Nariadenie č. 3/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich

Čiastka 2/1951
Platnosť od 29.01.1951 do30.04.1959
Účinnosť od 01.01.1951 do30.04.1959
Zrušený 22/1959 Zb.

3.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 13. januára 1951,

ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom spravodlivosti podľa § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o súdnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Predmety a sadzby súdnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sú uvedené v pripojenom sadzobníku, ktorý je súčasťou tohto nariadenia.

§ 2.

(1) Pre určenie hodnoty predmetu konania (§ 3 ods. 2 zákona) je rozhodnou bežná cena v mieste a čase, kde a kedy bolo konanie začaté.

(2) Na príslušenstvo sa pri výpočte ceny neprihliada.

§ 3.

(1) Kolkovými známkami sa platia, ak nie je ustanovené inak,

a) poplatky neprevyšujúce 1.000 Kčs a

b) poplatky, ktoré sa platia na písomnú výzvu súdu a neprevyšujú 300 Kčs.

(2) Nedoplatky poplatkov prevyšujúcich 1.000 Kčs môžu sa do 300 Kčs zaplatiť kolkovými známkami, ak dal na to súd súhlas.

(3) Kolkové známky sa nalepujú na písomné podanie, poprípade na súdnu zápisnicu alebo na vyhotovenie písomnej výzvy súdu. Kolkové známky, ktorými sa platí poplatok za doklad (odpis, výpis, duplikát, overenie, vysvedčenie a pod.) vydaný súdom (prokuratúrou), sa nalepujú na doklad; ak boly kolkové známky nalepené na písomné podanie, vyznačí súd (prokuratúra) na doklade zaplatenie poplatku.

(4) Kolkové známky znehodnotí súd (prokuratúra) odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky.

§ 4.

(1) Na šekový účet súdu, za činnosť ktorého sa poplatky vyberajú, sa platia

a) poplatky prevyšujúce 1.000 Kčs,

b) poplatky, ktoré sa platia na výzvu súdu a prevyšujú 300 Kčs, a

c) poplatky, ktoré je povinný zaplatiť odporca navrhovateľa (žalobcu) oslobodeného od poplatku.

(2) Spôsob zaplatenia poplatku, ktorý sa vymáha exekučne, ako i poplatku z exekučnej likvidácie určí súd.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Sadzobník súdnych poplatkov

