Nariadenie vlády č. 97/1951 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

(v znení č. 100/1952 Zb.)

Čiastka 48/1951
Platnosť od 22.12.1951 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1953 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

97.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Poznámka k sadz. čís. 14 zneje:
„Poznámka. Datle dovážané na výrobu cukroviniek na povoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením za 100 kg
50.-“.
2. Sadzobné číslo 19 zneje:„19. Cukor repný a všetok cukor rovnakého chemického složenia, bez zreteľa na stupeň čistoty, s výnimkou melasy; cukor invertný 600.-“.
3. Poznámka 2 k sadz. čís. 23 sa zrušuje.
4.Poznámka k sadz. čís. 33 sa zrušuje.
5. Sadzobná položka 41a) zneje: „a) cibuľa z ceny
30 %“.
6. Poznámka k sadz. čís. 41 zneje:„Poznámka. Cibuľa dovážaná na výrobu rybacích konzerv 7,5 %“.
7. Poznámka k sadz. čís. 44 zneje:„Poznámka. Sušené repné rezky nevylúhované, sušené zemiaky a zemiaková múčka, všetko na kŕmne účely, na osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva, od 1. januára 1952 do 31. decembra 1952 bez cla“.
8. Poznámka k sadz. pol. 47a) sa zrušuje.
9. Sadzobná položka 56d) zneje: „d) vínna réva z ceny
1 %“.
10. Sadzobné číslo 80 zneje: „80. Med včelí a umelý Poznámky za týmto číslom sa nemenia.z ceny
30 %“.
11. Sadzobná položka 96a) zneje:„a) nečistý, polotovary vznikajúce pri výrobe parafínu a minerálne oleje mazacie, ktoré majú pri 15 stupňoch C maslovitú konzistenciu za 100 kg 220.-“.
12. Sadzobné číslo 155 zneje:„155. Silica, účinné súčasti silíc a umelé látky vonné:a) silica anízová, badiánová, borievková a piepornomätová; anetol a mentol

