Nariadenie vlády č. 44/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1951 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

44.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. mája 1951,

ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Ústredňa pre domácku prácu a úradovne pre domácku prácu zriadené podľa vládneho nariadenia č. 261/1942 Sb., o domáckej práci, a ústredné a obvodné komisie domáckej práce zriadené podľa zákona č. 29/1920 Sb., o úprave pracovných a mzdových pomerov domáckej práce, sa zrušujú a ich pôsobnosť zaniká.


§ 2.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1951; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.