I. Poplatky za výkon súdnictva.

Pol.Predmet poplatkuPoplatky
pevné percentové
Poznámka
v Kčs%
1Z návrhu na začatie konania (zo žaloby), pokiaľ neplatí iná sadzba, Poznámky k pol. 1.
1. Zo vzájomnej žaloby sa platí rovnaký poplatok.
a) z hodnoty predmetu konania 42. Ak žiada žalovaný, aby súd rozhodol v rozsudku o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú žalobou, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje hodnotu predmetu konania o žalobe.
najmenej však 50 Kčs3. Rovnaké poplatky sa platia v opravnom konaní o veci samej. Poplatok sa však neplatí z odvolania proti
rozsudku, ktorým súd rozhodol najprv o základe predmetu konania.
b) ak nemožno predmet konania peniazmi oceniť 3004. Ak podá opravný prostriedok navrhovateľ (žalobca) i jeho odporca (žalovaný), platí každý z nich poplatok
podľa hodnoty predmetu svojho opravného prostriedku.
2Z návrhu na začatie konania Poznámky k pol. 2.
a) o rozvod manželstva 2.000 1. Ak je s návrhom spojený i návrh na určenie povinnosti na úhradu osobných potrieb jedného z manželov alebo ak došlo ku spojeniu takých konaní, platia sa poplatky osobitne z každého návrhu (konania).
b) o neplatnosť manželstva 1.0002. Rovnaké poplatky sa platia v opravnom konaní o veci samej.
c) o určenie, či tu je alebo či nie manželstvo 1.000
3Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach zistenia alebo zapretia otcovstva 300
4Zo žaloby na zistenie alebo zapretie otcovstva500Poznámky k pol. 4.
1. Ak je so žalobou na zistenie otcovstva spojený i návrh na určenie povinnosti na úhradu osobných potrieb dieťaťa alebo ak došlo ku spojeniu takých konaní, platia sa poplatky osobitne z každého návrhu (konania).
2. Rovnaký poplatok sa platí v opravnom konaní o veci samej.
5Z návrhu na súdne umorenie listiny
a) z hodnoty práva z listiny2
najmenej však 25 Kčs
b) ak nie je právo z listiny oceniteľné150
6Z návrhu na prijatie veci do súdnej úschovy, z ceny veci 1
najmenej však 50 Kčs
7a) Zo súdnej výpovede vo veciach nechránených nájmov a z návrhu na vydanie rozkazu podľa § 375 občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „o. s. p."), ako i z odporu občianskeho proti nim z nájomného na zvyšok času, po ktorý má nájom ešte trvať, najviac však z dvojnásobku ročného nájomného2Poznámky k pol. 7.
1. Ak bol návrh na vydanie rozkazu podľa § 375 o. s. p. podaný po uplynutí nájomnej doby, platí sa z návrhu, ako i z odporu proti rozkazu poplatok 100 Kčs.
2. Rovnaké poplatky sa platia v opravnom konaní o veci samej.
najmenej však 25 Kčs
b) Z návrhu na privolenie k výpovedi alebo z návrhu na zrušenie nájomného pomeru bez
výpovede v prípadoch chránených nájmov, z nájomného na zvyšok času, po ktorý má nájom ešte trvať, najviac však z dvojnásobku ročného nájomného
4
najmenej však 50 Kčs
8Z návrhu na vydanie platobného rozkazu v konaní zmenkovom, šekovom a v konaní
rozkaznom, ako i z námietok alebo odporu proti platobnému rozkazu v takom konaní,
z hodnoty predmetu
2
najmenej však 25 Kčs
9Z návrhu na obnovu konania 150Poznámka k pol. 9.
Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.
10 Z návrhu na nariadenie exekúcie, ak nie je inak ustanovené,Poznámky k pol. 10 až 12.
1. Ak sa spojí v návrhu z toho istého exekučného titulu exekúcia niekoľkými exekučnými prostriedkami uvedenými v pol. 10 až 12, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov snížený o jednu štvrtinu.
a) z vymáhaného nároku22. Z návrhu na druhé a ďalšie nariadenie exekúcie z toho istého exekučného titulu sa zaplatia tri štvrtiny z príslušných poplatkov uvedených v pol. 10 až 12.
najmenej však 25 Kčs
b) ak nemožno vymáhaný nárok peniazmi oceniť 150
11Z návrhu na nariadenie exekúcie dražbou nehnuteľných vecí, z vymáhanej pohľadávky 3
najmenej však 40 Kčs
12Z návrhu na nariadenie exekúcie na peňažné pohľadávky a na plat, z vymáhanej pohľadávky 1
najmenej však 15 Kčs
13Z exekučnej likvidácie, z výťažku likvidačnej podstaty 3Poznámka k pol. 13.
Rovnaký poplatok sa platí, ak nariadi súd likvidáciu z úradnej povinnosti.
14Za schválenú súdnu pokonávku, uzavretú pred začatím konania, z hodnoty predmetu pokonávky 1Poznámka k pol. 14.
Ak sa prevádza súdnou pokonávkou vlastníctvo nehnuteľnej veci, platí sa okrem poplatku za pokonávku aj nehnuteľnostný poplatok.
najmenej však 15 Kčs
