Nariadenie č. 56/1951 Zb.Nariadenie o plaveckých knižkách

Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do31.03.1964
Účinnosť od 21.07.1951 do31.03.1964
Zrušený 26/1964 Zb.

56.

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 4. júla 1951

o plaveckých knižkách.

Minister dopravy nariaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby:


§ 1.

(1) Každý člen posádky plavidiel tuzemských prevádzateľov vodnej dopravy, ktorých určí Ministerstvo dopravy, je povinný mať pri plavbách do cudziny, poprípade v cudzine plaveckú knižku.

(2) Plavecká knižka slúži osobe, pre ktorú bola vydaná, ako preukaz o nalodení (o vykonaných plavbách). Do akej miery plavecká knižka nahradzuje československému občanovi, poprípade jeho manželke a deťom mladším 15 rokov, ktoré sú zapísané v plaveckej knižke a konajú s ním spoločné cesty (plavby), pri plavbe do cudziny alebo v cudzine, cestovný pas, určia osobitné predpisy.

§ 2.

(1) Plavecké knižky vydáva krajský národný výbor, v obvode ktorého je sídlo prevádzateľa.

(2) Vzor plaveckej knižky určí Ministerstvo dopravy.

(3) Prevádzatelia robia zápisy do plaveckých knižiek podľa smerníc Ministerstva dopravy.

§ 3.

Plavecká knižka sa vydáva zásadne na dobu päť rokov. Jej platnosť sa môže na žiadosť prevádzateľa predĺžiť, najdlhšie však na dobu ďalších päť rokov.

§ 4.

Aké doklady treba pripojiť k žiadosti o vydanie plaveckej knižky a k žiadosti o predĺženie jej platnosti, určí Ministerstvo dopravy po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi.

§ 5.

Ak sa plavecká knižka stane na ďalšie používanie nespôsobilou alebo ak je stratená, vydá krajský národný výbor na žiadosť prevádzateľa novú plaveckú knižku, a to po predložení doterajšej plaveckej knižky, poprípade úradného dokladu o jej strate.

§ 6.

Majiteľ plaveckej knižky, pracovný pomer ktorého, poprípade zaradenie na plavidlo skončily, je povinný odovzdať plaveckú knižku prevádzateľovi.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.