Nariadenie vlády č. 122/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy

(v znení č. 47/1953 Zb.)

Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do23.11.1990
Účinnosť od 08.06.1953 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

122.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 32 zákona č. 279/1949 Sb., o finančnom hospodárení národných výborov:


§ 1.

(1) Z pôsobnosti ústredných úradov sa prenášajú na krajské národné výbory veci uvedené v prílohe A, na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe B a na miestne národné výbory veci uvedené v prílohe C tohto nariadenia. Tam, kde v týchto veciach ústredné úrady rozhodovaly po dohode s inými ústrednými úradmi alebo po ich vypočutí, prenáša sa aj pôsobnosť týchto iných ústredných úradov, pokiaľ v týchto prílohách nie je ustanovené inak.

(2) Z pôsobnosti krajských národných výborov sa prenášajú na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe D tohto nariadenia. Z pôsobnosti krajských a okresných národných výborov sa prenášajú na miestne národné výbory veci uvedené v prílohe E tohto nariadenia.

§ 2.

Odpadá udeľovanie súhlasu ústredných úradov na použitie zamestnancov krajských národných výborov pre odborné služby na iné úlohy (§ 18 ods. 6 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení).

§ 3.

(1) Úľavy podľa § 17 vládneho nariadenia č. 90/1950 Sb., o správe národného majetku národnými výbormi, možno určiť i pre scudzovanie nehnuteľného národného majetku.

(2) Na krajských národných výboroch a na Ústrednom národnom výbore hlavného mesta Prahy nemusia sa plenárnemu zasadaniu predkladať ani také opatrenia, ktoré vyžadujú schválenie ústredných úradov podľa § 18 vl. nar. č. 90/1950 Sb.

§ 4.

Ruší sa označovanie osôb, ktoré majú byť prikázané za nájomníkov v domoch spravovaných komunálnymi podnikmi (§ 6 ods. 2 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi, v znení pol. č. 63, príl. C vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe).

§ 5.

zrušený od 8. 6. 1953


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v.r.

Široký v.r.

Fierlinger v.r.

Dr. Ševčík v.r.

Bacílek v.r.

Bílek v.r.

arm. gen. Dr. Čepička v.r.

Dr. Dolanský v.r.

Dr. Gregor v.r.

Dr. Havelka v.r.

Ing. Jankovcová v.r.

Jonáš v.r.

Kabeš v.r.

Kliment v.r.

Kopecký v.r.

Kopřiva v.r.

Krajčír v.r.

Málek v.r.

Dr. Nejedlý v.r.

Nepomucký v.r.

Dr. Neuman v.r.

Nosek v.r.

Plojhar v.r.

Pokorný v.r.

Ing. Púčik v.r.

Dr. Rais v.r.

Smida v.r.

Dr. Ing. Šlechta v.r.


Príloha A

k vládnemu nariadeniu č. 122/1951 Sb.

