78.

Vládne nariadenie

zo dňa 9. októbra 1951

o trestnej právomoci miestnych národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 89/1950 Sb., o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny):


§ 1.

Miestne národné výbory stíhajú v prvej stolici priestupky uvedené v týchto ustanoveniach trestného zákona správneho č. 88/1950 Sb.:

§ 55 (poľný a lesný priestupok),

§ 57 (ochrana poľovníctva),

§ 58 (ochrana rybárstva),

§ 59 (ochrana vtáctva a zvierat užitočných pre pôdohospodárstvo),

§ 60 (ochrana zvierat proti týraniu),

§ 93 (nesplnenie oznamovacej povinnosti),

§ 96 (poškodzovanie verejných vyhlášok),

§ 122 (ochrana vyučovania),

§ 129 (ochrana verejných zábav) a

§ 136 (prekročenie zatváracej hodiny).

§ 2.

(1) Trestnú právomoc miestnych národných výborov vykonáva trojčlenná trestná komisia.

(2) Pre výkon trestnej právomoci miestnych národných výborov platia ustanovenia trestného poriadku správneho. Miestne národné výbory však nesmú robiť opatrenia podľa §§ 12 až 20 trestného poriadku správneho (o zadržaní osoby, väzbe, iných obmedzeniach a prehľadaní domu a osoby).

§ 3.

(1) Pri výkone trestnej právomoci nesmú miestne národné výbory ukladať tresty podľa § 12 ods. 3 a §§ 21 a 23 trestného zákona správneho (vyslovenie vyššej výmery trestu, prepadnutia majetku a zákazu pobytu).

(2) Ak sú zákonné podmienky pre uloženie trestov podľa ustanovení uvedených v odseku 1, vykoná trestné konanie v prvej stolici okresný národný výbor.

§ 4.

(1) Doterajšia trestná právomoc miestnych národných výborov zaniká (§ 91 trestného poriadku správneho).

(2) Priestupky, o ktorých bolo konanie začaté pred účinnosťou tohto nariadenia, prejednajú národné výbory kompetentné podľa doterajších predpisov.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.