Nariadenie vlády č. 1/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve

Čiastka 1/1951
Platnosť od 12.01.1951 do26.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do26.12.1951
Zrušený 108/1951 Zb.

1.

Vládne nariadenie

zo dňa 2. januára 1951,

ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 1 a 4 zákona č. 65/1949 Sb., o oceňovaní (ďalej len „zákon“):


Prvá časť.

Ceny pri oceňovaní v podnikovom počtovníctve.

Prvý diel.

Základné ustanovenia.

§ 1.

Pojem oceňovania.

Oceňovaním v podnikovom počtovníctve sa rozumie vyjadrovanie hodnoty majetku a stanovenie a zisťovanie pasív, nákladov a výnosov v peniazoch.

§ 2.

Základné ceny.

Pri oceňovaní v podnikovom počtovníctve sa používa cena plánovaná, skutočná alebo reprodukčná.

§ 3.

Plánovaná cena.

Plánovanou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá sa má docieliť alebo použiť pri činnosti podniku v plánovacom (rozpočtovnom) období; stanoví sa pre vnútropodnikové účely za podmienok obsiahnutých v podnikovom pláne.

§ 4.

Skutočná cena.

Skutočnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá bola docielená alebo použitá v bežnom (účtovnom, zúčtovacom) období; zisťuje sa alebo sa odvodzuje z uskutočneného hospodárskeho styku podniku alebo zo skutočností, ktoré nastaly v podniku.

§ 5.

Reprodukčná cena.

Reprodukčnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorú by bolo treba vynaložiť v deň, ku ktorému sa oceňuje, na zadováženie rovnakého majetku, ako je majetok oceňovaný, poprípade majetku s ním porovnateľného.

Druhý diel.

Druhy cien.

§ 6.

Nákupná cena.

Nákupnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá má byť alebo bola vynaložená, alebo peňažná suma, ktorú by bolo treba vynaložiť na kúpu majetku; náklady súvisiace s kúpou do tejto ceny sa nezapočítavajú.

§ 7.

Obstarávacia cena.

(1) Obstarávacou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá má byť alebo bola vynaložená, alebo peňažná suma, ktorú by bolo treba vynaložiť na obstaranie majetku. Obstarávacia cena zahrnuje

a) pri obstaraní kúpou nákupnú cenu a náklady súvisiace s nadobudnutím (napr. clo, iné importné náklady, náklady súvisiace s dopravou),

b) pri obstaraní výrobou náklady súvisiace s výrobou (i s príslušným podielom správnej režie).

(2) Obstarávacia cena investičného majetku zahrnuje aj náklady súvisiace s jeho uvedením do stavu, v ktorom je pripravený na užívanie v podniku (napr. náklady na montáž stroja, nie však náklady na jeho rozbeh). Pri obstaraní investičného majetku výrobou môže zahrnovať jeho obstarávacia cena aj zisk výroby, pokiaľ tak ustanovujú záväzné smernice pre oceňovanie, vydávané Štátnym úradom plánovacím podľa § 2 ods. 1 zákona (ďalej len „smernice“).

§ 8.

Predajná cena.

Predajnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá má byť alebo bola dosiahnutá, alebo peňažná suma, ktorá by sa dosiahla pri predaji majetku.

§ 9.

Menovitá cena.

Menovitou cenou sa rozumie peňažná suma, na ktorú znie majetok (napr. hotovosť) alebo záväzok.

§ 10.

Výplatná cena.

Výplatnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorou podľa smluvy alebo z iného právneho dôvodu má byť zaplatený majetok alebo splnený záväzok.

§ 11.

Povaha jednotlivých druhov cien.

Ceny nákupné, obstarávacie, predajné a cena menovitá môžu byť plánované i skutočné; ceny nákupné a obstarávacie môžu byť aj reprodukčné. Cena výplatná má povahu ceny plánovanej.

Tretí diel.

Mena pri oceňovaní.

§ 12.

(1) Majetok, pasíva, náklady a výnosy sa v podnikovom počtovníctve uvádzajú v korunách československých; s výnimkou otváracej súvahy (§ 32), rozpočtovnej závierky a účtovnej závierky možno v podnikovom počtovníctve podnikov, ktoré sú v obchodnom styku s cudzinou, uvádzať majetok, pasíva, náklady a výnosy v zodpovedajúcej cudzej mene.

(2) Cudzia mena sa prepočítava na koruny československé kurzom, podľa ktorého má byť, poprípade bolo plnené.

Druhá časť.

Oceňovanie v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky.

Prvý diel.

Investičný majetok.

§ 13.

Oceňovacia zásada.

