Nariadenie vlády č. 26/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch

Čiastka 15/1951
Platnosť od 10.04.1951
Účinnosť od 10.04.1951

26.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. marca 1951,

ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

(1) Riaditeľstvo pre cestovný ruch (ďalej len „Riaditeľstvo“), zriadené zákonom č. 149/1939 Sl. z., o cestovnom ruchu, a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch, zriadené podľa toho istého zákona, sa zrušujú uplynutím dňa 31. decembra 1950.

(2) Pôsobnosť Riaditeľstva prechádza na Povereníctvo priemyslu a obchodu, pôsobnosť oblastných sborov na krajské národné výbory a pôsobnosť miestnych sborov na okresné národné výbory, a to dňom 1. januára 1951.

§ 2.

(1) Likvidáciu Riaditeľstva a oblastných a miestnych sborov vykoná Povereníctvo obchodu.

(2) Povereníctvo obchodu, krajské a okresné národné výbory prevezmú v rámci plánu pracovných síl potrebný počet zamestnancov zrušených útvarov.

§ 3.

Podrobnosti na vykonanie ustanovení §§ 1 a 2 upraví Ministerstvo vnútorného obchodu vyhláškou v úradnom liste, vydanou po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 4.

Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia predo dňom začiatku jeho účinnosti sa od začiatku pokladajú za opatrenia podľa tohto nariadenia.


§ 5.

Zrušujú sa:

1. §§ 2 a 3, § 4 ods. 1, 4 a 5, § 5 ods. 1 a 3, §§ 7 a 8 zákona č. 149/1939 Sl. z., o cestovnom ruchu,

2. zákon č. 329/1939 Sl. z., o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch,

3. vládne nariadenie č. 199/1939 Sl. z., o organizácii Riaditeľstva pre cestovný ruch,

4. vládne nariadenie č. 101/1940 Sl. z., o vyhlásení Riaditeľstva pre cestovný ruch za podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútorného obchodu a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Krajčír v. r.