Nariadenie vlády č. 36/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave

(v znení č. 72/1969 Zb., 34/1971 Zb.)

Čiastka 22/1951
Platnosť od 08.05.1951 do31.12.1979
Účinnosť od 01.06.1971 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

36.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. apríla 1951,

ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 12 a 15 zákona č. 57/1950 Sb., o úprave podnikania v cestnej doprave (ďalej len „zákon“):


Prvá časť.

Dopravné podnikanie.

Oprávnenie na dopravné podnikanie.

§ 1.

(1) Prevádzať cestnú dopravu (ďalej len „doprava“) ako dopravné podnikanie (§ 2 ods. 1 zákona) sú oprávnené len

a) Československá štátna automobilová doprava, národný podnik (ďalej len „podnik ČSAD“),

b) komunálne podniky.

(2) Komunálne podniky môžu prevádzať dopravné podnikanie, ak majú tak ustanovené vo svojom schválenom podnikovom pláne. O druhoch a rozsahu ich dopravného podnikania a o tom, kedy na to potrebujú povolenie, platia ustanovenia § 2 ods. 2 až 4.

§ 2.

(1) Podnik ČSAD je oprávnený prevádzať dopravu každého druhu na území celého štátu.

(2) Komunálne podniky sú oprávnené prevádzať bez povolenia vo svojej záujmovej oblasti

a) pravidelnú a nepravidelnú hromadnú dopravu osôb,

b) nepravidelnú dopravu vecí v obciach a v rozsahu, ktoré určí krajský národný výbor.

(3) Mimo svojej záujmovej oblasti môžu komunálne podniky prevádzať na povolenie pravidelnú hromadnú dopravu osôb a nepravidelnú dopravu vecí. Nepravidelnú hromadnú dopravu osôb mimo svojej záujmovej oblasti môžu prevádzať bez povolenia, avšak len vozidlami, ktoré sú určené na dopravu pravidelnú a v nej užívané.

(4) Nepravidelnú nehromadnú dopravu osôb a dopravu nemotorovými dopravnými prostriedkami môžu prevádzať komunálne podniky bez povolenia a bez obmedzenia na záujmovú oblasť.

§ 3.

Záujmová oblasť.

(1) Záujmovú oblasť tvorí územie príslušnej obce a tie časti územia susedných obcí, ktoré vytvárajú jednotnú sídelnú alebo hospodársku oblasť. Vymedzuje ju príslušný krajský národný výbor so zreteľom na zásady účelného a hospodárneho usporiadania dopravy.

(2) Zásady pre koordináciu dopravy v záujmovej oblasti medzi podnikom ČSAD a komunálnymi podnikmi ustanoví Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 4.

Povolenia udeľované komunálnym podnikom.

(1) Povolenie podľa § 2 ods. 3 udeľuje krajský národný výbor; ak má doprava presahovať obvod jedného kraja, udeľuje povolenie Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom vnútra alebo krajský národný výbor nimi splnomocnený. Pri udeľovaní povolenia, ako aj pri jeho zmene alebo odňatí spravujú sa krajské národné výbory jednotným hospodárskym plánom a smernicami vydanými Ministerstvom dopravy.

(2) V povolení pre pravidelnú dopravu osôb sa uvedie směr dopravy (trať), v povolení pre nepravidelnú dopravu vecí územná oblasť a počet vozidiel. Povolenie možno udeliť pre viac druhov dopravy aj pre niekoľko tratí pravidelnej dopravy naraz; môžu sa v ňom určiť podmienky.

§ 5.

Preprava cestujúcich a batožín.

(1) Podniky oprávnené podľa § 1 na dopravné podnikanie (ďalej len „dopravné podniky“) obstarávajú prepravu cestujúcich v medziach dopravnej povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona.

(2) Cestujúci sú oprávnení vziať si so sebou do vozidla predmety ľahko prenosné ako ručné batožiny. S cestujúcimi môžu sa prepravovať i predmety, ktoré podajú ako cestovné batožiny; na ich dopravu možno použiť aj iný spoj alebo vozidlo, než ktoré použijú cestujúci.

§ 6.

Preprava nákladov.

