Zákon č. 69/1951 Zb.Zákon o ochrane štátnych hraníc

Čiastka 35/1951
Platnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Účinnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.

69.

Zákon

zo dňa 11. júla 1951

o ochrane štátnych hraníc.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Na zabezpečenie pokojnej výstavby socializmu v našej vlasti treba účinne chrániť štátne hranice pred prenikaním všetkých nepriateľov tábora pokroku a mieru. Ochrana štátnych hraníc je preto povinnosťou každého občana.

§ 2.

Vykonávanie ochrany štátnych hraníc náleží do pôsobnosti Ministerstva národnej bezpečnosti, ktoré túto úlohu plní svojimi orgánmi, najmä Pohraničnou strážou.

§ 3.

(1) Službu v Pohraničnej stráži vykonávajú pre jej význam, zodpovednosť a namáhavosť vybraní príslušníci pracujúceho ľudu.

(2) Príslušníci Pohraničnej stráže majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako príslušníci vojska; pri výkone svojej právomoci majú aj právne postavenie príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti.

§ 4.

Organizáciu Pohraničnej stráže ustanoví a predpisy o jej doplňovaní, o prepúšťaní príslušníkov Pohraničnej stráže a služobné predpisy vydá minister národnej bezpečnosti.

§ 5.

O súčinnosti Pohraničnej stráže s brannou mocou rozhoduje minister národnej bezpečnosti po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 6.

Služba v Pohraničnej stráži sa počíta ako služba vo vojsku. Hodnosti dosiahnuté v Pohraničnej stráži sú vojenskými hodnosťami. Pre príslušníkov Pohraničnej stráže platia predpisy o platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov.

§ 7.

Príslušníci Pohraničnej stráže podliehajú vojenskej súdnej právomoci a ustanoveniam o trestných činoch vojenských.

§ 8.

Minister národnej bezpečnosti určí nariadením, kedy príslušník Pohraničnej stráže pri výkone svojej právomoci použije zbraň.

§ 9.

Minister národnej bezpečnosti po dohode s ministrom financií upraví súčinnosť Pohraničnej stráže s finančnými orgánmi pri zisťovaní trestných činov a priestupkov finančnej povahy.

§ 10.

(1) Na splnenie úloh uvedených v tomto zákone môže minister národnej bezpečnosti robiť potrebné opatrenia a vydávať všeobecne záväzné predpisy; môže najmä ustanoviť,

a) že vstup a pobyt na určitej časti územia štátu je zakázaný alebo dovolený len na osobitné povolenie,

b) že na určitej časti územia štátu je na vykonávanie prác, ktoré menia tvárnosť terénu alebo na zriadenie telekomunikačných alebo energetických vedení vnútroštátnych alebo
medzinárodných, potrebný tiež predchádzajúci súhlas Ministerstva národnej bezpečnosti.

(2) V jednotlivých prípadoch môže minister národnej bezpečnosti preniesť právomoc podľa odseku 1 na svoje podriadené orgány.


§ 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej bezpečnosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.