Nariadenie vlády č. 12/1951 Zb.Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami

Čiastka 7/1951
Platnosť od 19.02.1951 do30.06.1986
Účinnosť od 21.02.1951 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

12.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. januára 1951

o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 11 ods. 4 zákona č. 62/1950 Sb., o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami:


Diel 1.

Náhrada straty na zárobku.

§ 1.

(1) Príslušníkom hasičstva, ktorí sú v pracovnom pomere, sa nahradí strata na odmene za prácu po čas nariadeného výkonu hasičskej služby. Táto náhrada sa neposkytuje príslušníkom hasičstva, ktorí majú po čas hasičskej služby iný právny nárok na príjem z pracovného pomeru.

(2) Taktiež sa nahradí strata na odmene za prácu osobám v pracovnom pomere, ktoré poskytujú povinnú osobnú pomoc na účely požiarnej ochrany, a to po čas tejto pomoci. Sú to osoby, ktoré na vyzvanie miestneho národného výboru alebo veliteľa hasičstva pomáhajú hasičstvu alebo ktoré hasia spozorovaný požiar, robia poplach alebo hlásia vznik požiaru. Ustanovenie odseku 1 vety druhej platí obdobne.

§ 2.

Pokiaľ osoby uvedené v § 1 nie sú v pracovnom pomere, nahradí sa im strata na zárobku, ktorá im vznikla v čase nariadeného výkonu hasičskej služby alebo poskytnutia povinnej osobnej pomoci. Náhrada sa však neposkytne, ak im strata na zárobku nespôsobí vzhľadom na ich majetkové a zárobkové pomery zvlášť citeľnú hmotnú ujmu.

§ 3.

Výcvik dobrovoľného hasičstva sa koná zásadne mimo pracovného času. Ak sa nariadi výnimočne, aby sa konal v pracovnom čase, platia o náhrade straty na zárobku obdobne ustanovenia § 1 ods. 1 a § 2.

§ 4.

(1) O náhrade straty na zárobku (§§ 1 až 3) rozhoduje a náhradu poskytuje príslušný miestny národný výbor; osoby v pracovnom pomere sú pritom povinné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o výške ušlej odmeny za prácu.

(2) Stratu na zárobku (§§ 1 až 3) príslušníkom závodného hasičstva nahradí závod.

§ 5.

Výkon hasičskej služby, hasičského výcviku a povinnej osobnej pomoci nesmie byť nikomu na ujmu v jeho právach a nárokoch z jeho pracovného pomeru, a to ani vtedy, ak závisia tieto nároky a práva od skutočného výkonu práce.

Diel 2.

Náhrada škody na veciach.

§ 6.

(1) Na veciach sa nahradzuje len skutočná škoda,

a) ktorá bola spôsobená príslušníkom hasičstva alebo osobám poskytujúcim povinnú osobnú pomoc na účely požiarnej ochrany (§ 1 ods. 2) výkonom hasičskej služby, hasičského výcviku alebo povinnej osobnej pomoci na odeve, obuvi alebo iných hnuteľných veciach nevyhnutne potrebných na výkon týchto úloh;

b) ktorá bola spôsobená na hnuteľných prostriedkoch povinne poskytnutých na účely požiarnej ochrany alebo ich spotrebovaním na tieto účely;

c) ktorá vznikla pri zásahu hasičstva na okolných nehnuteľnostiach, ktoré neboly postihnuté ani priamo ohrozené požiarom, ako aj škoda, ktorá bola spôsobená na nehnuteľnostiach cvičením hasičstva.

(2) Škoda sa nahradí podľa odseku 1 len vtedy, ak vznikla preukázateľne z plnenia povinnosti uloženej v odbore požiarnej ochrany a ak nemožno náhradu dosiahnuť iným spôsobom.

(3) Náhrada podľa odseku 1 písm. b) a c) sa neposkytuje, ak opatrenie, z ktorého škoda vznikla, bolo nariadené na ochranu poškodeného alebo jeho majetku alebo ak poškodenie veci neznamená pre poškodeného vzhľadom na jeho majetkové a zárobkové pomery zvlášť citeľnú hmotnú ujmu.

§ 7.

(1) O náhrade škody na veciach rozhoduje a náhradu poskytuje miestny národný výbor, v obvode ktorého požiar vznikol.

(2) Škodu, ktorú utrpia na hnuteľných veciach [§ 6 ods. 1 písm. a)] príslušníci závodného hasičstva, nahradzuje závod.

Diel 3.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 8.

Ak zásahom závodného hasičstva mimo závodu vznikla strata na zárobku (§§ 1 a 2) príslušníkom tohto hasičstva alebo škoda na výzbroji alebo na iných hnuteľných veciach [§ 6 ods. 1 písm. a)], nahradí závodu tento náklad miestny národný výbor, v obvode ktorého k zásahu došlo, pokiaľ nemožno spravodlivo požadovať bezplatné spolupôsobenie závodného hasičstva (§ 11 ods. 3 zák. č. 62/1950 Sb.).

§ 9.

Čo platí podľa tohto nariadenia o požiaroch a požiarnej ochrane, platí obdobne o iných živelných pohromách, ako aj o nehodách a ochrane pred nimi.

§ 10.

Podrobnosti, najmä pokiaľ ide o konanie, upraví Ministerstvo vnútra vyhláškou v úradnom liste, vydanou po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. dňa po vyhlásení; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v.r.

Nosek v.r.