Nariadenie vlády č. 82/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štátnych majetkov

Čiastka 44/1951
Platnosť od 02.11.1951 do30.06.1964
Účinnosť od 01.10.1951 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

82.

Vládne nariadenie

zo dňa 9. októbra 1951

o organizácii štátnych majetkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby štátne majetky lepšie plnili poľnohospodársky výrobný plán a staly sa vzorom malým a stredným roľníkom a ich jednotným roľníckym družstvám pri prechode od malovýroby k vyšším formám poľnohospodárskej výroby, upravuje sa novo ich organizácia.

§ 2.

(1) Z jednotlivých majetkov a z iných samostatne bilancujúcich výrobných a obchodných zložiek národného podniku Československé štátne majetky sa zriaďujú dňom 1. januára 1952 samostatné národné podniky (ďalej len „podniky“). Minister pôdohospodárstva určí po dohode s ministrom financií rozsah začiatočnej majetkovej podstaty podnikov. Pre podniky platia primerane predpisy o národných podnikoch priemyslových, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

(2) Organizačný poriadok (štatút) podnikov vydá Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v úradnom liste.

(3) Podnik sa označuje „Štátny majetok v ......, národný podnik“, poprípade inak podľa povahy jeho podnikania.

§ 3.

(1) Vedúcim podniku je riaditeľ. Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva.

(2) Riaditeľ podniku je podriadený a osobne zodpovedný vedúcemu krajskej správy štátnych majetkov.

(3) Krajská správa štátnych majetkov sa zriaďuje dňom 1. októbra 1951 ako orgán Ministerstva pôdohospodárstva zpravidla v sídle krajského národného výboru.

(4) Krajská správa štátnych majetkov vedie, plánuje a kontroluje činnosť podnikov vo svojom obvode.

(5) Ministerstvo pôdohospodárstva môže podriadiť niektorý podnik vzhľadom na povahu jeho podnikania priamo hlavnej správe (§ 4).

§ 4.

Podniky sú podriadené hlavnému vedeniu a dozoru štátu, ktorý vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva. Pre výkon tejto činnosti, najmä pre celoštátne vedenie, plánovanie a kontrolu podnikov, sa zriaďuje Hlavná správa štátnych majetkov ako výrobný odbor Ministerstva pôdohospodárstva a Oblastná správa štátnych majetkov ako výrobný odbor Povereníctva pôdohospodárstva.

§ 5.

Národné výbory, najmä krajské a okresné, sledujú a kontrolujú činnosť podnikov, predovšetkým plnenie výrobného plánu, napomáhajú im pri plnení ich úloh, upozorňujú ich na prípadné závady a nedostatky a pomáhajú ich odstrániť.

§ 6.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva alebo podľa jeho splnomocnenia krajská správa môže vyčleniť majetok alebo záväzky sverené do správy niektorého podniku a začleniť ich do iného podniku. Minister pôdohospodárstva môže začleniť do podniku iný národný majetok. Ak spadá taký majetok do pôsobnosti iného ministra, vykoná sa začlenenie po dohode s týmto ministrom.

(2) Minister pôdohospodárstva môže z podniku vyňať majetok alebo záväzky a urobiť o nich opatrenie vo vlastnom odbore pôsobnosti alebo ich po dohode s kompetentným ministrom previesť do jeho právomoci, aby o nich urobil opatrenie vo vlastnom odbore pôsobnosti.

(3) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 nie sú potrebné tam, kde sa podniky dohodly medzi sebou alebo s iným národným, poprípade komunálnym podnikom o prevode nimi spravovaných majetkových častí menšej hodnoty, ktoré sú určené na trvalé užívanie. Taká dohoda má účinky vyčlenenia, poprípade začlenenia. Výšku hodnoty rozhodnej pre prevody podľa tohto odseku určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií a ostatnými zúčastnenými ministrami.

§ 7.

(1) Minister pôdohospodárstva môže po dohode s ministrom financií zriadiť z národného majetku ďalšie podniky; ak spadá taký majetok do pôsobnosti iného ministra, robí tieto opatrenia tiež po dohode s týmto ministrom.

(2) Minister pôdohospodárstva môže po dohode s ministrom financií podnik zrušiť. V tomto prípade určí, ako sa má s majetkom zrušeného podniku naložiť.

§ 8.

Opatrenia urobené vo shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa odo dňa opatrení považujú za urobené podľa tohto nariadenia.

§ 9.

(1) Dňom 1. októbra 1951 vstupuje národný podnik Československé štátne majetky do likvidácie. Predmetom tejto likvidácie sú majetok a záväzky, ktoré nebudú pojaté do začiatočnej majetkovej podstaty jednotlivých podnikov a ktoré určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií. Likvidáciu vykoná likvidátor vymenovaný ministrom pôdohospodárstva. Likvidačné zvyšky alebo schodky sa prevedú so schválením ministra pôdohospodárstva urobeným po dohode s ministrom financií na Fond znárodneného hospodárstva. Likvidátor vykoná likvidáciu za pomoci zamestnancov, ktorých počet určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií; tým istým spôsobom sa určí lehota, dokedy sa má likvidácia vykonať. Po skončení likvidácie navrhne likvidátor výmaz národného podniku Československé štátne majetky v podnikovom registri.

(2) Dňom 1. októbra 1951 prechádza pôsobnosť doterajšieho ústredného riaditeľstva na hlavnú správu a pôsobnosť krajských inšpektorátov na krajské správy, pokiaľ minister pôdohospodárstva neurobí iné opatrenia. Týmto dňom zrušujú sa funkcia generálneho (oblastného) riaditeľa, ako i ústredné (oblastné) riaditeľstvo a krajské inšpektoráty.

(3) Do zriadenia podnikov hospodári doterajší podnik tak, aby bola zabezpečená riadna prevádzka; pritom všetky složky budú do konca roku 1951 hospodáriť v rámci návrhu finančného a výrobného plánu na rok 1951 doterajšieho národného podniku. Náklady hlavnej správy a krajských správ sa uhradia zo štátneho rozpočtu.

§ 10.

Ustanovenia zákona č. 312/1948 Sb., o organizácii štátnych lesov a majetkov, sa zrušujú, pokiaľ sa týkajú Československých štátnych majetkov, národného podniku.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1951; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.