1.000.-
b) ostatné 400.-“.
Poznámka k sadz. pol. 155a) zostáva nezmenená.
13. Sadzobné číslo 175 zneje:„175. Ropa:
a) z ktorej sa vydestiluje najviac 30 objemových percent pri destilácii do 150 stupňov C, ak je určená pre priemyslové spracovanie na minerálne oleje 1.- z vlastnej váhy
b) iná ropa50.- z vlastnej váhy“.
14. Sadzobná položka 200b) zneje: „b) pančuchy a ponožky z ceny
25 %“.
15. Sadzobná položka 233b) zneje:„b) pančuchy a ponožky 25 %“.
16. Poznámka k sadz. pol. 244a) sa zrušuje.
17. Sadzobná položka 252b) zneje:„b) pančuchy a ponožky:
1. z prírodného alebo floretového hodvábu, aj s primiešaním umelého alebo floretového hodvábu 30 %
2. z umelého hodvábu bez primiešania prírodného alebo floretového hodvábu 25 %“.
18. Sadzobná položka 258b) zneje:„b) pančuchy a ponožky 25 %“.
19. Poznámka 4 za sadz. čís. 284 zneje:„4. Tovar sadz. pol. 284b) 2:
a) Celulóza dovážaná na výrobu papiera nátronového, cigaretového a karbónového, na výrobu papiera na vulkánfíber, na výrobu holeritového kartónu, na výrobu lesklej lepenky izolačnej na elektrotechnické účely, na nitráciu alebo na výrobu viskózy od 1. januára 1952 do 31. decembra 1952bez cla za 100 kg
b) celulóza dovážaná na iný účel od 1. januára 1952 do 31. decembra 1952 10.-“.
20. Sadzobné číslo 356 zneje:„356. Drevený tovar výslovne nevymenovaný, aj hobľovaný (hladko alebo profilovane), zhruba na točovke opracovaný alebo zhruba vyrezávaný, aj sglejený, špárovaný alebo iným spôsobom sostavený, a to surový, morený, farbený, firnisovaný, lakovaný, leštený, aj okovaný alebo inak spojený s obyčajnými hmotami alebo s kožou, vyjmúc tovar kožou potiahnutý z ceny 20 % za 100 kg
Poznámky:1. Bukové laty na výrobu nábytku z ohýbaného dreva 1.-
2. Doštičky z farbeného alebo moreného dreva na výrobu ceruziek 30.-“.
21. Sadzobné číslo 357 sa zrušuje.
22. Sadzobné číslo 358 zneje:„358. Drevený tovar výslovne nevymenovaný, jemne na točovke pracovaný, s vypálenými, vytlačenými alebo vykrúženými ornamentami, jemne prelamovaný alebo vyrezávaný, vykladaný (bulová práca, intarzia, drevená mozaika), bronzovaný, striebrený alebo zlátený, jemne maľovaný; vypchaný drevený tovar bez povlaku alebo drevený tovar čímkoľvek potiahnutý; všetok drevený tovar výslovne nevymenovaný spojený s jemnými hmotami (inými než koža) alebo s veľmi jemnými hmotami z ceny 25 %.
23.Sadzobné čísla 359 a 360 a poznámka za čís. 360 sa zrušujú.
24. Sadzobná položka 362a) zneje:„a) z dreva, z korku alebo z látok rezbárskych patriacich do sadz. pol. 361a), aj spojený s obyčajnými alebo s jemnými hmotami za 100 kg 2.600.-”.
25. Sadzobné číslo 366 zneje:„366. Korkové zátky, podošvy a iný tovar z korku, vyjmúc tovar galanterný, aj spojený s inými hmotami:
a) prípravky na výrobu pokrývok na podlahy 300.-
b) ostatný 1.000.-”.
26. Poznámka 1 za sadz. čís. 366 sa zrušuje.
27. Sadzobné číslo 460 zneje:„460. Želiezka do hoblíkov, dláta, teslíky, výslovne nevymenované vrtáky, razidlá, priebojnice a iné nástroje výslovne nevymenované; všetky tieto nástroje aj úplne alebo čiastočne leštené alebo niklované:
a) skalné vrtáky s hrotom z tvrdého kovu 3.000.-
b) ostatné z ceny 10 %”.
28. Sadzobné číslo 574 zneje:„574. Prístroje matematické a fyzikálne:
a) vodomery za 1 kg 90.-
b) ostatné z ceny 10 %”.
29. Sadzobné číslo 575 zneje:„575. Prístroje optické 10 %”.
30. Sadzobná položka 576b) zneje: „b) gramofónové platne
Za sadz. pol. 576b) sa pripojuje nová položka 576c):za 1 kg 15.-”.
„c) ostatné 90.-”.
31. Sadzobná položka 602e) 2 zneje:„e) 2. cínová soľ (chlorid cínatý) a iné cínové prípravky z ceny 3 %”.
32. Sadzobná položka 604f) 2 zneje:„f) 2. kreolín, lyzol a podobné prípravky 4 %”.
33. Sadzobné číslo 608 zneje:„608. Leštidlá na obuv 25 %“.
34. Sadzobné číslo 609 zneje:„609. Tmely 7 %.
35. Poznámka 2 k sadz. čís. 612 sa zrušuje.
36. Sadzobné číslo 618 zneje:„618. Náhradky mydla nenapustené voňavkami; poliment; čistiace pasty neobsahujúce mydlo; škrob na lesk z ceny 10 %”.
37. Poznámka 1 k sadz. čís. 619 zneje:„1. Alkoholy butylnaté na výrobu lakov, vyclievané na výslovne splnomocnených colniciach ONV za 100 kg 180.”.
38. V poznámke za sadz. čís. 620 sa slová „vyclievané na colných oddeleniach ONV výslovne splnomocnených, na osvedčenie Československej obchodnej komory, že ide o ich upotrebenie na výrobu lakov” nahradzujú slovami „na výrobu lakov, vyclievané na výslovne splnomocnených colniciach ONV”.
39. V poznámke 2 za sadz. čís. 622 sa slová „vyclievané na colných oddeleniach ONV výslovne splnomocnených, na osvedčenie Československej obchodnej komory, že ide o ich upotrebenie na výrobu lakov”, nahradzujú slovami „na výrobu lakov, vyclievané na výslovne splnomocnených colniciach ONV”.
40. Sadzobné číslo 624 zneje:„624. Firnisy lakové (s prísadou živice, terpentínu, minerálnych olejov alebo alkoholu) z ceny 8 %.
41. Poznámka 2 k sadz. čís. 624 zneje:„2. Roztoky umelých živíc bez prísad, dovážané na výrobu lakov pre továrne na výrobu lakových firnisov, vyclievané na výslovne splnomocnených colniciach ONV, od 1. januára 1952 do 31. decembra 1952 za 100 kg 150.-“.
42. Sadzobná položka 630Id) zneje: „d) ostatné z ceny 10 %“.
43. Poznámka k sadz. čís. 646 zneje:„Poznámka. Nitrocelulóza dovážaná na výrobu lakov pre továrne na výrobu lakových firnisov, od 1. januára 1952 do 31. decembra 1952 bez cla“.
44. Sadzobné číslo 649 zneje:„649. Maľby na plátne, papieri, dreve, obyčajných kovoch alebo na kameni; kresby na papieri; plány bez cla“.
45. Poznámka 1 odsek prvý k triede L zneje:„1. Knihy, kalendáre, obrazy (vyjmúc hromadné výrobky obrázkovej tlače sadz. čís. 299), hudobniny atď. patria do sadz. čís. 647 a 648 bez ohľadu na väzbu“.
46. Vo výpočte hmôt uvedených v odseku 2 písm. b) všeobecnej poznámky k colnému sadzobníku dovoznému sa vypúšťa slovo „hliník“.
47. Slová „do 31. decembra 1951“ sa nahradzujú slovami „do 31. decembra 1952“ pri týchto sadzobných poznámkach: pri poznámke k sadz. pol. 62b)2, pri poznámke k sadz. pol. 109b)1, pri poznámke 2 k triede XXI, pri poznámke k sadz. pol. 250a) 1, pri poznámke k sadz. čís. 250, pri poznámke 3 k sadz. čís. 284, pri poznámke 3 za sadz. čís. 285, pri poznámke k sadz. čís. 287, pri poznámke 2 k sadz. pol. 290a), pri poznámke k sadz. pol. 292a), pri poznámke 2 k sadz. čís. 294, pri poznámkach 1 a 2 k sadz. pol. 296a) 3b), pri poznámke k sadz. čís. 318, pri poznámke k sadz. pol. 409a), pri poznámke k sadz. čís. 418, pri poznámke k sadz. pol. 420a), pri poznámke k sadz. čís. 443, pri poznámke k sadz. čís. 483 a 484, pri poznámke k sadz. čís. 491, 496 a 500, pri poznámke k sadz. pol. 520b), pri poznámke k sadz. čís. 517 a 520, pri poznámke k sadz. pol. 540a), pri poznámke k sadz. pol. 597a)1, pri poznámke 1 k sadz. pol. 597e), pri poznámke k sadz. pol. 598d)2, pri poznámke k sadz. pol. 599k)2, pri poznámke k sadz. pol. 599o)2, pri poznámke k sadz. pol. 600a)1, pri poznámke k sadz. pol. 600l), pri poznámke k sadz. pol. 602f), pri poznámke k sadz. pol. 604i), pri poznámke k sadz. čís. 621, pri poznámke k sadz. pol. 622a), pri poznámke k sadz. pol. 623a), pri poznámke k sadz. čís. 630 a pri poznámke k sadz. čís. 644.

