Vyhláška č. 87/1951 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951

Čiastka 45/1951
Platnosť od 15.11.1951
Účinnosť od 30.11.1951
Redakčná poznámka

Platnosť uvedeného protokolu sa podľa ustanovenia jeho odseku 11 písm. (b) rozširuje dňom 19. októbra 1951 na Rakúsko a dňom 7. októbra 1951 na Republiku Peru.

87

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo dňa 6. novembra 1951

o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951.


Protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947, dojednaný v Torquay dňa 21. apríla 1951 (vládna vyhláška č. 51/1951 Sb.) bol dňa 19. septembra 1951 podpísaný za Rakúsko a dňa 7. septembra 1951 za Republiku Peru.

Platnosť uvedeného protokolu sa podľa ustanovenia jeho odseku 11 písm. (b) rozširuje dňom 19. októbra 1951 na Rakúsko a dňom 7. októbra 1951 na Republiku Peru, ktoré sa od spomenutých dát staly smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode.


Široký v. r.