Nariadenie vlády č. 46/1951 Zb.Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951
Účinnosť od 11.06.1951

OBSAH

46.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. mája 1951

o zrušení knižničných rád.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Knižničné rady, zriadené podľa zákona č. 430/1919 Sb., o verejných knižniciach obecných, a podľa vládneho nariadenia číslo 607/1919 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o verejných knižniciach obecných, sa zrušujú.

§ 2.

Pôsobnosť knižničných rád sa prenáša na miestne národné výbory, v sídlach okresných národných výborov na okresné národné výbory a v sídlach krajských národných výborov na krajské národné výbory.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode s ministrom vnútra.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.