Bež. čís.V odbore štátnej správysa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§
123456
1Ministerstva vnútranárodných výborzák. č. 142/1949 Sb. vl. nar. č. 139/1949 Sb.§ 7 ods. 2
§ 15
Vymenúvanie členov a náhradníkov okresných a jednotných národných výborov a Ústredného národného výboru v Brne a v Bratislave.
2zák. č. 76/1949 Sb. § 25 ods. 2Vymenúvanie členov a náhradníkov obvodných národných výborov v Prahe, ako i poverovanie jednotlivých členov funkciami.
3zák. č. 142/1949 Sb.§ 2 ods. 4Schvaľovanie rozhodnutí jednotných a ústredných národných výborov o poverení obvodných rád alebo jednotlivých ich členov právom rozhodovať v mene jednotného (ústredného) národného výboru.
4správy národného majetku národnými výbormi vl. nar. č. 90/1950 Sb.§ 12 ods. 3 a
§ 15 ods. 1 písm. a)
Schvaľovanie scudzenia nehnuteľného národného majetku miestnym alebo okresným národným výborom, ak neprevyšuje jeho hodnota 10.000 Kčs; scudzenie nehnuteľného národného majetku do tejto hodnoty krajským národným výborom nepodlieha schváleniu.
5financovania bytových investíciízák. č. 110/1950 Sb.§ 20 ods. 2 a
§ 21 ods. 2
Povoľovanie odchýlok od predpisov o financovaní stavieb a obnov rodinných domčekov Fondom bytového hospodárstva.
6 Ministerstva školstva, vied a umeníškolských
zák. č. 95/1948 Sb.
vl. nar. č. 257/1949 Sb.
§ 34
§ 2
Zriaďovanie a zrušovanie základných odborných škôl podľa plánu určeného vládou.
7nar. č. 47/1945 Sb. n. SNR§ 7 Vydávanie výmerov o poštátnení majetku, ktorý prešiel na štát podľa § 1 nar. SNR č. 47/1945 Sb. n. SNR.
8Ministerstva zdravotníctvaliečebných a ošetrovacích ústavovzák. č. 185/1948 Sb.§ 11Schvaľovanie prevádzkových rozpočtov štátnych liečebných a ošetrovacích ústavov.
9zdravotníckych pracovníkovvl. nar. č. 24/1951 Sb. vl. nar. č. 25/1951 Sb.§ 5 ods. 2
§ 6 ods. 1
Premiesťovanie lekárov a dentistov na pôsobište v inom kraji, ak sa zúčastnené krajské národné výbory na premiestení dohodnú.
10Ministerstva financiímimoriadnych dávokzák. č. 185/1947 Sb.§ 28Rozhodovanie o žiadosti o sľavu mimoriadnych dávok alebo o žiadostiach o povolenie platiť tieto dávky viazanými vkladmi.
11cla vl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 131 ods. 2Povoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku v iných než zásadne dovolených prípadoch.*) **)
12§ 138 ods. 1 Povoľovanie pasívneho zušľachťovacieho styku v jednotlivých prípadoch.*)
13§ 142 ods. 5Povoľovanie dovozného styku s colnou výhodou podľa týchto poznámok colného sadzobníka:

a) podľa tretej pozn. k sadz. č. 90,
b) podľa pozn. k sadz. č. 103 až 105,
c) podľa pozn. k sadz. pol. 134a/1-2,
d) podľa pozn. k sadz. č. 166,
e) podľa pozn. k sadz. pol. 488c),
f) podľa druhej pozn. k sadz. pol. 597e),
g) podľa pozn. k sadz. pol. 600g),
h) podľa tretej pozn. k sadz. č. 622,
ch) podľa pozn. k sadz. č. 630.
14§ 213 Odpúšťanie colnej pohľadávky z dôvodov slušnosti, ak
neprevyšuje colná pohľadávka 500.000 Kčs.*)
15Ministerstva stavebného priemysluvodohospodárskych staviebzák. č. 50/1931Sb.§ 20 ods. 2Schvaľovanie vykonávacích výkresov všetkých častí
vodohospodárskych stavieb všetkých druhov.
16vodovodných a kanalizačných staviebnar. č. 298/1948 Sb.§ 1 ods. 1 a § 3 Preskúšanie projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídliská okrem projektov stavieb vodovodov složitých riešení čo do odberu vody, jej úpravy a distribúcie a projektov skupinových vodovodov presahujúcich hranice kraja, stavieb kanalizačných a ich čistiarní presahujúcich hranice kraja, kanalizačných čistiarní s biologickým alebo chemickým čistením a spoločných čistiarní závadných odpadových vôd.
17Ministerstva pôdohospodárstvapoľovníctvavl. nar. č. 340/1942 Sb.§ 3 ods. 4Povoľovanie výnimiek pre pripustenie na skúšku, pokiaľ ide o osoby uvedené v § 3 ods. 3.
18§ 4 ods. 1Ustanovovanie skúšobných komisií pre skúšky poľovníkov z povolania.
19rybníkovzák. č. 206/1948 Sb.§ 10Určovanie pôdy pochádzajúcej z pozemkových reforiem na zakladanie alebo obnovu rybníkov.
20pozemkovej reformyzák. č. 90/1947 Sb.§ 32 ods. 1, 2 a 5Podávanie návrhov súdu pri reálnom delení majetku, postihnutého konfiškáciou len zčasti s tým, že na prejednanie finančných dôsledkov tohto rozdelenia je potrebný súhlas majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
21dekr. č. 12/1945 Sb. dekr. č. 28/1945 Sb. nar. č. 104/1945 Sb.
n. SNR vo znení vyhl. č. 1/1948 Sb. SNR
zák. č. 142/1947 Sb.
vo znení zák. č. 44/1948 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
§ 9 ods. 5
§ 4 ods. 3
§§ 6 a 11