(1) Investičný majetok, obstaranie ktorého sa v rozpočtovnom období plánuje, oceňuje sa v rozpočtovníctve plánovanou obstarávacou cenou.

(2) V účtovníctve a pre účtovné závierky sa oceňuje investičný majetok skutočnou obstarávacou cenou; v prípade, že podnik obstaral investičný majetok z vlastných výrobkov, výroba ktorých patrí do jeho bežnej výrobnej činnosti, ocení ho plánovanou obstarávacou cenou, ak táto cena nepresahuje pri jednotlivej složke investičného majetku 100.000 Kčs.

§ 14.

Vyradený investičný majetok.

Vyradený investičný majetok sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky oceňuje,

a) ak je určený na spotrebu v podniku ako materiál, plánovanou obstarávacou cenou materiálu rovnakého druhu a akosti,

b) ak je určený na predaj, plánovanou predajnou cenou sníženou o náklady na prípravu na predaj a o náklady na predaj, pokiaľ takto upravená cena je nižšia ako zostatková účtovná cena.

§ 15.

Odpisy.

Cena investičného majetku podľa § 13 sa musí pre rozpočtovné a účtovné závierky a pre závierky prevádzkového účtovníctva opraviť o odpisy stanovené najmä so zreteľom na jeho podnikovú upotrebiteľnosť. Pri pozemkoch a pri trvalých porastoch (napr. lesoch) sa odpisy nerobia. Podrobnosti o odpisoch ustanovia smernice.

§ 16.

Škody na investičnom majetku.

Škody vzniknuté na investičnom majetku sa v účtovníctve a pre účtovné závierky vyjadria zodpovedajúcim snížením jeho ceny.

Druhý diel.

Zásoby.

§ 17.

Oceňovacia zásada.

(1) Materiál (základný materiál, pomocné a prevádzacie látky), zvieratá, obchodný tovar a drobné a krátkodobé predmety sa oceňujú

a) v rozpočtovníctve plánovanou obstarávacou cenou,

b) vo finančnom a prevádzkovom účtovníctve a pre účtovné závierky skutočnou obstarávacou cenou; smernice môžu ustanoviť, že sa tieto zásoby vo finančnom a v prevádzkovom účtovníctve a pre krátkodobé účtovné závierky oceňujú plánovanou obstarávacou cenou a že sa ich ocenenie prevádza na ocenenie v skutočnej obstarávacej cene vykazovaním cenových odchýlok,

c) v skladovom účtovníctve plánovanou obstarávacou cenou.

(2) Oceňovanie obchodného tovaru v obchodných podnikoch, materiálu v stavebných podnikoch a materiálu vlastnej výroby v podnikoch, v ktorých je zastúpených niekoľko výrobných odvetví alebo odborov, môže byť v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky prispôsobené smernicami osobitnej povahe činnosti týchto podnikov.

(3) Rozpracované výrobky a hotové výrobky sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky podnikov, v ktorých sa vyrábajú, oceňujú plánovanou obstarávacou cenou.

(4) Pri oceňovaní drobných a krátkodobých predmetov v používaní sa musí pre rozpočtovné a účtovné závierky a pre závierky prevádzkového účtovníctva prihliadnuť na opotrebenie týchto predmetov.

(5) Vyradené drobné a krátkodobé predmety a odpad sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky oceňujú,

a) ak sú určené na spotrebu v podniku ako materiál, plánovanou obstarávacou cenou materiálu rovnakého druhu a akosti,

b) ak sú určené na predaj, plánovanou predajnou cenou sníženou o náklady na prípravu na predaj a o náklady na predaj.

§ 18.

Škody a rozdiely pri zásobách.

(1) Škody vzniknuté na zásobách sa v účtovníctve a pre účtovné závierky vyjadria zodpovedajúcim snížením cien týchto zásob.

(2) Rozdiely pri zásobách zistené pri inventúre predstavujú

a) náklady bežného roku, ak ide o úbytky zásob,

b) výnosy bežného roku, ak ide o prebytky zásob.

Tretí diel.

Finančný majetok a záväzky.

§ 19.

Hotovosti.

Hotovosti a ceniny, ktoré majú povahu hotovostí, sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky oceňujú menovitou cenou; ak sa menovitá cena líši od výplatnej ceny, oceňujú sa výplatnou cenou.

§ 20.

Pohľadávky a dlhy.

