Nariadenie vlády č. 16/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu

Čiastka 10/1951
Platnosť od 06.03.1951 do26.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do26.12.1951
Zrušený 110/1951 Zb.

OBSAH

16.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. februára 1951,

ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 96/1950 Sb., o pracujúcom doraste (ďalej len „zákon“):


§ 1.

(1) Z pôsobnosti Ústredia pracujúceho dorastu sa prenáša na krajské národné výbory vykonávanie týchto úloh:

a) starostlivosť o hmotné zabezpečenie výchovy pracujúceho dorastu [§ 3 písm. g) zákona] a

b) dozor na vykonávanie opatrení týkajúcich sa výchovy pracujúceho dorastu [§ 3 písm. h) zákona].

(2) Hlavný dozor a vedenie vo veciach uvedených v odseku 1 zostávajú Ústrediu pracujúceho dorastu.

§ 2.

Ak vyžaduje to povaha veci, uloží krajský národný výbor vykonanie jednotlivých úloh uvedených v § 1 okresnému národnému výboru.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.