Nariadenie vlády č. 111/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do29.12.1958
Účinnosť od 27.12.1951 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.

111.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. decembra 1951,

ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 1 zákona č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách:


§ 1.

Aby sa zabezpečilo úspešné vytváranie štátnych pracovných záloh pre dôležité hospodárske odvetvia, dbajú zúčastnené ústredné úrady o to, aby sa rozvíjala najužšia spolupráca medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia.

§ 2.

(1) Podniky, pri ktorých sa zriadia odborné učilištia alebo školy závodného výcviku, poskytnú týmto učilištiam alebo školám bezplatné užívanie tých výchovných zariadení, slúžiacich dosiaľ účelom stredísk pracujúceho dorastu, ktorých správa sa neprevedie na Ministerstvo pracovných síl, pretože sú s hľadiska prevádzky neoddeliteľnou súčasťou podniku, najmä

a) učňovských dielní,

b) podnikových základných odborných škôl,

c) domovov pracujúceho dorastu a

d) telovýchovných zariadení.

(2) Náklady, spojené s udržovaním zariadení uvedených v predchádzajúcom odseku, uhradzuje oblastný orgán pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku.

§ 3.

(1) Pre výrobné vyučovanie na prevádzkových pracoviskách poskytne, poprípade zabezpečí podnik najmä

a) vhodné pracoviská pre žiakov podľa potrieb školenia a prácu zodpovedajúcu učebným plánom a osnovám,

b) potrebné výrobné zariadenia, nástroje, materiál a technickú dokumentáciu, ako aj potrebné pomocné sily pre práce na prevádzkovom pracovisku,

c) presne vymedzené výrobné (pracovné) úlohy pre každú skupinu žiakov pred začatím práce,

d) podmienky pre bezpečné vyučovanie žiakov a ich inštruktáž v technike bezpečnosti práce,

e) špeciálny pracovný výstroj a ochranné pomôcky pre žiakov a výchovných pracovníkov a potrebné hygienické zariadenia (šatne, umyvárne a pod.),

f) dopravu žiakov a výchovných pracovníkov na vzdialené pracoviská a späť a ich stravovanie na týchto pracoviskách.

(2) Náklady, spojené s plnením povinností uvedených v predchádzajúcom odseku, uhradzuje podnik, vyjmúc náklady na stravu a dopravu žiakov a výchovných pracovníkov, ktoré uhradzuje oblastný orgán pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku.

§ 4.

(1) Výrobné vyučovanie na prevádzkových pracoviskách vykonávajú inštruktori odborného učilišťa alebo školy závodného výcviku v medziach výrobných (pracovných) úloh určených podnikom. Pritom možno žiakom prideliť len práce, ktoré sú v súlade s učebnými plánmi a osnovami ustanovenými Ministerstvom pracovných síl.

(2) Žiaci podliehajú zásadne vedeniu inštruktora. Ak to vyžaduje povaha a organizácia práce podniku, môže vedúci odborného učilišťa alebo školy závodného výcviku po dohode s vedením podniku rozhodnúť, aby žiaci pracovali pod vedením odborných robotníkov podniku. Inštruktor vykonáva v týchto prípadoch len dohľad na vykonávanie výrobného vyučovania.

(3) Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, musia inštruktori a žiaci zachovávať prevádzkový poriadok podniku. Pri plnení výrobných (pracovných) úloh spravuje sa inštruktor pokynmi vedenia podniku. Pracovný čas žiakov určí v medziach príslušných predpisov vedúci odborného učilišťa alebo školy závodného výcviku po dohode s vedením podniku so zreteľom na učebné plány a osnovy.

§ 5.

(1) Žiaci nie sú v pracovnom alebo učebnom pomere k podniku. Podnik je povinný odvádzať oblastnému orgánu pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku za prácu, ktorú žiaci vykonali, sumy rovnajúce sa mzde podľa príslušných predpisov.

(2) Podnik má voči žiakom, inštruktorom a ostatným výchovným pracovníkom s hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti a práva ako voči svojim zamestnancom.

(3) Podnik vedie záznamy o množstve a akosti práce žiakov a jej mzdovej hodnote a poskytne potrebné údaje odbornému učilišťu alebo škole závodného výcviku.

§ 6.

Podnik, pri ktorom sa zriadi odborné učilište alebo škola závodného výcviku, poskytne tomuto učilišťu alebo tejto škole za náhradu pomoc pri vystrojovaní cvičných pracovísk, prevádzaných na ich účet, potrebným výrobným zariadením, nástrojmi a materiálom, pri zásobovaní palivom, energiou a inými prevádzkovými potrebami. Poskytovanie náhrady sa spravuje smernicami, ktoré vydá Ministerstvo pracovných síl po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 7.

(1) Podnik zabezpečí odbornému učilišťu alebo škole závodného výcviku súčinnosť svojich kvalifikovaných pracovníkov pri vyučovaní žiakov a odbornej inštruktáži, najmä o nových pracovných metódach a technických zariadeniach.

(2) Oblastný orgán pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku poskytne týmto pracovníkom odmeny podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo pracovných síl po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 8.

Odborné učilište alebo škola závodného výcviku uzavrie s podnikom smluvu, ktorou sa v medziach predchádzajúcich ustanovení podrobne upravia vzájomné vzťahy so zreteľom na povahu výroby, prevádzku podniku, organizáciu práce a technické zariadenia.

§ 9.

V sporných prípadoch, týkajúcich sa prevedenia správy zariadení, ktoré dosiaľ slúžily účelom stredísk pracujúceho dorastu, na Ministerstvo pracovných síl alebo ich bezplatného užívania, rozhodne vláda alebo orgán ňou poverený.

§ 10.

Ministerstvo pracovných síl môže po dohode s Ministerstvom financií preniesť úlohy oblastných orgánov pre správu odborných učilíšť a škôl závodného výcviku podľa tohto nariadenia na tieto učilištia alebo školy.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pracovných síl po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Havelka v. r.