Nariadenie vlády č. 38/1951 Zb.Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe

Čiastka 23/1951
Platnosť od 10.05.1951 do06.05.1956
Účinnosť od 10.05.1951 do06.05.1956
Zrušený 15/1956 Zb.

38.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. apríla 1951

o poctách spojených s čestnými titulmi v telesnej výchove a v športe.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach, a podľa § 7 zákona č. 187/1949 Sb., o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport:


§ 1.

(1) Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a v športe, majster športu a zaslúžilý majster športu dostanú odznak a listinu o tom, že im bol čestný titul udelený (diplom).

(2) Odznaky sú opísané v prílohe tohto nariadenia.

§ 2.

Zaslúžilému pracovníkovi v telesnej výchove a v športe možno poskytnúť čestný dar alebo čestný plat; udeľuje ich prezident republiky na návrh vlády.

§ 3.

Majstrom športu a zaslúžilým majstrom športu venuje štát osobitnú starostlivosť najmä tým, že im zlepšuje podmienky pre pestovanie športu; túto starostlivosť vykonáva Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho člen vlády poverený vedením Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport.


Zápotocký v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 38/1951 Sb.

Opis odznakov.

I.

Odznak zaslúžilého pracovníka v telesnej výchove a v športe má tvar okrúhleho terča priemeru 30 mm a je razený na obidvoch stranách. Na líci je reliéf robotníka v pracovnej zástere, tlačiaceho ruku športovcovi, ktorý drží zástavu; okolo reliéfa je v kruhu umiestený nápis: „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu". Na rube je vyobrazenie leva z malého štátneho znaku Československej republiky vo venci z vavrínových a lipových listov.

Odznak je razený zo striebra, patinovaný; nosí sa na závesnej spone tvaru obdĺžnika 22 mm širokej a 15 mm dlhej, potiahnutej svetlomodrou stuhou.

II.

Odznak majstra športu má tvar štítu, nad ktorým je umiestená plastická päťcípa hviezda. Na štíte, povrch ktorého je zvlnený, je reliéf víťaza držiaceho v pravej ruke lipovú ratolesť a v ľavej ruke zástavu. Na prsiach víťaza sú písmená "ČSR". V pozadí štítu je znázornený športový stadión a továreň. V dolnej polovici odznaku je rovnobežne s okrajom nápis: „Mistr sportu".

Odznak je 36 mm vysoký a 36 mm široký, je razený zo striebra, patinovaný; nosí sa na svetlomodrej stuhe 22 mm širokej a 15 mm dlhej.

III.

Odznak zaslúžilého majstra športu má tvar štítu. Na štíte je reliéf dievky, ktorá stojí na stupni víťazov a drží nad hlavou ratolesť víťazstva. Postava dievky prevyšuje polovicou tela horný okraj štítu. V pozadí na prehĺbenej ploche štítu je znázornený športový stadión a nad ním vlys s postavami vojaka, roľníka, matky s dieťaťom a robotníka. Na vyvýšenom šikmo sklonenom dolnom okraji štítu je nápis: „Zasloužilý mistr sportu".

Odznak je 42 mm vysoký a 36 mm široký, je razený zo striebra, patinovaný; nosí sa na svetlomodrej stuhe 22 mm širokej a 20 mm dlhej.