15Z prvého dožiadania rozhodcov o vykonaní úkonu súdom (§ 649 o. s. p.) alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie (§ 650 o. s. p.)
a) z hodnoty predmetu rozhodcovského konania
1Poznámky k pol. 15.
1. Z druhého a ďalšieho dožiadania alebo návrhu sa poplatky neplatia.
najmenej však 50 Kčs2. Ak sa spojí dožiadanie o vykonaní úkonu súdom s návrhom na predbežné opatrenie, platí sa poplatok len raz.
b) ak nemožno predmet rozhodcovského konania peniazmi oceniť 100
16Z návrhu na zápis do pozemkovej, železničnej alebo banskej knihy
a) vecných práv, ak neplatí iná sadzba, z hodnoty práva
2Poznámky k pol. 16.
1. Poplatok podľa tejto položky sa platí aj v prípade, že návrh na zápis je spojený s iným návrhom (žalobou).
najmenej však 100 Kčs2. Návrh na zápis vlastníckeho práva je od poplatku slobodený, ak podlieha právny úkon alebo dôvod nadobudnutia nehnuteľnostnému poplatku.
b) vecného práva, ak je predmet neoceniteľný 250 3. Za zápisy výmazov sa poplatky neplatia.
c) na odpísanie knihovného telesa alebo jeho časti do inej vložky pre toho istého vlastníka alebo z návrhu na zápis spornosti 100
17Z návrhu na zriadenie novej vložky v pozemkovej knihePoznámka k pol. 17.
Ak sa platí poplatok podľa tejto položky, neplatí sa poplatok podľa pol. 16 písm. c).
a) ak nemá navrhovateľ v obvode katastrálneho územia pozemnoknižný majetok 100
b) ak má navrhovateľ v obvode katastrálneho územia pozemnoknižný majetok 250
18Zápisy do podnikového registra:
a) z návrhu na zápis podniku alebo akejkoľvek zmeny, týkajúcej sa hlavného alebo pobočného podniku, a na každý iný zápis, ak nie je ustanovené inak,
300Poznámka k pol. 18.
Rovnaké poplatky sa platia na výzvu súdu, ak vykoná súd zápis z úradnej povinnosti.
b) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených podnik zastupovať a zaň podpisovať, včítane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 300
c) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písm. b) 100
19Za výpis, osvedčenie, odpis z pozemkovej, železničnej alebo banskej knihy, z podnikového egistra a z depozít, za každú i len začatú stranu 80
20Za vyhotovenie súdnej zápisnice o manželských dohovoroch majetkových podľa § 29 zák. č. 265/1949 Sb., o rodinnom práve, aj s vyhotovením jedného rovnopisu zápisnice pre aždého z manželov, za každú i len začatú stranu 250
21Za vyhotovenie odpisu, výťahu alebo výpisu z listín, zápisníc a iných súdnych spisov, za každú i len začatú stranu 10
22Za vyhotovenie rovnopisov podaní (príloh) podľa § 27 spravovacieho poriadku č. 192/1950 Sb. (ďalej len „o. p."), za každú i len začatú stranu 20Poznámka k pol. 22.
Rovnaký poplatok sa platí za vyhotovenie odpisov listín potrebných pre pozemkovú, železničnú alebo banskú knihu, ak ich navrhovateľ nedodal.
23Za duplikát (triplikát atď.) vyhotovenia súdnych rozhodnutí alebo súdnych pokonávok, za každú i len začatú stranu 20
24Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú i len začatú stranu 10Poznámky k pol. 24.
1. Poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok, ak sa overuje odpis alebo kópia cudzojazyčnej listiny.
2. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie poplatkov alebo pre sbierku listín
pozemkových, železničných alebo banských kníh. Na týchto odpisoch musí sa však vyznačiť účel, na ktorý sa vyhotovily.
25Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 100Poznámka k pol. 25.
Rovnaký poplatok sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
26Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 20
27 Za vydanie úradného vysvedčenia podľa § 39 s. p.30
28 Za zaslanie súdnych spisov na iný súd, aby do nich nazrel žiadateľ (§ 37 s. p.) 30

II. Popaltky za výkon súdnej správy a úkony prokuratúr.

Pol.Predmet poplatkuPoplatky
pevné percentové
Poznámka
v Kčs%
29Za zápis do soznamu stálych prísažnýchPoznámka k pol. 29.
Poplatok určí súd podľa predpokladaného prospechu žiadateľa.
a) znalcov
b) tlmočníkov
300 až 5.000
300 až 1.000
30 Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu správneho výmeru vydaného súdom alebo vyhotovenie
odpisu, výťahu alebo výpisu zo správnych záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom
30
31 Za výpis z registra trestov (aj negatívny) 30 Poznámka k pol. 31.
Rovnaký poplatok sa platí aj za potvrdenie.