§ 8 ods. 6


§ 16 ods. 1
Rozhodovanie o prídele poľnohospodárskej pôdy (včítane pôdnych rezerv) nad 50 ha zo všetkých pozemkových reforiem, s výnimkou rozhodovania o prídele do správy ústredných štátnych orgánov a krajských národných výborov a organizáciám celoštátneho významu.

22dekr. č. 12/1945 Sb.
nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR vo znení vyhl. č. 1/1948 Sb. SNR
zák. č. 142/1947 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
§ 7 ods. 3
§ 11 ods. 1


§ 8 ods. 2
§ 16 ods. 6
Rozhodovanie o prídele lesnej pôdy do 50 ha zo všetkých pozemkových reforiem, s výnimkou rozhodovania o prídele do správy ústredných štátnych orgánov.
23nar. č. 26/1948 Sb. SNR§ 1 ods. 3Vynímanieb z konfiškácie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti v celom rozsahu.
24pôdohospodárskych základných odborných škôl
zák. č. 95/1948 Sb.
vl. nar. č. 137/1950 Sb.
§ 34
§ 1
Zriaďovanie a zrušovanie základných odborných škôl pôdohospodárskych podľa plánu schváleného vládou.
25Ministerstva vnútorného obchodupohostinstvazák. č. 54/1920 Sb.§ 1Udeľovanie súhlasu na prenájom hotelov a penziónov alebo ich častí na iné účely než na ubytovanie hostí.
26§ 2Udeľovanie súhlasu na zastavenie výkonu živnostenského oprávnenia na ubytovanie hostí v hoteloch a penziónoch.
27Ministerstva dopravyplavebnýchvl. nar. č. 36/1950 Sb. § 2 ods. 2a) Vykonávanie technických prehliadok vnútrozemských plavidiel, ako i vydávanie a evidencia preukazov s tým súvisiacich, s výnimkou schvaľovania typov plavidiel;
b) vykonávanie skúšok spôsobilosti lodných posádok služby palubnej i strojnej vo vnútrozemskej plavbe, ako i vydávanie a evidencia preukazov s tým súvisiacich;
c) starostlivosť o zriadenie, udržovanie a obsluhu oznamovacích prostriedkov vo vnútrozemskej plavbe;

s tým, že pôsobnosť uvedenú pod písm. c) vykonáva pre povodie Vltavy a Labe Krajský národný výbor v Prahe a pre povodie Dunaja Krajský národný výbor v Bratislave.
28Štátneho úradu pre cirkevné veciorganizácie náboženských obcíSchvaľovanie zriadení nových farností, náboženských obcí a iných základných cirkevných jednotiek a schvaľovanie zmien ich hraníc, pokiaľ ide o cirkvi a náboženské spoločnosti už jestvujúce, a ďalej schvaľovanie zriadení vikariátov a iných vyšších cirkevných celkov (obvodov, seniorátov a pod.), pokiaľ tieto obvody nepresahujú územie kraja, ako i schvaľovanie zmien hraníc týchto celkov.
29zúčastnenýchministerstiev národných podnikovzák. č. 46/1948 Sb.§ 2 ods. 1 písm. e)Vydávanie potvrdení o vyňatí pôdy, v ktorej má národný podnik surovinovú základňu, a ktorá slúži na jeho
prevádzku a rozvoj, z dosahu zákona o novej pozemkovej reforme.

*) Presun sa nedotýka súčinnosti s kompetentnými ústrednými orgánmi.
**) Pôsobnosť okresných národných výborov podľa pol. č. 3 príl. B a pol. č. 5 príl. C vl. nar. č. 52/1951 Sb. sa nemení.