(1) Pri hromadnej doprave osôb môžu sa s cestujúcimi zároveň dopravovať aj iné predmety než batožiny cestujúcich. Tieto predmety musia vyhovovať podmienkam určeným pre cestovné batožiny a môžu sa dopravovať, len pokiaľ miesto stačí a pokiaľ tým nie sú ohrozené bezpečnosť dopravy, život a zdravie cestujúcich alebo ich majetok.

(2) V medziach dopravnej povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona prijíma dopravný podnik na prepravu veci a dopravuje ich zpravidla vozidlami, ktoré neslúžia doprave cestujúcich.

§ 7.

Prepravné poriadky.

(1) Podrobnejšie podmienky, za ktorých dopravné podniky prepravujú osoby a veci, určia prepravné poriadky, ktoré vydá Ministerstvo dopravy a vyhlási v úradnom liste. Prepravné poriadky môžu určiť, od ktorých ich ustanovení a v akých medziach budú prípustné so svolením krajského národného výboru odchýlky.

(2) Prepravné poriadky pre prepravu cestujúcich a batožín najmä

a) určia, kto je, poprípade kto môže byť vylúčený z prepravy, a určia aj podmienky, za ktorých môžu niektoré spoje použiť prednostne určité skupiny cestujúcich,

b) upravia povinnosť cestujúceho zaplatiť cestovné,

c) určia zodpovednosť dopravného podniku z prepravnej smluvy,

d) určia podmienky pre prepravu ručných aj cestovných batožín a pritom určia, za akých podmienok sa môžu prepravovať živé zvieratá ako batožiny.

(3) Prepravné poriadky pre prepravu nákladov určia podmienky, za ktorých sa veci prijímajú na prepravu ako náklad a za ktorých sa preprava vykonáva, ako aj zodpovednosť dopravného podniku z prepravnej smluvy. Určia pritom osobitné podmienky pre prepravu mŕtvol, živých zvierat a predmetov výbušných alebo inak nebezpečných alebo podliehajúcich rýchlej skaze, poprípade môžu niektoré tieto predmety z prepravy vylúčiť.

(4) Prepravné poriadky môžu ustanoviť, že užívateľ dopravy, ktorý porušil niektoré z ich ustanovení, poškodil alebo znečistil vozidlo alebo spôsobil poruchu v prevádzke, je povinný zaplatiť v prospech dopravného podniku určitú peňažnú sumu.

§ 8.

Tarify.

(1) Dopravné podniky sú povinné sostaviť tarify.

(2) Pre platnosť taríf podniku ČSAD je potrebné schválenie Ministerstva dopravy. Pre platnosť taríf komunálnych podnikov je potrebné schválenie okresného národného výboru, pri tratiach presahujúcich obvod jedného okresu schválenie krajského národného výboru; pri schvaľovaní sa národné výbory spravujú smernicami Ministerstva dopravy. Schválenie je potrebné aj pre zmeny taríf.

(3) Ustanoveniami odseku 2 nie sú dotknuté predpisy o tvorbe cien.

(4) Schválené tarify, ako aj ich zmeny i zrušenie sa musia uviesť na všeobecnú známosť. Ministerstvo dopravy upraví podrobnosti vyhláškou v úradnom liste.

(5) Orgán, ktorý tarify schválil, môže tiež nariadiť, ak to vyžaduje všeobecný záujem, aby dopravný podnik tarify primerane upravil.

§ 9.

Osobitné prepravné podmienky.

(1) Podnik ČSAD je povinný sostaviť podmienky a určiť snížené cestovné za prepravu vojska a vojenských zásielok, t. j. za prepravu na príkaz, na účely a na účet vojenskej správy. Tieto podmienky a sadzby schvaľuje a spôsob tejto prepravy upraví Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom národnej obrany. Za akých podmienok a v akom rozsahu platí toto ustanovenie aj pre komunálne podniky, určí Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre prepravu Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže, ako aj pre prepravu prevádzanú na účely požiarnej a civilnej ochrany. Ministerstvo dopravy postupuje tu po dohode s kompetentnými ministerstvami.

(3) Ministerstvo dopravy môže po dohode so zúčastnenými ministerstvami určiť vyhláškou v úradnom liste pre prepravu niektorých vecí osobitné podmienky, odôvodnené potrebami zdravotnej a veterinárnej starostlivosti.

