Nariadenie vlády č. 19/1951 Zb.Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou

(v znení č. 30/1959 Zb.)

Čiastka 12/1951
Platnosť od 17.03.1951 do31.12.1965
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

19.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. marca 1951

o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich do zamestnania alebo na zabezpečenie zásobovania elektrinou, plynom alebo výhrevnou parou, môže Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi a s jednotnou odborovou organizáciou vyhláškou v úradnom liste upraviť v hospodárskom podnikaní v medziach zákonných predpisov o dĺžke pracovného času všeobecne alebo pre jednotlivé hospodárske odvetvia, poprípade oblasti, rozvrhnutie denného a týždenného pracovného času.

§ 2.

Pokiaľ to určí vyhláška uvedená v § 1, môžu krajské národné výbory uložiť osobám zodpovedným za vedenie závodu, aby presunuly pravidelný pracovný čas na iný denný alebo nočný čas alebo na dni pracovného pokoja.

§ 3.

V prípadoch, keď v dôsledku úpravy podľa §§ 1 a 2 treba prechodne pracovať v nočnom čase, môže vláda po prejednaní s Ústrednou radou odborov povoliť výnimku zo zákazu nočnej práce žien, ak to s ohľadom na zvlášť závažné okolnosti vyžaduje záujem štátu. Túto výnimku možno povoliť len na určitú obmedzenú dobu.

§ 4.

Osoby zodpovedné za vedenie závodu prejednajú opatrenia podľa §§ 1 a 2 so závodným zastupiteľstvom zamestnancov a soznámia zamestnancov s ich obsahom a významom.

§ 5.

Vládne nariadenie č. 79/1950 Sb., o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou, sa zrušuje.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.