Zákon č. 104/1951 Zb.Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1951
Účinnosť od 01.12.1951 do31.12.1951

104.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1951

o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) K dôchodkom z národného poistenia, na ktoré majú oprávnení nárok v decembri 1951, sa poskytne z prostriedkov národného poistenia vianočný prídavok, ak nepresahuje dôchodok sumu 2000 Kčs mesačne.

(2) K výchovnému z národného poistenia, na ktoré majú oprávnení nárok v decembri 1951, sa poskytne z prostriedkov národného poistenia vianočný prídavok, ak nepresahuje dôchodok sumu 4000 Kčs mesačne.

(3) Dôchodkom podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie hrubá výška dôchodku bez výchovného a bez zvýšenia dôchodku pre bezmocnosť, avšak spolu s prípadným zvýšením z penzijného nadlepšenia akejkoľvek povahy.

(4) Vianočný prídavok robí:

1. k dôchodkom, ktoré boly zvýšené pre bezmocnosť dôchodcu, vyjmúc dôchodky sirôt 750 Kčs;

2. k dôchodkom invalidnému a starobnému, k dôchodku úrazovému, ak je zárobková schopnosť snížená úrazom aspoň o 50 %, k dôchodku manželky, ak nežije v spoločnej domácnosti s manželom, ďalej k dôchodkom vdovy, vdovca a družky, ako aj k sociálnemu dôchodku, vyjmúc sociálny dôchodok sirôt 500 Kčs;

3. k dôchodkom úplných sirôt, rodičov a iných pozostalých a k sociálnemu dôchodku sirôt,

a) ktoré boly zvýšené pre bezmocnosť 450 Kčs;

b) v ostatných prípadoch 300 Kčs;

4. k výchovnému a k dôchodkom polosirôt,

a) ktoré boly zvýšené pre bezmocnosť 225 Kčs;

b) v ostatných prípadoch 150 Kčs.

§ 2.

(1) K zaopatrovacím požitkom vyplácaným podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, na ktoré majú oprávnení nárok v decembri 1951, sa poskytne z prostriedkov určených na starostlivosť o týchto poškodencov vianočný prídavok, ak nepresahujú zaopatrovacie požitky sumu 2000 Kčs mesačne.

(2) K príplatkom na deti vyplácaným podľa zákona č. 164/1946 Sb., na ktoré majú oprávnení nárok v decembri 1951, sa poskytne vianočný prídavok, ak nepresahujú zaopatrovacie požitky sumu 4000 Kčs mesačne.

(3) Zaopatrovacími požitkami podľa odsekov 1 a 2 sa rozumejú hrubá výška zaopatrovacích požitkov bez príplatkov na deti a bez príplatku ošetrovacieho alebo slepeckého.

(4) Vianočný prídavok robí:

1. k zaopatrovacím požitkom invalidu, ktorému bol priznaný ošetrovací alebo slepecký príplatok 750 Kčs;

2. k zaopatrovacím požitkom iného invalidu, ktorého zárobková schopnosť je podľa zákona č. 164/1946 Sb. snížená aspoň o 45 %, ako aj k zaopatrovacím požitkom vdovy, vdovca a družky 500 Kčs;

3. k zaopatrovacím požitkom úplných sirôt, rodičov a iných pozostalých 300 Kčs;

4. k príplatku na každé dieťa a k zaopatrovacím požitkom polosirôt 150 Kčs.

§ 3.

(1) Vianočný prídavok nenáleží:

1. dôchodcom, ktorí majú ako zamestnanci (učni) nárok na vianočný príspevok za rok 1951, a zamestnaným dôchodcom, ktorým nenáleží vianočný príspevok preto, že ich priemerná hrubá mesačná mzda (plat), bez odmeny za prácu nad čas, presahuje v posledných 6 mesiacoch 3500 Kčs mesačne alebo preto, že bez závažného dôvodu zameškali prácu;

2. osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky (zaopatrovacie požitky) do cudziny.

(2) Ak má požívateľ zaopatrovacích požitkov podľa zákona č. 164/1946 Sb. aj dôchodok z národného poistenia, náleží mu len vianočný prídavok k dôchodku z národného poistenia. Pri súbehu niekoľkých dôchodkov z národného poistenia náleží vždy len vianočný prídavok najvyšší; to platí obdobne i pri súbehu zaopatrovacích požitkov podľa zákona č. 164/1946 Sb. s inými obdobnými zaopatrovacími platmi.

(3) Ak dostane zamestnaný dôchodca od zamestnávateľa iba krátený vianočný príspevok preto, že bol zamestnaný menej než 5 mesiacov, poskytne sa mu na jeho žiadosť časť vianočného prídavku vo výške rozdielu.

§ 4.

Vianočné prídavky podľa tohto zákona sú oslobodené od dane zo mzdy.

§ 5.

Vianočné prídavky neprávom prijaté môže ich platiaci odpočítať od iných dávok, na ktoré má prijímateľ voči nemu nárok.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1951; vykoná ho minister pracovných síl.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Havelka v. r.