§ 10.

Cestovné poriadky.

(1) Dopravný podnik je povinný sostaviť pre pravidelnú dopravu osôb cestovný poriadok. Pritom je povinný v medziach technickej a hospodárskej účelnosti spravovať sa potrebami verejnosti, najmä potrebou uľahčiť dopravu pracujúcich do zamestnania, dbať na návrhy krajského národného výboru a prihliadnuť na pripomienky jednotnej odborovej organizácie; musí tiež brať ohľad na prípoje vlastných tratí aj iných dopravných prostriedkov.

(2) Cestovný poriadok sa musí uviesť na všeobecnú známosť. Ministerstvo dopravy upraví podrobnosti vyhláškou v úradnom liste.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov o cestovnom poriadku platia aj pre vykonávanie zmien v cestovnom poriadku.

(4) Ak to vyžaduje všeobecný záujem, je krajský národný výbor oprávnený uložiť dopravnému podniku po jeho vypočutí úpravu cestovného poriadku pri jednotlivom spoji. Ak ide o trať presahujúcu obvod jedného kraja, uloží takú úpravu Ministerstvo dopravy.

§ 11.

Osobitné povinnosti dopravných podnikov.

(1) Otvorenie a zastavenie dopravy a podstatné zmeny v prevádzke je dopravný podnik povinný oznámiť príslušnému okresnému národnému výboru. Ak ide o dopravu prevádzanú na povolenie, musí dopravný podnik mimo toho oznámiť také skutočnosti vždy orgánu, ktorý povolenie udelil; podstatné zmeny v povolenom rozsahu a spôsobe prevádzania dopravy a jej trvalé zastavenie sú prípustné len po predchádzajúcom schválení tohto orgánu.

(2) Pri doprave, ku ktorej netreba povolenie, sú dopravné podniky povinné spravovať sa schválenými vykonávacími plánmi pre dopravu. Na otvorenie, poprípade na trvalé zastavenie dopravy alebo na podstatné zmeny prevádzky, pokiaľ sa tieto skutočnosti odchyľujú od vykonávacích plánov, je potrebný predchádzajúci súhlas krajského národného výboru; ak ide o trať pravidelnej dopravy presahujúcej obvod jedného kraja, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministra dopravy.

(3) Dopravný podnik je povinný opatriť vozidlá užívané v dopravnom podnikaní označením, z ktorého musí byť zrejmé, kto dopravu prevádza. Pri pravidelnej doprave je potrebné aj označenie trate. Na tratiach pravidelnej dopravy je dopravný podnik povinný umiestiť zreteľné označenie staníc (zastávok) spôsobom predpísaným Ministerstvom dopravy.

(4) Ministerstvo dopravy môže vyhláškou v úradnom liste uložiť dopravným podnikom aj iné povinnosti, pokiaľ to bude potrebné na zabezpečenie plnenia jednotného hospodárskeho plánu alebo hospodárneho usporiadania dopravy.

Druhá časť.

Doprava, ktorá nie je dopravným podnikaním.

§ 12.

Oprávnenie niektorých podnikov na dopravu bez povolenia.

Ministerstvo dopravy určí po dohode so zúčastnenými ministerstvami, aký druh dopravy, v akom rozsahu a za akých podmienok môžu prevádzať bez povolenia ako doplnok svojho hlavného predmetu podnikania

a) Československé aerolínie, národný podnik,

b) Československá štátna pošta, národný podnik (ďalej len „podnik ČSP“),

c) Čedok, národný podnik,

d) Československé štátne železnice, národný podnik,

e) Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národný podnik.

§ 13.

Iná doprava bez povolenia.

(1) Hromadnú dopravu osôb možno prevádzať bez povolenia, ak ide o

a) dopravu na účely rekreácie plánovanej a organizovanej Ústrednou radou odborov,

b) dopravu účinkujúcich alebo členov divadiel, Československého štátneho filmu alebo Československého rozhlasu na kultúrnych, poprípade pracovných zájazdoch.

(2) Nehromadnú dopravu osôb možno prevádzať bez povolenia, ak ide o

a) dopravu pre vlastnú potrebu,

b) ojedinelú príležitostnú dopravu pre cudzie potreby,

c) dopravu pre služobné účely, na ktorú použije zamestnanec vlastné vozidlo.

