Vyhláška č. 10/1951 Zb.Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do19.12.1968
Účinnosť od 02.03.1951 do19.12.1968
Zrušený 90/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda vstúpila do účinnosti vzhľadom na ustanovenia svojho článku IV. 14 dní po výmene ratifikačných listín, t. j. dňa 1. novembra 1950.

10.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 12. januára 1951

o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948.


Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948, a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou č. 228/1948 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 2. decembra 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 24. júna 1949 ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 18. októbra 1950.

Dodatková dohoda vstúpila do účinnosti vzhľadom na ustanovenia svojho článku IV. 14 dní po výmene ratifikačných listín, t. j. dňa 1. novembra 1950.


Široký v. r.