Nariadenie vlády č. 107/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov

(v znení č. 25/1957 Zb.)

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1958
Zrušený 83/1958 Zb.

107.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. decembra 1951,

ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov.

Vláda Československej republiky, prihliadajúc na nevyhnuteľnosť a naliehavosť ďalšieho upevnenia finančnej, úverovej a pokladničnej disciplíny v národnom hospodárstve a na lepšie využitie finančných prostriedkov pre výstavbu socialistického hospodárstva, nariaďuje podľa § 13 zákona č. 106/1951 Sb., o úprave financovania národných a komunálnych podnikov:


§ 1.

Ministerstvá, ich hlavné správy a podniky, ako aj ostatné úrady sú povinné pri svojom hospodárení zachovávať najväčšiu hospodárnosť, využiť čo najlepšie všetky vnútorné zdroje, sústavne znižovať vlastné náklady a zabezpečovať dosiahnutie akumulácie.

§ 2.

Prednou úlohou ministerstiev, ich hlavných správ a podnikov je dodržiavať predajné ceny z výroby určené Štátnym úradom plánovacím a dôsledne znižovať predajné ceny z výroby, ktoré určujú ministerstvá a podniky.

§ 3.

(1) Ministerstvá sa pri svojom finančnom hospodárení spravujú, pokiaľ ide o ich hlavné správy a podniky, svojimi ročnými a štvrťročnými finančnými plánmi, zostavenými na podklade priamych vzťahov ku štátnemu rozpočtu.

(2) Hlavné správy a podniky sa spravujú pri svojom finančnom hospodárení obdobne svojimi finančnými plánmi, zostavenými na podklade finančného plánu ministerstva.

§ 4.

(1) Finančným plánom ministerstva sa určujú príjmy zo všetkej hospodárskej činnosti ministerstva, jeho hlavných správ a podnikov, všetky výdavky spojené s hospodárskou činnosťou ministerstva, jeho hlavných správ a podnikov, všetky ostatné príjmy a výdavky, ako aj vzájomné vzťahy so štátnym rozpočtom.

(2) Finančnými plánmi hlavných správ a podnikov sa určujú príjmy zo všetkej hospodárskej činnosti hlavných správ a podnikov, všetky výdavky, spojené s hospodárskou činnosťou hlavných správ a podnikov, všetky ostatné príjmy a výdavky, ako i vzájomné vzťahy s finančným plánom ministerstva a tým so štátnym rozpočtom.

(3) Minister financií po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho určí vzory finančných plánov ministerstiev, ich hlavných správ a podnikov a vzory pomocných tabuliek.

§ 5.

(1) Výdavky na aparát ministerstiev, ich hlavných správ a ostatných úradov sa určujú v ich rozpočte. Financovanie týchto výdavkov sa vykonáva zo štátneho rozpočtu. Všetky príjmy ministerstiev a ostatných úradov plynú do štátneho rozpočtu.

(2) Spôsob financovania výdavkov podľa predchádzajúceho odseku určuje minister financií.

(3) Výdavky a príjmy hospodárskych ministerstiev a ich hlavných správ, uvedené v odseku 1, sa zahrnú do finančných plánov týchto ministerstiev.

§ 6.

(1) Návrhy finančných plánov predkladajú ministerstvá vláde zároveň s návrhmi hospodárskych plánov, a to spôsobom a v lehotách určených pre predloženie návrhov hospodárskych plánov.

(2) Odpisy finančných plánov s príslušnými pomocnými výpočtami a odôvodnením sa predkladajú Ministerstvu financií a Štátnemu úradu plánovaciemu.

(3) Na základe schváleného štátneho národohospodárskeho plánu a vládou prijatého návrhu štátneho rozpočtu spresnia všetky ministerstvá po dohode s Ministerstvom financií návrhy svojich finančných plánov, potvrdia ich a rozvrhnú na hlavné správy a hlavné správy rozvrhnú ich na podniky.

(4) Ministerstvá predkladajú štvrťročne Ministerstvu financií, Štátnemu úradu plánovaciemu a Štátnemu úradu štatistickému výkazy o plnení finančných plánov.

(5) Štátny úrad štatistický po dohode s Ministerstvom financií a Štátnym úradom plánovacím určí pre podniky a ministerstvá vzory a ukazovateľov mesačného plnenia finančných plánov.

§ 7.

(1) Minister financií je povinný zabezpečiť v návrhu štátneho rozpočtu čo najväčšiu mobilizáciu všetkých prostriedkov a zdrojov, aby bolo zabezpečené splnenie štátneho národohospodárskeho plánu.

(2) Ministerstvo financií zostavuje návrh ročného štátneho rozpočtu rozdelený zároveň na štvrťročia.

(3) Ministerstvo financií predkladá vláde a Štátnemu úradu plánovaciemu výkazy o plnení štátneho rozpočtu za každé štvrťročie v lehotách určených vládou.

§ 8.

(1) Ministerstvo financií predloží vláde na schválenie návrh štvrťročného plánu krátkodobého úveru 12 dní pred začiatkom štvrťročia.

(2) Štátny úrad plánovací predkladá vláde vyjadrenie na návrh štvrťročného úverového plánu Ministerstva financií.

(3) Po schválení úverového plánu vládou rozpíšu ministerstvá úverový plán na podniky a Ministerstvo financií a Štátna banka československá rozpíšu úverové plány na pobočky tejto banky, na Investičnú banku, národný podnik, a na ústavy ľudového peňažníctva.

§ 9.

(1) Ministerstvo financií predkladá vláde na schválenie návrh štvrťročného pokladničného plánu 12 dní pred začiatkom štvrťročia.

(2) Štátny úrad plánovací predkladá vláde vyjadrenie na návrh štvrťročného pokladničného plánu Ministerstva financií.

(3) Schválený pokladničný plán rozpíše Štátna banka československá na svoje pobočky, na Investičnú banku, národný podnik, a na ústavy ľudového peňažníctva.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.