110.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1951

o štátnych pracovných zálohách.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Účel zákona.

Plánovaný rozvoj nášho hospodárstva, najmä priemyslu, vyžaduje, aby bol zabezpečený stály príliv nových pracovných síl do baní, hutí a iných dôležitých hospodárskych odvetví. Pretože v našej krajine zmizla nezamestnanosť a roľnícka bieda a nemožno počítať so samovoľným prítokom pracovných síl do závodov, treba organizovane pripravovať nové pracovné sily z radov mládeže a vytvárať tak potrebné pracovné zálohy.

§ 2.

Štátne pracovné zálohy.

Štátne pracovné zálohy sa vytvárajú tým, že sa pre dôležité hospodárske odvetvia vychováva každoročne potrebný počet kvalifikovaných robotníkov z radov mládeže vo veku od 15 rokov. Výchova sa uskutočňuje v odborných učilištiach a školách závodného výcviku.

§ 3.

Odborné učilištia a školy závodného výcviku.

(1) Vláda ustanoví, pre ktoré hospodárske odvetvia alebo pre ktoré odbory sa zriadia odborné učilištia alebo školy závodného výcviku.

(2) Pre povolania, ktoré vyžadujú dôkladné odborno-technické vzdelanie, sa školí mládež v odborných učilištiach s dvojročnou až trojročnou učebnou dobou.

(3) Pre ostatné povolania sa školí mládež v školách závodného výcviku so šesťmesačnou až dvanásťmesačnou učebnou dobou.

§ 4.

Práva a povinnosti žiakov a absolventov odborných učilíšť a škôl závodného výcviku a povinnosti podnikov.

(1) Odborné učilištia a školy závodného výcviku poskytujú odborno-technické a všeobecné vzdelanie a politickú, kultúrnu, telesnú a brannú výchovu.

(2) Žiaci sú po dobu učenia zabezpečení štátom. Vzdelanie a výchova v odborných učilištiach a školách závodného výcviku sú bezplatné.

(3) Absolventi odborných učilíšť a škôl závodného výcviku sú povinní pracovať v podnikoch, ktoré určí Ministerstvo pracovných síl, po dobu ním určenú v rozmedzí od troch do piatich rokov.

(4) Podniky sú povinné zamestnávať absolventov odborných učilíšť a škôl závodného výcviku prácami, ktoré zodpovedajú ich odbornej kvalifikácii, a starať sa o zvyšovanie ich odbornej a kultúrnej úrovne a o zabezpečenie ich vhodného ubytovania. Ministerstvo pracovných síl dozerá na plnenie týchto povinností.

Hmotné zabezpečenie odborných učilíšť a škôl závodného výcviku.

§ 5.

(1) Pre odborné učilištia a školy závodného výcviku sa použijú zariadenia, ktoré slúžili prevažne účelom stredísk pracujúceho dorastu, s výnimkou učňovských pracovísk a iných výchovných zariadení, ktoré sú s hľadiska prevádzky neoddeliteľnou súčiastkou podniku. Správa tohto majetku sa prevedie na Ministerstvo pracovných síl podľa príslušných predpisov.

(2) Kompetentné ministerstvá sa postarajú o to, aby podniky poskytli odborným učilištiam a školám závodného výcviku bezplatné užívanie výchovných zariadení, ktorých správa sa neprevedie na Ministerstvo pracovných síl podľa odseku 1, ako i vhodných a bezpečných pracovísk a vhodného technického a prevádzkového zariadenia a aby zabezpečili aj riadnu a bezpečnú prevádzku na týchto pracoviskách. Postarajú sa aj o to, aby podniky zabezpečili potrebný počet kvalifikovaných pracovníkov pre odborno-technické vzdelanie žiakov.

§ 6.

Osobné a vecné náklady, spojené so zriadením a prevádzkou odborných učilíšť a škôl závodného výcviku, uhradzuje štát. Náklady, spojené s výrobným vyučovaním na prevádzkových pracoviskách, vyjmúc osobné náklady na inštruktorov, uhradzuje podnik.

§ 7.

Vedenie činnosti odborných učilíšť a škôl závodného výcviku a dozor nad nimi.

(1) Ministerstvo pracovných síl vedie činnosť odborných učilíšť a škôl závodného výcviku a vykonáva nad nimi hlavný dozor. Na priame vedenie ich činnosti a na výkon bezprostredného dozoru zriadi podľa potreby oblastné orgány pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku.

(2) Ministerstvo pracovných síl spolupracuje pri vedení všeobecného vzdelania žiakov odborných učilíšť a škôl závodného výcviku s Ministerstvom školstva, vied a umení.

§ 8.

Vykonávacie predpisy.

(1) Vláda ustanoví zásady pre nábor žiakov do odborných učilíšť a škôl závodného výcviku a upraví nariadením vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi.

(2) Ministerstvo pracovných síl určí po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi najmä podmienky pre prijímanie žiakov, dĺžku školenia, učebné plány a osnovy a skúšobné poriadky, organizáciu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku, organizáciu a rozsah pôsobnosti oblastných orgánov pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku a ich pomer k podnikom a upraví hmotné zabezpečenie a odmeňovanie žiakov a povinnosti podnikov voči absolventom odborných učilíšť a škôl závodného výcviku. Predpisy všeobecnej povahy vyhlási Ministerstvo pracovných síl v úradnom liste.


§ 9.

Záverečné ustanovenia.

(1) Zrušuje sa Ústredie pracujúceho dorastu.

(2) Zrušujú sa ustanovenia o Poradnom zbore pre otázky pracujúceho dorastu (§ 5 zákona č. 96/1950 Sb., o pracujúcom doraste).

§ 10.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister pracovných síl a zúčastnení členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.