(3) Dopravu vecí možno prevádzať bez povolenia, ak ide o dopravu pre vlastnú potrebu. Držitelia pôdohospodárskych traktorov môžu prevádzať bez povolenia dopravu vecí týmito traktormi i pre podniky poľnohospodárske, lesné a príbuzných odvetví.

(4) Aj mimo prípadov uvedených v predchádzajúcich odsekoch možno prevádzať bez povolenia dopravu osôb i vecí, ak je odôvodnená stavom núdze alebo ak ide o dopravu na účely požiarnej alebo civilnej ochrany.

(5) Dopravu osôb na nákladných automobiloch a na nákladných prívesných vozoch možno prevádzať bez povolenia podľa tohto nariadenia, ak je pre ňu vydané povolenie podľa predpisov o premávke na verejných cestách.

(6) Ministerstvo dopravy môže po dohode so zúčastnenými ministerstvami určiť vyhláškou v úradnom liste, v ktorých ďalších prípadoch nie je potrebné povolenie. Najmä tak môže urobiť v prípadoch, keď to vyžaduje plnenie jednotného hospodárskeho plánu alebo iný všeobecný záujem, pokiaľ sú zaručené podmienky hospodárneho usporiadania dopravy. Ministerstvo dopravy môže tiež splnomocniť krajské, poprípade okresné národné výbory, aby pri určitých mimoriadnych príležitostiach povoľovaly úľavy, pokiaľ ide o udeľovanie povolenia, poprípade určily, že povolenie nie je potrebné.

§ 14.

Doprava poštových zásielok.

(1) Na dopravu poštových zásielok (i zamestnancov ich sprevádzajúcich) vozidlami podniku ČSP v medziach ustanovení poštového zákona netreba osobitné povolenie.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre dopravu poštových zásielok inými cestnými vozidlami, prevádzanú podľa dohody podniku ČSP s ich držiteľom.

§ 15.

Doprava na povolenie.

(1) Na hromadnú dopravu osôb pre vlastnú potrebu, ako aj na dopravu pre cudzie potreby, pokiaľ nespadajú pod ustanovenia §§ 12 a 13, je potrebné povolenie krajského národného výboru. Krajský národný výbor môže splnomocniť okresný národný výbor na udeľovania povolení, ak doprava nemá presahovať obvod jedného okresu.

(2) Povolenie potrebujú najmä Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národný podnik, a iní držitelia pôdohospodárskych traktorov pre dopravu vecí, ktorá nespadá pod ustanovenie § 12, poprípade § 13 ods. 3. Pri rozhodovaní o tomto povolení bude krajský národný výbor dbať na to, aby rozsah dopravy a obdobie, na ktoré sa povolenie vzťahuje, zodpovedaly potrebe kraja. Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva upraví podrobnosti vyhláškou v úradnom liste. Pritom môže sa určiť, kedy môže udeliť povolenie okresný národný výbor.

(3) Povolenie potrebujú aj cudzozemské letecké dopravné podniky na dopravu rovnakého druhu, akú budú môcť prevádzať bez povolenia Československé aerolínie, národný podnik. Taktiež potrebujú povolenie ubytovacie podniky národné, komunálne alebo družstevné na dopravu hostí z najbližšej vhodnej stanice železničnej alebo automobilovej dopravy k vlastnému podniku a zpäť. Ak doprava nemá presahovať obvod jedného okresu, je kompetentný na udelenie povolenia podľa tohto odseku okresný národný výbor, inak krajský národný výbor.

§ 16.

Konanie pri udeľovaní povolenia na dopravu.

(1) V žiadosti o povolenie na dopravu je potrebné uviesť najmä účel a druh dopravy, pre ktorú sa povolenie žiada, opis príslušnej trate alebo ohraničenie obvodu, kde na má doprava prevádzať, ako aj počet, druh a typ vozidiel, ktorými sa má doprava prevádzať.