§ 2.

V čase od 1. januára 1952 do 30. júna 1953 sa nevyrubujú a nevyberajú clá pri dovoze tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek alebo poznámok):

1. Kakaové boby a šupky.

Poznámka 1 k sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradkov, na povoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, naložené v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, aj mletá alebo naložená v slanej vode.

21. Melasa.

22a). Tabak surový.

Poznámka k sadz. čís. 22. Tabakový výťažok pre potrebu poľnohospodársku.

23 až 29. Obilie.

31 až 34. Strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35 až 39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semená.

63 až 70. Dobytok jatočný a ťažný.

73, 74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny, aj žĺtok a bielok, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125, 128, 130 až 132. Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145b). Sadra pálená.

146b). Biela krieda, ťaživec, mleté, plavené.

147b). Šmirgel zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; trieslové výťažky výslovne nevymenované.

163. Farbiarske výťažky výslovne nevymenované.

183 až 187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihľavy).

Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242 až 244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, aj spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, aj leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328 až 337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Koža.

351a)1. Dýhy a platne zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, do šošoviek nevybrúsené, v kusoch, v tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, aj pribrúsené, biele alebo farebné.

413. Tehly žiaruvzdorné.

414. Zvonivky a dlaždice z obyčajnej kameniny, hrubšie ako 30 mm.

423. Izolačné a montovacie predmety na elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami.

428a), 429 až 435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, kalená), aj leštená.

488: a) olovo, aj sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom

c) zinok, aj sliatiny zinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka 2 k e). Kysličník hlinitý dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením

g) zinková bieloba (kysličník zinočnatý biely); zinková šeď (nečistý kysličník zinočnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

p) čpavok (amoniak), skvapalnený

q) peroxyd vodíka.

598: ex b)2. kyselina dusičná

c)1. kyselina sírová nedymivá

d)2. kyselina boritá, prečistená.

599: a) 1. liadok sodný [prírodný (čílsky) i umelý], nečistený

b) síran sodný

ex e) vodné sklo, pevné

f)1. sóda kalcínovaná (žíhaná)

g)2. síran amónny

i)1. bórax čistený

m)1. chróman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o)2. chlorečnan draselný a sodný.

600: d) spódium (kostné uhlie)

g) i poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

ex l) karbid vápnika

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601d)2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t.j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), aj na prach utlčená, a želatinový tovar.

611. Glej každého druhu, aj vyzina (vyzi glej).

612. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazeín.

613. Škrob (aj škrobová múčka).

614a). Lepok.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámka 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pripálenina; acetón; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: étery (okrem éteru etylnatého), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625a) sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) i 626b)2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630II. prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

652a) múčka kostná.

653a) tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.