Zákon č. 108/1951 Zb.Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Účinnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb.

108.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1951

o organizácii národohospodárskej evidencie.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Na plánovanie a vedenie národného hospodárstva je potrebná jednotná sústava národohospodárskej evidencie.

(2) Jednotnú sústavu národohospodárskej evidencie tvorí evidencia operatívno-technická, evidencia účtovná a štatistika.

§ 2.

(1) Organizovať jednotnú sústavu národohospodárskej evidencie patrí do pôsobnosti vlády.

(2) Orgánom vlády pre odbor štatistiky je Štátny úrad štatistický, ktorý tiež usmerňuje operatívno-technickú evidenciu v rezortoch. Na čele Štátneho úradu štatistického je predseda, ktorého vymenúva prezident republiky na návrh vlády.

(3) Účtovnú evidenciu diriguje Ministerstvo financií. Typové vzory účtovnej evidencie, typové výkazy a smernice pre ich používanie schvaľuje Ministerstvo financií po dohode so Štátnym úradom štatistickým.

§ 3.

(1) Štátny úrad štatistický a orgány jemu podriadené tvoria jednotnú centralizovanú sústavu. Ako orgány Štátneho úradu štatistického sa zriaďujú Slovenský štatistický úrad, krajská služba Štátneho úradu štatistického a okresná služba Štátneho úradu štatistického. Slovenský štatistický úrad je priamo podriadený Štátnemu úradu štatistickému.

(2) Všetky orgány Štátneho úradu štatistického sú vo svojej činnosti nezávislé od orgánov ľudovej správy.

§ 4.

Štátny úrad štatistický predkladá vláde včas správne a vedecky zdôvodnené zprávy a rozbory o plnení jednotného hospodárskeho plánu, o rozvoji národného hospodárstva a kultúry, o stave hmotných zdrojov národného hospodárstva a ich využití a o rezervách umožňujúcich prekračovanie plánu.

§ 5.

(1) Závody, podniky, úrady, organizácie, inštitúcie, majitelia súkromných hospodárstiev alebo závodov, ako aj všetci obyvatelia sú povinní podávať správne, pravdivo a včas všetky údaje a zprávy, ktoré od nich budú požadovať orgány evidencie a štatistiky na účely národohospodárskej evidencie.

(2) Orgány evidencie a štatistiky majú v odbore svojej pôsobnosti právo overovať si správnosť podaných údajov i zpráv.

§ 6.

Všetky orgány národohospodárskej evidencie sú povinné vo svojej činnosti zachovávať štátne a služobné tajomstvo.

§ 7.

Predseda vlády môže zriadiť pri Štátnom úrade štatistickom samostatne hospodáriace orgány pre osobitné úlohy, ktoré súvisia s činnosťou Štátneho úradu štatistického.

§ 8.

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá vláda nariadeniami, v ktorých určí aj úlohy Štátneho úradu štatistického a ministerstiev v odbore evidencie a štatistiky.


§ 9.

(1) Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä:

1. zákona č. 49/1919 Sb., o organizácii štatistickej služby, a predpisov ho vykonávajúcich;

2. zákona č. 235/1922 Sb., o novej úprave štatistiky zahraničného obchodu, a predpisov ho vykonávajúcich;

3. zákona č. 47/1927 Sb., o sčítaní ľudu, a predpisov ho vykonávajúcich;

4. vládneho nariadenia č. 186/1940 Sb., ktorým sa doplňuje a mení zákon zo dňa 28. januára 1919 č. 49 Sb., o organizácii štatistickej služby, a predpisov toto nariadenie meniacich a doplňujúcich;

5. zákona č. 330/1940 Sl. z., o štátnej štatistickej službe;

6. zákona č. 116/1946 Sb., o jednotnej organizácii podnikového počtovníctva, a predpisov ho vykonávajúcich;

7. ustanovení § 3 ods. 2, § 6 a § 15 ods. 3 zákona č. 60/1949 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovacieho zákona);

8. zákona č. 65/1949 Sb., o oceňovaní, a predpisov ho vykonávajúcich.

(2) V prípadoch uvedených pod č. 2, 4, 6 a 8 odseku 1 postupuje sa však až do vydania príslušných vykonávacích predpisov podľa predpisov doterajších.

(3) Doterajšia pôsobnosť Štátneho úradu plánovacieho vo veciach podnikového počtovníctva a oceňovania prechádza dňom, keď tento zákon nadobudne účinnosť, na Ministerstvo financií.

§ 10.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.