Nariadenie vlády č. 73/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly

(v znení č. 38/1952 Zb.)

Čiastka 38/1951
Platnosť od 08.09.1951 do27.09.1961
Účinnosť od 01.09.1952 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb.

73

Vládne nariadenie

zo dňa 7. septembra 1951,

ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Na uskutočňovanie najprísnejšej kontroly hospodárenia so štátnymi, družstevnými a inými prostriedkami zriaďuje sa Ministerstvo štátnej kontroly.

(2) Pri plnení svojich úloh opiera sa Ministerstvo štátnej kontroly o najširšiu iniciatívu pracujúcich.

§ 2.

(1) Ministerstvo štátnej kontroly:

a) vykonáva kontrolu evidencie, úschovy, prijímania a vydávania štátnych, družstevných a iných peňažných prostriedkov a vecných hodnôt,

b) vykonáva kontrolu plnenia zákonov, nariadení a rozhodnutí vlády.

(2) Na plnenie týchto úloh prislúcha Ministerstvu štátnej kontroly:

a) vydávať pokyny záväzné pre všetky ministerstvá a iné ústredné úrady a im podriadené orgány, pre štátne, družstevné a iné organizácie, aby predložili plány, listiny, výkazy a iné doklady, ako aj aby podali správy, oznámenia a vysvetlenia o veciach, spadajúcich do právomoci Ministerstva štátnej kontroly,

b) mať bez prekážok prístup do prevádzkových, skladových a služobných miestností, ako aj do všetkých iných objektov a zariadení,

c) o všetkých v priebehu kontroly zistených nedostatkoch v evidencii, úschove, prijímaní a vydávaní peňažných prostriedkov a vecných hodnôt, ako aj o neplnení zákonov, nariadení a rozhodnutí vlády upovedomiť kompetentných vedúcich činiteľov a dávať im záväzné pokyny na odstránenie zistených závad,

d) ukladať tým, ktorí zavinili, že neboli plnené zákony, nariadenia a rozhodnutia vlády, alebo že vznikli neporiadky v evidencii a v hospodárení peňažnými prostriedkami a vecnými hodnotami alebo že oznámenia orgánom štátnej kontroly sú nesprávne, kárne tresty podľa predpisov, ktoré vydá vláda,

e) pri zistení hrubého porušenia úradnej moci alebo uložených povinností, alebo pri zistení iných trestných činov pohnať zodpovedné osoby prostredníctvom prokuratúry na súdne stíhanie,

f) ak sa pri kontrole zistí, že nesprávnosťami pri výkone služby bola spôsobená škoda štátu, uložiť vinníkom peňažnú náhradu podľa predpisov, ktoré vydá vláda; rozhodnutie o uložení peňažnej náhrady je vykonateľné tiež súdnou exekúciou.

(3) Osoby, ktoré sú orgánmi Ministerstva štátnej kontroly pri vykonávaní kontroly vyzvané na predloženie plánov, listín, výkazov a iných dokladov, ako aj na podanie správ, oznámení a vysvetlení o veciach, spadajúcich do právomoci Ministerstva štátnej kontroly, nemôžu sa voči ním dovolávať povinnosti mlčanlivosti, uloženej v záujme zachovania štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.

§ 3.

Úlohy a činnosť Ministerstva štátnej kontroly podrobnejšie upraví vláda.


§ 4.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

(2) Najvyšší účtovný kontrolný úrad a Najvyšší kontrolný dvor sa zrušujú.

(3) Usporiadaním pomerov súvisiacich so zrušením Najvyššieho účtovného kontrolného úradu a Najvyššieho kontrolného dvora sa poveruje minister štátnej kontroly po dohode s predsedom vlády.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.