93.

Zákon

zo dňa 2. novembra 1951

o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Štátne sviatky

Dni 8. máj, deň oslobodenia od fašizmu, 5. júl, deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a 28. október, deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu sa vyhlasujú za štátne sviatky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 2.

Dni pracovného pokoja.

(1) Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.

(2) Ostatnými dňami pracovného pokoja okrem nedelí sú:

a) 1. január (Nový rok),

b) Veľkonočný pondelok,

c) 1. máj (Sviatok práce),

d) 24. december (Štedrý deň),

e) 25. december (1. sviatok vianočný),

f) 26. december (2. sviatok vianočný).

(3) Pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, vzťahujú sa na dni pracovného pokoja predpisy o nedeliach.

(4) Ak to vyžadujú hospodárske alebo iné dôležité záujmy štátu, môže kompetentný ústredný úrad alebo orgán ním splnomocnený ustanoviť, že v určitých závodoch alebo prevodzovniach sa v dňoch pracovného pokoja pracuje a v akom rozsahu.

Významné a pamätné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

§ 3.

Významnými dňami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú:

a) 5. máj,

b) 29. august,

c) 17. november (deň boja študentov za slobodu a demokraciu).

§ 4.

Pamätným dňom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je 6. júl (Majster Ján Hus).

§ 5.

Významné a pamätné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú pracovnými dňami.


Záverečné ustanovenia.

§ 7.

Zrušujú sa všetky doterajšie predpisy v odbore sviatkového práva.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r. Kopřiva v. r.

Fierlinger v. r. Krajčír v. r.

Dr. Ševčík v. r. Málek v. r.

Bacílek v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Bílek v. r. Nepomucký v. r.

arm.gen. Dr. Čepička v. r. Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r. Nosek v. r.

Dr. Havelka v. r. Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r. Pokorný v. r.

Jonáš v. r. Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r. Dr. Rais v. r.

Kliment v. r. Smida v. r.

Kopecký v. r. Dr.Ing. Šlechta v. r.