Nariadenie vlády č. 80/1951 Zb.Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách

Čiastka 43/1951
Platnosť od 24.10.1951
Účinnosť od 24.10.1951

80.

Vládne nariadenie

zo dňa 2. októbra 1951

o organizačných zmenách na vysokých školách.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Vysoká škola strojnícka v Ostrave sa slučuje s Vysokou školou banskou v Ostrave vo Vysokú školu banskú v Ostrave.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty banícku, hutnícku a banského strojníctva.

§ 2.

(1) Zriaďuje sa Vysoká škola staviteľstva v Brne.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakultu inžinierskeho staviteľstva a na fakultu architektúry a pozemného staviteľstva.

§ 3.

Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe sa rozdeľuje na fakultu filozoficko-historickú a na fakultu filologickú.

§ 4.

(1) Názov Vysokej školy pôdohospodárskej v Brne sa mení a zneje: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Brne“.

(2) Názov Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach sa mení a zneje: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Košiciach“.

(3) Tieto vysoké školy sa delia na fakultu poľnohospodársku a na fakultu lesnícku.

§ 5.

Názov Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave sa mení a zneje: „Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave“.

§ 6.

(1) České vysoké učenie technické v Prahe sa delí na tieto fakulty:

inžinierskeho staviteľstva,

architektúry a pozemného staviteľstva,

strojnícku,

elektrotechnickú,

chemickú,

poľnohospodársku a lesnícku,

špeciálnych náuk a

hospodárskych vied.

(2) Slovenská vysoká škola technická v Bratislave sa delí na tieto fakulty:

inžinierskeho staviteľstva,

architektúry a pozemného staviteľstva,

strojnícku,

elektrotechnickú,

chemickú a

banícku.

(3) Akadémia múzických umení v Prahe sa delí na tieto fakulty:

hudobnú,

divadelnú a

filmovú.

(4) Janáčkova akadémia múzických umení v Brne a Vysoká škola múzických umení v Bratislave sa delí na fakultu hudobnú a na fakultu divadelnú.

§ 7.

Minister školstva, vied a umení určí po dohode so zúčastnenými členmi vlády pre jednotlivé vysoké školy (fakulty) takú špecializáciu štúdia, aby vychovávaly typy odborníkov, akí sú potrební pre hospodársku, politickú a kultúrnu výstavbu štátu.

§ 8.

Zrušuje sa Vysoká škola technická Dr. Eduarda Beneša v Brne a Pobočka lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, zriadená v Hradci Královej.

§ 9.

Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú odo dňa opatrenia za urobené podľa tohto nariadenia.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r. za ministra Dr. Nejedlého