Nariadenie č. 81/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS)

Čiastka 43/1951
Platnosť od 24.10.1951
Účinnosť od 01.11.1951

OBSAH

81

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 3. októbra 1951,

ktorým se vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom mezinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom mezinárodnom styku (MGS).

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (ďalej len „zákon“):


§ 1

Dňom 1. novembra 1951 nadobúda účinnosť Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS), ako i Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS) (obidve ďalej len "Dohody"), ktoré sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov. *)

§ 2

Pre prepravu, na ktorú sa vzťahujú Dohody, neplatia iné obdobné dohovory.

§ 3

Prijaté zmeny a doplnky Dohôd uverejní ministerstvo dopravy v Tarifnom vestníku.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1951.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na stranách 45 a 87.