Nariadenie vlády č. 75/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva

(v znení č. 34/1956 Zb.)

Čiastka 39/1951
Platnosť od 20.09.1951 do10.07.1960
Účinnosť od 01.08.1956 do10.07.1960
Zrušený 102/1960 Zb.

OBSAH

75.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1951,

ktorým sa zriaďujú nové povereníctva.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 3.

Z Povereníctva práce a sociálnej starostlivosti sa zriaďuje Povereníctvo pracovných síl.

§ 4.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev, a to aj v súvislosti s presunmi pôsobnosti vykonávanými podľa tohto nariadenia, prislúcha zúčastneným ministrom po dohode s ministrom vnútra.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Slánský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Petr v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.