Príloha B

k vládnemu nariadeniu č. 122/1951 Sb.

Bež. čís.V odbore štátnej správysa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§
123456
1Ministerstva financií mimoriadnych dávok zák. č. 185/1947 Sb.§ 28Rozhodovanie o žiadostiach o sľavu mimoriadnych dávok a o žiadostiach o povolenie platitť tieto dávky viazanými vkladmi, ak sa žiadosť zamieta alebo sa jej síce vyhovuje, ale povolená sľava (nedoplatok) neprevyšuje 250.000 Kčs.
2Ministerstva pôdohospodárstvapoľovníctva zák. č. 225/1947 Sb.§ 24 ods. 7Povoľovanie odstrelu zveri v čase hájenia na účely hľadačiek poľovníckych psov, pokiaľ sú usporiadané okresnými poľovníckymi spolkami.
3zúčastnených ministerstievnárodných správdekr. č. 5/1945 Sb. § 7 ods. 1,
§ 11,
§ 17 ods. 2,
§§ 18,
22 a
23 a
§ 24 ods. 1 až 3
Zavádzanie národných správ, dozor nad ich vedením a likvidácia týchto správ, i keď ide o podniky a majetky celoštátnej dôležitosti.*)

*) S výnimkou národných správ v odbore pôsobnosti Ministerstva informácií a osvety.

Príloha C

k vládnemu nariadeniu č. 122/1951 Sb.

Bež. čís.V odbore štátnej správysa prenáša na miestne národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§
123456
1zúčastnených ústredných úradovhospodárenia s bytmizák.č. 138/1948 Sb.§ 10 ods. 2,
§ 11 ods. 1
a § 16
Zrušovanie smlúv o užívaní bytov v domoch
bývalých štátnych podnikov.*)

*) Zrušovanie smlúv o užívaní vojenských bytov a bytov SNB v týchto domoch sa spravuje zákonom č. 94/1950 Sb. a vykonávacími predpismi k nemu vydanými.

Príloha D

k vládnemu nariadeniu č. 122/1951 Sb.

Bež. čís.V odbore štátnej správysa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§
123456
1Ministerstva vnútraštátnych symbolovzák. č. 269/1936 Sb.§ 4 ods. 1Vydávanie povolení na trvalé verejné užívanie štátnej vlajky, štátneho znaku alebo niektorej jeho časti.
2správy národného majetku národnými výbormivl. nar. č. 90/1950 Sb.§ 15 ods. 1 písm. b)Schvaľovanie usnesení miestneho národného výboru o scudzení nehnuteľného národného majetku, pokiaľ je scudzenie prípustné podľa § 12 ods. 2 vl. nar. č. 90/1950 Sb., ak cena scudzovaného nehnuteľného majetku nie je vyššia než 10.000 Kčs alebo ak ide o scudzenie rodinných domčekov (včítane dvora a záhrady) alebo iných drobných stavieb slúžiacich potrebám rodiny.
3dobrovoľných organizáciízák. č. 68/1951 Sb.§ 2 ods. 2Schvaľovanie organizačných poriadkov složiek dobrovoľných organizácií (privoľovanie na ich zriadenie), ak ich obvod pôsobnosti nepresahuje územie okresu a ak sa ich organizačný poriadok shoduje so schváleným vzorným organizačným poriadkom.
4Ministerstvo financiípriamych danívykonávacie nariadenie č. 15/1937 Sb. k § 232 ods. 2 zákona o priamych daniachdiel I č. 9 písm. a)Rozhodovanie o odpise nedoplatku pre nevymožiteľnosť, ak nedoplatok neprevyšuje sumu 250.000 Kčs.
5diel I č. 10 písm. a)Rozhodovanie o odpustení nedoplatku s príslušenstvom, ak sa žiadosť zamieta alebo sa jej síce vyhovuje, ale povolený odpis neprevyšuje 250.000 Kčs.
6diel II písm. B č. 2Rozhodovanie o predĺžení lehoty na podanie odvolania.
7majetkových dávokzák. č. 134/1946 Sb. vo znení zák. č. 68/1949 Sb.§ 82 písm. b)Rozhodovanie o žiadostiach o odstránenie tvrdostí (odpustenie, sníženie dávok), ak sa žiadosť zamieta alebo sa jej síce vyhovuje, ale povolený odpis neprevyšuje 250.000 Kčs.
8poplatkovVrátenie preplatkov na poplatkoch a iných verejných dávkach.
9clavl. nar. č 168/1927 Sb.
vl. nar. č. 116/1949 Sb.
§ 127 ods. 4