(2) Pre udelenie povolenia na dopravu podľa § 15 ods. 3 je rozhodné, či ide o nevyhnutný doplnok hlavného predmetu podnikania príslušného podniku. V ostatných prípadoch udelí národný výbor povolenie len vtedy, ak sa nemôže požadovaná doprava účelne obstarávať dopravnými podnikmi, najmä ak by sa nemohla pri obstarávaní príslušných dopravných potrieb prevádzka týchto podnikov usporiadať hospodárne. Pokiaľ nejde o jednotlivý dopravný úkon, vyžiada si národný výbor pred svojím rozhodnutím stanovisko podniku ČSAD; ak prichádza do úvahy v príslušnom obvode aj komunálny podnik alebo Československé štátne železnice, národný podnik, vyžiada si aj ich stanovisko.

(3) Národný výbor prihliadne ďalej na to, či cesty a najmä stav mostov a vozovky dovoľuje prevádzanie dopravy vozidlami uvedenými v žiadosti.

§ 17

Obsah povolenia na dopravu.

(1) Povolenie na prevádzanie dopravy bude obsahovať najmä

a) označenie oprávneného,

b) druh dopravy, ako aj jej miestny i vecný rozsah, poprípade iné presnejšie vymedzenie,

c) počet a druh vozidiel, ako aj ich stanovište.

(2) Pri udeľovaní povolenia možno určiť okruh osôb alebo druhy tovaru, ktoré sa smú na základe povolenia dopravovať. Možno aj uložiť osobitné podmienky, najmä na zabezpečenie plnenia jednotného hospodárskeho plánu alebo na zabezpečenie nepretržitého a bezpečného prevádzania dopravy v povolenom rozsahu.

(3) Povolenie sa môže vydať pre jednotlivý dopravný úkon aj pre opakujúce sa prevádzanie dopravy. Ak sa povolenie týka opakovaných dopravných úkonov, určí sa určitý čas, na ktorý povolenie platí, najviac 10 rokov.

§ 18.

Zmena a odňatie povolenia na dopravu.

(1) Národný výbor, ktorý povolenie udelil, môže ho zmeniť, ak to vyžaduje všeobecný záujem; najmä môže tak urobiť vtedy, ak sa zmení niektorá skutočnosť, na ktorú sa pri udeľovaní povolenia prihliadalo. Rozšírenie povolenia, pokiaľ ide o rozsah dopravy, je prípustné len po konaní vykonanom podľa ustanovení § 16.

(2) Národný výbor, ktorý povolenie udelil, môže ho aj odňať, ak to vyžaduje všeobecný záujem, alebo rozhodnúť na odôvodnenú žiadosť oprávneného, že povolenie zaniká. Odňať povolenie môže najmä vtedy, ak sa podstatne zmenia skutočnosti, na ktoré sa pri udelení povolenia prihliadalo, ďalej vtedy, ak oprávnený neplní podmienky, ktoré mu boly uložené, alebo poruší ustanovenia zákona, poprípade predpisov podľa neho vydaných.

§ 19.

Primeraná platnosť ustanovení o dopravnom podnikaní.

(1) Pre dopravu pre cudzie potreby prevádzanú na povolenie aj bez povolenia, pokiaľ nejde o dopravu ojedinelú a príležitostnú, platia primerane ustanovenia §§ 7 a 8, ako aj § 11 ods. 1 a 4. Ministerstvo dopravy upraví podrobnosti vyhláškou v úradnom liste.

(2) Pri prevádzaní pravidelnej dopravy osôb pre cudzie potreby platia aj ustanovenia o dopravnej povinnosti (§ 3 ods. 1 zákona), ako aj o osobitných povinnostiach pri pravidelnej doprave, najmä ustanovenia o cestovných poriadkoch.

§ 20.

Odchýlky pri nemotorovej doprave.

Ministerstvo dopravy môže po dohode so zúčastnenými ministerstvami určiť vyhláškou v úradnom liste odchýlky od ustanovení tejto časti pre dopravu prevádzanú inými dopravnými prostriedkami než motorovými vozidlami; odchýlky sa môžu týkať najmä potreby povolenia a konania pri udeľovaní povolenia.

Tretia časť.

Všeobecné ustanovenia.

§ 21.

Druhy cestnej dopravy a ich znaky.

(1) Motorová i nemotorová doprava osôb a vecí je prevádzaná ako pravidelná alebo nepravidelná. Doprava osôb je hromadná alebo nehromadná. Doprava, ktorá nie je prevádzaná ako dopravné podnikanie, sa prevádza pre vlastnú alebo pre cudziu potrebu.