(1) Pohľadávky (aj s pohľadávkami zo zmeniek, šekov a iných listín, s výnimkou ukladacích cenných papierov a účastín) a iné nároky sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky oceňujú menovitou cenou; ak sa ich menovitá cena líši od ich výplatnej ceny alebo ak nemajú menovitú cenu, oceňujú sa výplatnou cenou. Rovnako sa postupuje pri stanovení dlhov a iných záväzkov v rozpočtovníctve a pri ich zisťovaní v účtovníctve a pre účtovné závierky.

(2) Škody, ktoré vznikly na pohľadávkach a výška ktorých je známa, vyjadria sa v účtovníctve a pre účtovné závierky zodpovedajúcim snížením cien týchto pohľadávok; ak výška škody na pohľadávke nie je známa k súvahovému dňu a ak nemožno ju zistiť ani v čase oceňovania, musí sa cena pohľadávky opraviť pre účtovné závierky o sumu primeranú daným okolnostiam.

(3) Úhrady na pohľadávky, ktoré boly odpísané ako škody, predstavujú výnosy účtovného roku, v ktorom boly prijaté.

(4) Záväzky, ktoré zanikly inak než splnením, predstavujú výnosy účtovného roku, v ktorom bolo zistené, že došlo k ich zániku.

(5) Pre sostavenie účtovnej závierky sa musia preveriť k súvahovému dňu pohľadávky a dlhy v rozsahu, ktorý ustanovujú smernice.

§ 21.

Nesročné poistné nároky a záväzky a zaopatrovacie záväzky.

(1) Pre oceňovanie nesročných poistných nárokov a pre stanovenie a zisťovanie nesročných poistných záväzkov z poistných smlúv (ako aj častí týchto nárokov a záväzkov, prijatých alebo odovzdaných do zaistenia podľa zaistných smlúv) sa použije v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky podnikov prevádzajúcich smluvné poistenie (zaistenie) výplatná cena podľa poistno-technických zásad.

(2) Pre stanovenie a zisťovanie záväzkov podnikov poskytovať zaopatrovacie plnenia v prípade nemoci, invalidity, staroby a pod. sa použije v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky výplatná cena podľa poistno-technických zásad.

§ 22.

Prechodné aktíva a pasíva.

Aktíva a pasíva, ktorým zodpovedajú preplatky a nedoplatky nákladov alebo výnosov určitej výšky v rozpočtovnom alebo účtovnom (zúčtovacom) období (prechodné aktíva a pasíva), uvedú sa v rozpočtovných alebo v účtovných závierkach, ako aj v závierkach prevádzkového účtovníctva peňažnou sumou, ktorá hospodársky patrí

a) pri preplatkoch do budúcich rozpočtovných alebo účtovných období,

b) pri nedoplatkoch do rozpočtovného alebo účtovného obdobia.

§ 23.

Dohadné aktíva a pasíva.

Aktíva a pasíva neurčitej výšky, ktoré hospodársky patria do rozpočtovného alebo účtovného (zúčtovacieho) obdobia (dohadné aktíva a pasíva), uvedú sa v rozpočtových alebo v účtovných závierkach ako aj v závierkach prevádzkového účtovníctva výplatnou cenou. Prípadné rozdiely, ktoré vzniknú pri ich likvidácii, vyúčtujú sa výsledkove v účtovnom roku, v ktorom došlo k tejto likvidácii.

§ 24.

Cenné papiere a účasti.

(1) Ukladacie cenné papiere a účastiny, ktoré nie sú pre podnik účasťou, oceňujú sa v rozpočtovníctve plánovanou nákupnou cenou, v účtovníctve a pre účtovné závierky skutočnou nákupnou cenou.

(2) Účasti sa oceňujú v rozpočtovníctve plánovanou obstarávacou cenou, v účtovníctve a pre účtovné závierky skutočnou obstarávacou cenou.

(3) Ministerstvo financií určuje kurz cenných papierov, ktorý sa použije ako nákupná cena pri ich oceňovaní.

Štvrtý diel.

Náklady a výnosy.

§ 25.

Náklady.

(1) Pre stanovenie nákladov v rozpočtovníctve sa použijú

a) pri nákladoch súvisiacich so spotrebou majetku cena určená pre oceňovanie tohto majetku v rozpočtovníctve,

b) pri nákladoch súvisiacich s opotrebením majetku sadzba stanovená pre výpočet odpisov investičného majetku, poprípade suma zodpovedajúca opotrebeniu drobných a krátkodobých predmetov,

c) v ostatných prípadoch - podľa povahy nákladov - plánované ceny (sadzby) výkonov potrebných pre plánovanú hospodársku činnosť podniku, sadzby daňové alebo peňažné sumy, stanovené príslušnými predpismi.

