Nariadenie č. 57/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl

Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do30.12.1952
Účinnosť od 01.08.1951 do30.12.1952
Zrušený 92/1952 Zb.

57.

Nariadenie

ministra školstva, vied a umení

zo dňa 13. júla 1951,

ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl.

Minister školstva, vied a umení nariaďuje po dohode s ministrami vnútra, financií a stavebného priemyslu podľa § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Osobným úradom zamestnancov vysokých škôl je - s výnimkami určenými v odsekoch 2 a 3 - rektorát; ich služobným úradom je dekanát.

(2) Ministerstvu školstva, vied a umení prislúcha:

a) prijímať zamestnancov v mimotarifných pracovných triedach a rozväzovať alebo zrušovať ich pracovný pomer s výnimkou odborných asistentov,

b) dávať súhlas na prijímanie ostatných učiteľov.

(3) Ministerstvo školstva, vied a umení môže pôsobnosť rektorátu v niektorých veciach osobných preniesť na dekanát.

(4) Krajský národný výbor spolupôsobí pri sostavovaní plánu pracovníkov vysokých škôl a systematicky kontroluje jeho plnenie, ako aj vykonávanie personálnej politiky vysokých škôl.

§ 2.

(1) Rozpočet vysokých škôl je súčasťou rozpočtu príslušného krajského národného výboru. Poukazovacie právo vykonáva rektor.

(2) Podrobnosti o výkone poukazovacieho práva určí a organizáciu účtovnej a pokladničnej služby upraví Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s ministerstvami vnútra a financií smernicami.

§ 3.

Aby bol zabezpečený žiadúci vplyv ľudovej správy pri správe vysokých škôl, zve rektor na zasadanie rady vysokej školy zástupcov krajského národného výboru.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.