Nariadenie č. 70/1951 Zb.Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň

Čiastka 35/1951
Platnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Účinnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.

OBSAH

70.

Nariadenie

ministra národnej bezpečnosti

zo dňa 14. júla 1951

o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň.

Minister národnej bezpečnosti nariaďuje podľa § 8 zákona zo dňa 11. júla 1951, č. 69 Sb., o ochrane štátnych hraníc:


§ 1.

Príslušník Pohraničnej stráže použije pri výkone svojej právomoci zbraň, zachovávajúc potrebnú opatrnosť:

a) proti osobám, ktoré na územie republiky neoprávnene prešly, alebo sa po území republiky neoprávnene pokúšajú prejsť štátne hranice a na výstrahu sa nezastavia,

b) bez výstrahy, ak je zjavne podniknutý útok proti príslušníkovi Pohraničnej stráže, proti inej osobe, proti stanovišťu, ktoré stráži alebo proti susednému stanovišťu,

c) bez výstrahy na zamedzenie úteku osôb zatknutých, zadržaných alebo nebezpečných páchateľov trestných činov, ak nemožno inakšie úteku zabrániť,

d) proti osobám, ktoré sa vzoprú proti služobným zákrokom príslušníka Pohraničnej stráže, ak nemožno inakšie a napriek výstrahe prekonať odpor smerujúci ku zmareniu služobného zákroku.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.