Zákon č. 92/1951 Zb.Zákon o brannej výchove

(v znení č. 87/1952 Zb.)

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951 do01.05.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

92.

Zákon

zo dňa 2. novembra 1951

o brannej výchove.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Účel brannej výchovy.

§ 1.

Účelom brannej výchovy je zabezpečiť riadnu prípravu najširších vrstiev pracujúceho ľudu na plnenie úloh obrany vlasti, prehĺbiť jednotu pracujúceho ľudu s ľudovodemokratickou armádou, vychovať pracujúci ľud k vernosti a spojeneckému sväzku so Sovietskym sväzom a so štátmi ľudovej demokracie, zvýšiť jeho odhodlanosť a schopnosť na obranu vlasti a tým i úsilie o zabezpečenie svetového mieru.

§ 2.

Plnenie týchto úloh sa zabezpečuje politickou, telesnou a vojenskou prípravou predovšetkým na podklade dobrovoľnej účasti najširších vrstiev pracujúceho ľudu.

Vykonávanie brannej výchovy.

§ 5.

Zväz pre spoluprácu s armádou.

(1) Brannú výchovu vykonávajú dobrovoľné organizácie, predovšetkým Sväz pre spoluprácu s armádou (ďalej len „Sväz"), ktorý sa vyhlasuje za dobrovoľnú organizáciu podľa zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach.

(2) Sväz v úzkej súčinnosti s dobrovoľnými organizáciami dbá o vykonávanie brannej výchovy v týchto organizáciách.

(3) Organizačný poriadok Sväzu ustanoví vláda.

§ 6.

Používanie budov a pozemkov pre brannú výchovu.

Pre brannú výchovu možno používať pozemky, budovy a zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo dobrovoľných organizácií, a to v rozsahu a za podmienok, ktoré určí Ministerstvo národnej obrany po dohode s Ministerstvom vnútra a so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 7.

Nemocenská a úrazová starostlivosť.

(1) Osoby, ktoré pri vykonávaní brannej výchovy utrpely úraz alebo onemocneli a nie sú účastníkmi vojenskej nemocenskej starostlivosti, majú nárok na dávky nemocenského poistenia podľa zákona o národnom poistení, i keď nie sú podľa neho poistené.

(2) Ak sa stanú dotyčné osoby následkom úrazu alebo onemocnenia vyššie uvedeného nespôsobilými vykonávať povolanie, majú nárok na zaopatrenie podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, pokiaľ nemajú nárok na zaopatrenie (dôchodok) podľa iných pre ne priaznivejších právnych predpisov. Ak zomrely dotyčné osoby následkom úrazu alebo vyššie uvedeného onemocnenia, majú pozostalí po nich obdobné nároky.

(3) Podrobnosti na vykonanie ustanovení odsekov 1 a 2, ako i prípadné výnimky určí Ministerstvo pracovných síl po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi a Revolučným odborovým hnutím, a to pokiaľ ide o opatrenie všeobecnej povahy, vyhláškou v úradnom liste.

§ 8.

Oslobodenie od daní, dávok a poplatkov.

Právne a úradné úkony, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto zákona, sú oslobodené od daní, dávok a poplatkov.

§ 9.

Náklady brannej výchovy.

(1) Náklady na vykonávanie brannej výchovy uhradzujú dobrovoľné organizácie z vlastných prostriedkov.

(2) Náklady Sväzu, na úhradu ktorých nedostačujú jeho prostriedky, uhradzuje štát.


Záverečné ustanovenia.

§ 10.

Opatrenia urobené pred vyhlásením zákona a vo shode s nim sú platné.

§ 11.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona; najmä sa zrušuje zákon č. 184/1937 Sb., o brannej výchove.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Čl. II.

V prechodnom čase do 31. augusta 1953 je branná výchova v školách, učilištiach štátnych pracovných záloh, strediskách pracujúceho dorastu a iných zariadeniach plniacich obdobné úlohy povinná a pre jej vykonávanie platia zásadné smernice vydané Ministerstvom národnej obrany.

Čl. III.

Oprávnenia a povinnosti organizácií uvedených v zákone č. 2/1924 Sb., o poštových holuboch, vykonáva Sväz.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.