príl. A pol. č. 189
Povoľovanie dovozného záznamného styku prázdnych obalov naplnenie.
10zák. č. 114/1927 Sb.
vl. nar. č. 168/1927 Sb.
vl. nar. č. 116/1949 Sb.
§ 103

§ 213

príl. A,
pol. č. 199
Odpúšťanie colnej pohľadávky z dôvodu slušnosti, ak neprevyšuje colná pohľadávka 10.000 Kčs.
11vl. nar. č. 168/1927 Sb.príl. H
§ 14 ods. 1,
§ 15 ods. 2
Povoľovanie poukazovania tovaru opovedkou v lodnej doprave.
12Ministerstva pôdohospodárstvapozemkových reforiemdekr. č. 12/1945 Sb.

dekr. č. 28/1945 Sb.

nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR vo znení vyhl. č. 1/1948 Sb. SNR

zák.č. 142/1947 Sb.
vo znení zák.č. 44/1948
Sb.

zák.č. 46/1948 Sb.

vl. nar. č. 116/1949 Sb.
§ 9 ods. 5
§ 4 ods. 3
§§ 6 a 11
§ 8 ods. 6
§ 16

príl. A pol. č.
288 a 290
Rozhodovanie o prídele poľnohospodárskej pôdy(včítane pôdnych rezerv) do 50 ha zo všetkých pozemkových reforiem s výnimkou rozhodovania o prídele do správy ústredných orgánov, krajských a okresných národných výborov a organizáciám celoštátneho významu.
13zák.č. 142/1947 Sb. vo znení zák.č. 44/1948 Sb.
zák.č. 46/1948 Sb.
§ 6 ods. 5
§ 14 ods. 2
Požadovanie živého a mŕtveho inventára od vlastníka, označenie prídelcu a určenie hodnoty tohto inventára.
14Ministerstva školstva, vied a umeníškôl materských, národných a strednýchzák. č. 95/1948 Sb.
vl. nar. č. 195/1948 Sb.
vl. nar. č. 196/1948 Sb.
§§ 9, 25 a 30
§ 5 ods. 1
§ 9 ods. 2
Zrušovanie tried (pobočiek) v odbore škôl materských, národných a stredných, ak pominuly predpoklady, za ktorých boly zriadené.
15Štátneho úradu pre cirkevné veciorganizácie cirkvíPotvrdzovanie volených sborov základných orgánov cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ nepresahujú hranice okresu.

Príloha E

k vládnemu nariadeniu č. 122/1951 Sb.

Bež. čís.V odbore štátnej správysa prenáša na miestne národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským a okresným národným výborom
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§
123456
1Ministerstva školstva, vied a umenísdruženia rodičov a priateľov školyvl. nar. č. 129/1949 Sb.§ 10 ods. 1Sledovanie činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy podľa zpráv riaditeľov škôl o složení výboru, poprípade o nastalých zmenách, a podľa pravidelných zpráv o činnosti sdruženia a návrhov na odstránenie závad.
2§ 11,
§ 12 ods. 3
Zriaďovanie sdruženia rodičov a priateľov školy pri škole ktoréhokoľvek stupňa a druhu a schvaľovanie výsledku ustavujúcej členskej schôdzky podľa zprávy riaditeľa školy.
3zúčastnených ústredných úradovhospodárenia s bytmizák. č. 138/1948 Sb.

vl. nar. č. 116/1949 Sb.
§ 10 ods. 2,
§ 11 ods. 1 a § 16 príl. B, pol. č. 15
Zrušovanie smlúv o užívaní bytov v domoch bývalého Štátneho bytového fondu.