(2) Dopravou pravidelnou je doprava prevádzaná plánovite a opakujúca sa v čase aspoň približne rovnakom a medzi rovnakými miestami.

(3) Hromadnou dopravou osôb je doprava vozidlom, zariadeným na dopravu viac než ôsmich osôb okrem vodiča; pri vozidle, ktoré nie je zariadené na dopravu osôb, ide o dopravu hromadnú, ak je na ňom dopravované viac než osem osôb okrem vodiča.

(4) Dopravou pre vlastnú potrebu jednotlivca je doprava pre jeho osobnú potrebu i pre osobitnú potrebu príslušníkov jeho rodiny. Pri podnikoch je dopravou pre vlastnú potrebu doprava prevádzaná iba pre potreby a účely podniku, včítane rozvážania vlastných výrobkov a pri podnikoch distribučných aj včítane rozvážania tovaru vlastného podniku (doprava závodová); pri komunálnych podnikoch sa posudzuje ako doprava pre vlastnú potrebu aj doprava pre potreby iných komunálnych podnikov a národných výborov v tej istej záujmovej oblasti (§ 3). U orgánov a zariadení štátnej správy sa považuje za dopravu pre vlastnú potrebu doprava, ktorá je prevádzaná iba pre ich vlastné potreby a účely. Ministerstvo dopravy vydá vyhláškou v úradnom liste podrobnejšie predpisy k ustanoveniam tohto odseku.

§ 22.

Oprávnenie národných výborov na opatrenia podľa § 8 ods. 2 zákona.

(1) Na zdolanie naliehavých dopravných potrieb alebo v inom naliehavom všeobecnom záujme môžu robiť krajské národné výbory opatrenia podľa § 8 ods. 2 zákona; spravujú sa pritom smernicami Ministerstva dopravy, vydanými po dohode so zúčastnenými ministerstvami. V medziach splnomocnení daných krajskými národnými výbormi môžu urobiť také opatrenia aj okresné národné výbory.

(2) Pri opatreniach týkajúcich sa jednotlivých vozidiel treba vždy vydať písomný výmer. Výnimka je možná len pri nebezpečenstve v omeškaní a i vtedy sa musí vydať písomný výmer dodatočne. Ak sa ukladá určitá dopravná úloha, môže sa prikázať, aby držiteľ vozidla dal s ním na použitie aj pomocné prostriedky potrebné na vykonanie tejto úlohy, ktoré môže poskytnúť bez ich osobitného obstarávania (najmä pohonné hmoty alebo ťažné zvieratá). Držiteľovi vozidla sa môže aj prikázať, aby obstaral obsluhu vozidla, pokiaľ tým nebude ohrozený dôležitejší a naliehavejší záujem, než pre ktorý je vozidlo požadované.

(3) Pri opatreniach podľa odseku 1 je potrebné dbať na potrebu plnenia jednotného hospodárskeho plánu a dôležitých všeobecných záujmov. Pri vozidlách určených a užívaných pre dôležité hospodárske alebo kultúrno-politické úlohy treba prihliadať na to, či je postarané o ďalšie uspokojovanie tých potrieb, ktorým vozidlo slúžilo.

§ 23.

Náhrada držiteľom vozidiel.

Držiteľom vozidiel, ktorí vyhoveli príkazu podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona, prislúcha náhrada. Náhradu je povinný poskytnúť ten, v prospech koho bolo opatrenie urobené.


Štvrtá časť.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 24.

Doterajšie oprávnenie na dopravné podnikanie.

Pre osoby, ktoré prevádzajú dopravu podľa oprávnenia na dopravné podnikanie, platného v deň nadobudnutia účinnosti zákona, platia primerane ustanovenia prvej časti o dopravných podnikoch.

§ 25.

Spolupôsobnosť Ministerstva vnútra vo veciach komunálnych podnikov.

Ministerstvo dopravy postupuje vo veciach dotýkajúcich sa komunálnych podnikov po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 26.

Účinnosť zákona.

Zákon č. 57/1950 Sb., o úprave podnikania v cestnej doprave, nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1951.

§ 27.

Účinnosť a vykonanie nariadenia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1951. Vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.