Nariadenie č. 91/1951 Zb.Nariadenie o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany

Čiastka 46/1951
Platnosť od 01.12.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1953
Zrušený 35/1953 Zb.

OBSAH

91.

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 15. novembra 1951

o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

Minister vnútra nariaďuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 62/1950 Sb., o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami:


§ 1.

Zadovažovanie, rozdeľovanie a skúšanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany obstaráva Ministerstvo vnútra.

§ 2.

(1) Hasičská výzbrojná ústredňa, zriadená vládnym nariadením č. 257/1943 Sb., sa zrušuje.

(2) Usporiadanie pomerov súvisiacich so zrušením Hasičskej výzbrojnej ústredne vykoná Ministerstvo vnútra, a to pokiaľ ide o usporiadanie práv a záväzkov, po dohode s Ministerstvom financií.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952. Už pred týmto dňom možno robiť opatrenia potrebné na jeho vykonanie.


Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.

za ministra Noska.