(2) Pre zisťovanie nákladov v účtovníctve a pre účtovné závierky sa použijú v prípadoch podľa ustanovenia odseku 1 miesto plánovaných cien (sadzieb) skutočné ceny (sadzby), pričom môžu smernice ustanoviť postup obdobný ustanoveniu § 17 ods. 1 písm. b).

(3) Pokiaľ je to potrebné, najmä pre zisťovanie hospodárnosti a pre kontrolu hospodárenia jednotlivých složiek podniku, použijú sa pre zisťovanie druhotných nákladov v prevádzkovom účtovníctve plánované ceny (sadzby).

§ 26.

Výnosy.

(1) Pre stanovenie a pre zisťovanie výnosov súvisiacich

a) s predajom majetku a s poskytovaním iných výkonov oceňujú sa majetok a iné výkony v rozpočtovníctve plánovanou predajnou cenou a v účtovníctve a pre účtovné závierky skutočnou predajnou cenou,

b) s aktivovaním majetku vlastnej výroby použijú sa v rozpočtovníctve, v účtovníctve a pre účtovné závierky rovnaké ceny, aké sa používajú pri oceňovaní tohto majetku.

(2) Pre stanovenie a pre zisťovanie ostatných výnosov sa použijú v rozpočtovníctve plánované ceny (sadzby) a v účtovníctve a pre účtovné závierky skutočné ceny (sadzby).

(3) Pokiaľ je to potrebné, najmä pre zisťovanie hospodárnosti a pre kontrolu hospodárenia jednotlivých složiek podniku, použijú sa pre zisťovanie vnútropodnikových výnosov v prevádzkovom účtovníctve plánované ceny (sadzby).

Piaty diel.

Shoda plánovaných cien a hospodárskych výsledkov.

§ 27.

Shoda plánovaných cien.

Plánovaná cena, ktorou sa oceňuje v účtovníctve, musí sa shodovať s plánovanou cenou v podnikovom rozpočte sostavenom pre rozpočtovné obdobie zodpovedajúce účtovnému (zúčtovaciemu) obdobiu.

§ 28.

Shoda hospodárskych výsledkov.

Celkový hospodársky výsledok podniku, zistený v prevádzkovom účtovníctve za všetky zúčtovacie obdobia účtovného roku, musí sa shodovať s hospodárskym výsledkom podniku zisteným vo finančnom účtovníctve v tom istom účtovnom roku. Rovnaká zásada platí pre shodu hospodárskych výsledkov za kratšie obdobia ako ročné (napr. za štvrťročie).

Šiesty diel.

Súslednosť oceňovania.

§ 29.

Súslednosť v rozpočtovníctve.

Pri ocenení majetku a stanovení pasív pre rozpočtovnú súvahu, sostavovanú k prvému dňu rozpočtovného obdobia, treba vychádzať zo stavov majetku a pasív rozpočtovaných k poslednému dňu predchádzajúceho rozpočtovného obdobia a upravených podľa očakávaných, poprípade už nastavších zmien k tomuto dňu.

§ 30.

Súslednosť v účtovníctve.

K prvému dňu každého účtovného roku - s výnimkou prvého ocenenia podľa tohto nariadenia - prevezmú sa v účtovníctve majetok a pasíva v peňažných sumách, v ktorých boly uvedené k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného roku.

Siedmy diel.

Ocenenie pre súpis aktív a pasív.

§ 31.

(1) Pre súpis aktív a pasív ocení sa majetok a zistia sa pasíva rovnako ako pre účtovnú závierku; smernice môžu ustanoviť spôsob, ako vykázať ceny zásob v spojitosti s úpravou uvedenou v § 17 ods. 1 písm. b).

(2) Pre súpis aktív a pasív sostavovaný ku dňu zriadenia podniku ocení sa majetok a zistia sa pasíva rovnako ako pre otváraciu súvahu.

Ôsmy diel.

Ocenenie pre otváraciu súvahu a v osobitných prípadoch.

§ 32.

Ocenenie pre otváraciu súvahu.

(1) Pre súvahu sostavovanú ku dňu zriadenia podniku (otváracia súvaha) ocenia sa investičný majetok, zásoby a účasti reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu zriadenia podniku. Ukladacie cenné papiere a účastiny, ktoré nie sú pre podnik účasťou, ocenia sa reprodukčnou nákupnou cenou ku dňu zriadenia podniku.

(2) Iný majetok než majetok uvedený v odseku 1 ocení sa pre otváraciu súvahu podľa ustanovení o oceňovaní pre účtovné závierky. Pri zistení pasív postupuje sa rovnako ako pri ich zisťovaní pre účtovné závierky.

