Nariadenie vlády č. 39/1951 Zb.Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa

Čiastka 24/1951
Platnosť od 15.05.1951
Účinnosť od 15.05.1951

39.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. mája 1951

o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1.

(1) Na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „pamätné stokorunáky“) v počte najviac 1,1000.000 kusov. Na pamätných stokorunákoch je portrét prezidenta republiky Klementa Gottwalda.

(2) Pamätné stokorunáky sa razia zo smesi z 500 dielov striebra, 400 dielov medi, 50 dielov niklu a 50 dielov zinku. Hrubá váha pamätného stokorunáka je 14 g. Pri ražbe je dovolená úchylka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v čistosti striebra 5/1000. Priemer pamätného stokorunáka je 31 mm.

§ 2.

Pamätné stokorunáky začne Štátna banka československá vydávať do obehu dňa 16. mája 1951.

§ 3.

Pamätné stokorunáky prijímajú štátne a iné verejné pokladnice a peňažné ústavy bez obmedzenia. Inak nie je nikto povinný prijímať viac než 10 kusov týchto mincí.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Kresba pamätného stokorunáka: