Zákon č. 66/1951 Zb.Zákon o odbornej správe lesov

(v znení č. 124/1951 Zb.)

Čiastka 34/1951
Platnosť od 30.07.1951 do31.12.1960
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1960
Zrušený 166/1960 Zb.

66.

Zákon

zo dňa 11. júla 1951

o odbornej správe lesov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Československé štátne lesy, národný podnik (ďalej len „podnik"), vykonávajú odbornú správu lesov s výnimkou lesov vojenskej správy a lesov, ktoré už spravuje odborný lesný hospodár, ktorého ustanovil vlastník lesa podľa príslušných predpisov.

(2) Národné výbory, ktoré nemajú vlastného odborného lesného hospodára, môžu si ho ustanoviť, ak nemôže odbornú správu lesov vykonávať hospodárnejšie podnik. V sporných prípadoch rozhodne krajský národný výbor.

§ 2

(1) Odbornou správou lesov podľa tohto zákona sa rozumie technicko-hospodárska činnosť organizačná, vedúca a plánovacia, ktorá vyžaduje odborné znalosti. K úlohám odbornej správy lesov náleží najmä:

a) vyhotovovať lesné hospodárske plány (prevádzkové) a vykonávať ich revíziu, poprípade inventarizáciu lesa,

b) sostavovať ťažobné a obnovovacie (zalesňovacie) plány a ostatné plány výkonov, investícií a hmotného zásobovania v lesnom hospodárstve a dozerať na ich riadne vykonávanie,

c) starať sa v spolupráci s dohliadacím národným výborom o finančné zabezpečenie plánov,

d) organizovať lesné práce, vyznačovať ťažby dreva, dohliadať na rúbanie, výrobu, meranie a druhovanie dreva,

e) viesť záznamy o hmotách vyťaženého dreva a o výsledkoch plnenia plánov výkonov a investícií,

f) starať sa o udržovanie plodnosti lesnej pôdy a schopnosti lesa zadržovať vodu, o nezmenšenú podstatu lesa a o vykonanie potrebných opatrení na ochranu lesa,

g) podávať vysvetlenia a dobrozdania vlastníkom lesa a úradom o odborných otázkach týkajúcich sa správy lesov a holín.

(2) Odbornú správu lesov vykonáva podnik jednak vlastnými opatreniami, jednak pokynmi vlastníkom lesov.

(3) Odborná správa lesov sa nedotýka vlastníckych práv a nepatrí k nej vlastný výkon lesných prác a práce účtovné.

(4) Podrobnosti o výkone odbornej správy lesov určí Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom vnútra.

(5) Pre lesy osobitného určenia môže Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s kompetentným ministerstvom určiť odchýlky.

§ 3

(1) Dohľad na odbornú správu lesov vykonávajú okresné a krajské národné výbory podľa predpisov o lesnej službe dohliadacej.

(2) Vlastník lesa môže proti opatreniu podniku podať námietky na okresný národný výbor do 15 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel. Okresný národný výbor rozhodne, či opatrenie je v súlade s riadnym vykonávaním odbornej lesnej správy; ak zistí, že to tak nie je, opatrenie zruší.

(3) Ak nesúhlasí vlastník lesa s pokynom podniku čo do odbornej správy lesov, rozhodne na žiadosť podniku okresný národný výbor o tom, či sa pokyn má vykonať.

§ 4

(1) Ak to vyžaduje výkon riadneho lesného hospodárenia, navrhne podnik, aby vlastníci lesa vykonali potrebné investície, poprípade aby trpeli ich vykonanie podnikom na ich náklad.

(2) Ak odopiera vlastník lesa vykonanie navrhovaných investícií, poprípade ak nechce trpieť ich vykonanie podnikom, rozhodne o jeho povinnosti na žiadosť podniku okresný národný výbor.

(3) Náklady na investície, ktoré slúžia lesnému hospodáreniu v lesoch viacerých vlastníkov, uhradia títo vlastníci podľa miery prospechu, ktorý majú z vykonaného opatrenia.

(4) Náklady podľa odseku 3 rozvrhne podnik na jednotlivých vlastníkov lesa. Od súm pripadajúcich na jednotlivých vlastníkov lesa odpočíta hodnotu nimi poskytnutých osobných a vecných plnení. Rozvrh nákladov vyložia miestne národné výbory na verejné nahliadnutie s upozornením, že osoby uvedené v rozvrhu môžu do 15 dní začínajúc dňom po vyložení rozvrhu podať na miestnom národnom výbore príslušnom podľa ich bydliska proti návrhu námietky. O námietkach rozhoduje okresný národný výbor. Výpis z právoplatného rozvrhu potvrdený miestnym národným výborom je exekučným titulom pre vymáhanie rozvrhnutého nákladu správnou alebo súdnou exekúciou.

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa vzťahujú aj na podnik a jeho lesy.

§ 5

(1) Lesné spoločenstvá a Sväz lesných spoločenstiev, zriadené vládnym nariadením č. 178/1940 Sb., o odbornej službe lesnej, sa zrušujú. Ich majetok prechádza na štát a sveruje sa do správy podniku.

(2) Podnik prevezme začiatočným dňom účinnosti tohto zákona všetky osoby zamestnané Sväzom lesných spoločenstiev, ako i od krajských a okresných národných výborov na Slovensku primeraný počet zamestnancov, ktorí boli dosiaľ poverení štátnym spravovaním lesov; tým istým dňom sa prevedie na podnik primeraná časť zariadenia slúžiaceho tejto správe.

(3) U zamestnancov, ktorých podnik prevezme, hľadí sa na dobu zamestnania u doterajšieho zamestnávateľa tak, ako keby bola strávená v službách podniku.

§ 6

(1) Na úhradu nákladov spojených s odbornou správou lesov, počítajúc do toho i úhradu nákladov spojených s vyhotovovaním lesných hospodárskych plánov a inventarizáciou lesov, sú vlastníci lesov povinní platiť ročné príspevky. Príspevky, pokiaľ ide o lesy v správe národných výborov, určia sa úhrnom v štátnom rozpočte, ostatné príspevky predpisuje a vyberá podnik. Ak nesúhlasí vlastník lesa s predpísanými príspevkami, určí ich na jeho žiadosť, podanú do 15 dní odo dňa, keď mu výška príspevkov bola oznámená, okresný národný výbor. Smernice pre stanovenie príspevkov a pre spôsob ich predpisovania a vyberania určí na návrh podniku Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s ministerstvami vnútra a financií vyhláškou v úradnom liste.

(2) Nedoplatky príspevkov sa vymáhajú správnou alebo súdnou exekúciou na základe výkazu nedoplatkov, ktorý vydá podnik a na ktorom potvrdí vykonateľnosť.


§ 7

(1) Dňom, keď tento zákon nadobúda účinnosť, zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s jeho ustanoveniami.

(2) Zrušujú sa najmä:

1. diel I zák. čl. XIX/1898, o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a holín, ktoré sú v nedielnom vlastníctve komposesorátov a bývalých urbarialistov,

2. vládne nariadenie č. 178/1940 Sb.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňa po vyhlásení; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 2.

(2) Na Správu štátnych lesov prechádza dňom 1. januára 1952 pôsobnosť Československých štátnych lesov, národného podniku, podľa zákona č. 66/1951 Sb., o odbornej správe lesov, a podľa zákona č. 65/1950 Sb., o hospodárení lesnými semenami a priesadami, a vykonávanie lesnícko-technických meliorácií - ohradzovanie bystrín.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.