(3) Ak novozriadený podnik preberá majetok, ktorý je v štátnom alebo družstevnom socialistickom vlastníctve a ktorý bol už ocenený podľa odsekov 1 a 2, použijú sa pre jeho ocenenie v otváracej súvahe preberajúceho podniku ceny vyplývajúce z ocenenia vo finančnom účtovníctve podniku odovzdávajúceho. Ak je však majetok určený v preberajúcom podniku na iný účel, ocení sa nanovo podľa odsekov 1 a 2 s prihliadnutím na plánované použitie. Ustanovenie prvej vety sa použije primerane aj pre zistenie pasív.

§ 33.

Ocenenie v osobitných prípadoch.

Ustanovenie § 32 ods. 1 alebo 2 sa použije aj

a) pri začlenení a pri vyňatí jednotlivých složiek majetku podľa príslušných predpisov, pokiaľ tieto složky majetku neboly už ocenené v otváracích súvahách alebo v účtovných závierkach podnikov spravujúcich majetok, ktorý je v štátnom alebo družstevnom socialistickom vlastníctve,

b) pri prevedení a pri vyňatí záväzkov podľa príslušných predpisov, pokiaľ tieto záväzky neboly už zistené v otváracích súvahách alebo účtovných závierkach podnikov uvedených pod písm. a),

c) pri bezodplatnom nadobudnutí majetku a

d) v prípadoch, ktoré podľa potrieb jednotného hospodárskeho plánu môžu ustanoviť smernice.

Tretia časť.

Oceňovanie v kalkulácii a v podnikovej štatistike.

Prvý diel.

Oceňovanie v kalkulácii.

§ 34.

Predbežná kalkulácia.

Pre stanovenie nákladov a výnosov kalkulačnej jednice platia v predbežnej kalkulácii primerane ustanovenia § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 a 2.

§ 35.

Výsledná kalkulácia.

(1) Pre zisťovanie nákladov a výnosov kalkulačnej jednice platia vo výslednej kalkulácii primerane ustanovenia § 25 ods. 2 a 3 a § 26.

(2) So zreteľom na kontrolu plnenia plánu nákladov a sníženia nákladov môžu smernice ustanoviť, v ktorých prípadoch sa musia použiť pre zisťovanie nákladov a výnosov vo výslednej kalkulácii iba skutočné ceny.

Druhý diel.

Oceňovanie v podnikovej štatistike.

§ 36.

Pre oceňovanie majetku a pre stanovenie a zisťovanie pasív, nákladov a výnosov v podnikovej štatistike použijú sa podľa účelov v nej sledovaných jednotlivé druhy cien podľa ustanovení druhej časti a prvého dielu tretej časti.


Štvrtá časť.

Záverečné ustanovenia.

§ 37.

Skutočnosti, ktoré majú vplyv na oceňovanie.

Pri oceňovaní v podnikovom počtovníctve sa musí vziať zreteľ na stav predmetu oceňovania v deň, ku ktorému sa oceňuje, a musí sa prihliadať aj na skutočnosti známe v čase oceňovania, pokiaľ majú vzťah k tomuto dňu.

§ 38.

Oceňovacie rozdiely.

(1) Rozdiely vzniknuté prvým ocenením podľa tohto nariadenia proti oceneniu podľa doterajších predpisov (oceňovacie rozdiely)

a) nie sú súčasťou daňovej základne v podnikoch spravujúcich majetok, ktorý je v štátnom alebo družstevnom socialistickom vlastníctve,

b) sú súčasťou daňovej základne v ostatných podnikoch.

(2) V podnikoch spravujúcich majetok, ktorý je v štátnom socialistickom vlastníctve, použijú sa oceňovacie rozdiely na usporiadanie s Fondom znárodneného hospodárstva. V podnikoch spravujúcich majetok, ktorý je v družstevnom socialistickom vlastníctve, použijú sa oceňovacie rozdiely na úpravy rezervných fondov, pokiaľ kompetentné ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií neustanoví inak.

§ 39.

Prispôsobovanie úpravy oceňovania.

Štátny úrad plánovací môže so zreteľom na potreby jednotného hospodárskeho plánu a na osobitnú povahu činnosti podnikov povoľovať výnimky z jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

§ 40.

Oceňovanie pri konaní o náhradách.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na oceňovanie pri konaní o náhradách za znárodnený majetok.

§ 41.

Okruh podnikov.

Štátny úrad plánovací ustanoví podľa § 3 ods. 1 zákona vyhláškou v úradnom liste, v akom rozsahu a od kedy vznikne pre určitý okruh podnikov povinnosť spravovať sa ustanoveniami tohto nariadenia.

§ 42.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.