18.

Zákon

zo dňa 9. marca 1951

o povolávaní náhradníkov poslancov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Ustanovenia § 44 zákona č. 75/1948 Sb., o voľbách do Národného shromaždenia, v znení zákona č. 204/1948 Sb., sa menia a znejú:

㤠44.

Nastupovanie náhradníkov.

(1) Ak sa uprázdni mandát, povolá Ministerstvo vnútra na návrh volebnej skupiny náhradníka z osôb uvedených na jej kandidátnych listinách v tej istej volebnej oblasti.

(2) Ak niet náhradníka tej istej volebnej skupiny, zostáva mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.

(3) Ministerstvo vnútra vyhlási povolanie náhradníka v úradnom liste a vydá povolanému osvedčenie oprávňujúce na vstup do Národného shromaždenia.“


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.