Vyhláška č. 72/1951 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov

Čiastka 37/1951
Platnosť od 01.09.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 01.09.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

72.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 10. augusta 1951

o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov.

Minister financií ustanovuje podľa § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1.

(1) Vydávajú sa mince československej meny po 50 h z hliníka. Z kilogramu kovu sa razí 1.500 kusov. Priemer mince je 18 mm. Pri ražbe je dovolená úchylka nahor i nadol 4/100 vo váhe.

(2) Na líci päťdesiatnika je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" vo dvoch riadkoch s malou ozdobou ako ukončením a letopočet ražby.

(3) Na rube päťdesiatnika sú dva sväzočky klasov s dvoma lipovými ratolesťami ovinuté stužkami a medzi nimi hore je označenie hodnoty číslovkou „50". Vpravo dole je meno autorovo „O. Španiel".

(4) Okraj mince je hladký; po obidvoch stranách je plochá obruba.

§ 2.

(1) Hliníkové päťdesiatniky začne Štátna banka československá vydávať do obehu dňom vyhlásenia tejto vyhlášky.

(2) Doterajšie mince po 50 h zostávajú zatiaľ v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Kresba hliníkového päťdesiatnika: