Zákon č. 106/1951 Zb.Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951
Účinnosť od 01.01.1959

OBSAH

106

Zákon

zo dňa 19. decembra 1951

o úprave financovania národných a komunálnych podnikov.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 14.

(2) Od 1. januára 1952 nevykonáva Fond znárodneného hospodárstva finančnú službu, pokiaľ sa vzťahovala na sústreďovanie prostriedkov z podnikov a zo štátneho rozpočtu a na financovanie podnikov. Potrebnú úpravu organizácie, správy a hospodárenia Fondu znárodneného hospodárstva vykoná a vyhlási minister financií.


§ 15.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.