Nariadenie č. 100/1951 Zb.Nariadenie o registri trestov

(v znení č. 39/1953 Zb.)

Čiastka 49/1951
Platnosť od 26.12.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Zrušený 103/1953 Zb.

100.

Nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra

zo dňa 21. decembra 1951

o registri trestov.

Minister spravodlivosti, minister národnej obrany a minister vnútra nariaďujú podľa § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) a podľa § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny):


§ 1.

Register trestov vedie Generálna prokuratúra.

§ 2.

(1) Do registra trestov sa zapisujú

a) tresty právoplatne uložené súdom,

b) tresty odňatia slobody, verejného pokarhania alebo pokuty prevyšujúcej sumu 1 000 Kčs právoplatne uložené národnými výbormi, ako i vedľajšie tresty uložené popri niektorom z týchto trestov.

(2) Na rozkaz ministra spravodlivosti sa zapisujú do registra trestov aj tresty uložené súdmi cudzích štátov.

(3) Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomrely alebo osôb starších než osemdesiat rokov sa z registra trestov odstránia.

§ 3.

Súdy a orgány štátnej správy sú povinné oznamovať Generálnej prokuratúre všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.

§ 4.

(1) Výpis z registra trestov sa vydá len súdu alebo orgánu štátnej správy alebo osobe, ktorej sa zápis týka, a to na ich žiadosť.

(2) Vo výpise, ktorý sa vydáva súdu alebo orgánu štátnej správy na účel trestného konania, sa uvedú zápisy o všetkých trestoch zapísaných v registri trestov;

a) nepodmienečnom odsúdení na trest odňatia slobody alebo trest ťažší,

b) odsúdení na nápravné opatrenie, ak bol tento trest alebo jeho zvyšok premenený na trest odňatia slobody,

c) podmienečnom odsúdení, ak bol dodatočne nariadený výkon trestu.

(3) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 alebo v širšom rozsahu, než je ustanovené v odseku 2, možno výpis z registra trestov vydať len vtedy, ak to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem.


§ 5.

Zrušuje sa nariadenie ministra spravodlivosti č. 117/1950 Sb., o registri trestov.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Rais v. r. aj za ministra Noska.