14.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. februára 1951

o odmenách funkcionárov národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 235/1948 Sb., o úprave niektorých pomerov členov národných výborov a členov ich složiek:


§ 1.

Hmotné zabezpečenie funkcionárov národných výborov.

(1) Aby zástupcovia ľudu v národných výboroch mohli vykonávať funkcie, na ktoré ich ľud povolal, bez toho že by to pre nich znamenalo hmotnú ujmu, zabezpečila im ľudovodemokratická republika zákonom č. 235/1948 Sb. nárok na náhradu skutočných výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie, a nárok na náhradu za ujmu na zárobku, ktorú utrpia stratou času pri výkone funkcie.

(2) Predsedom, ich námestníkom a referentom národných výborov (ďalej len „funkcionári národných výborov“) prislúcha náhrada za ujmu na zárobku zásadne ako odmena za výkon funkcie, v ktorej je zčasti zhodnotená i práca vykonávaná v prospech celku.

§ 2.

Ročné úhrny odmien.

(1) Veľkostné skupiny národných výborov a najvyššie sumy úhrnu odmien sa určujú takto:

Vo veľkostnej skupinedo ktorej náležia smie úhrn odmien za výkon funkcií robiť ročne najviac
I miestne národné výbory obcí do 1.000 obyvateľov 24.000 Kčs
II miestne národné výbory obcí nad 1.000 do 3.000 obyvateľov 40.000 Kčs
III miestne národné výbory obcí nad 3.000 do 5.000 obyvateľov 80.000 Kčs
IV miestne národné výbory obcí nad 5.000 do 10.000 obyvateľov 130.000 Kčs
V miestne národné výbory obcí s viac než 10.000 obyvateľmi 300.000 Kčs
VI okresné národné výbory a obvodné národné výbory v Prahe 800.000 Kčs
VII jednotné národné výbory 960.000 Kčs
VIII krajské národné výbory, Ústredný národný výbor v Brne a v Bratislave, Jednotný národný výbor v Ostrave 1,800.000 Kčs
IX Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy 3,500.000 Kčs

(2) Ministerstvo vnútra určí po dohode s Ministerstvom financií, aké najvyššie odmeny za výkon funkcie môžu sa priznávať jednotlivým funkcionárom národných výborov, ktorí majú úplnú neplatenú dovolenku pre výkon funkcie, alebo ktorým výkon funkcie inak zabraňuje, aby mohly vykonávať svoje pravidelné zamestnanie.

(3) Podľa súm určených ako odmeny za výkon funkcie podľa odseku 2 budú potom primerane určené i odmeny za výkon funkcie tých funkcionárov, ktorí pre výkon funkcie nemajú zo svojho zamestnania žiadnu alebo majú len čiastočnú neplatenú dovolenku.

§ 3.

Odmeny funkcionárov obvodných rád.

(1) V úhrnoch odmien určených pre ústredné a jednotné národné výbory sú zahrnuté i odmeny funkcionárov obvodných rád. Návrh na odmeny týchto funkcionárov je preto súčasťou návrhu na odmeny funkcionárov kompetentného ústredného alebo jednotného národného výboru.

(2) Pokiaľ by odmeny funkcionárov obvodných rád vyčerpaly viac než jednu štvrtinu úhrnu odmien určeného pre ústredný alebo jednotný národný výbor, zvýši Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií zpravidla tento úhrn.

§ 4.

Konanie o odmenách.

(1) Návrh na odmeny jednotlivých funkcionárov (ďalej len „návrh“) vypracuje ten národný výbor, o funkcionárov ktorých ide.

(2) Návrh musí obsahovať aj rozhodnutie o tom, ktorí referenti budú nútení vykonávať funkciu namiesto svojho pravidelného zamestnania, ktorí vystačia len s čiastočnou neplatenou dovolenkou zo svojho pravidelného zamestnania, a konečne ktorí budú môcť vykonávať funkciu popri svojom zamestnaní. Obdobne určí návrh, koľko času budú nútení venovať výkonu funkcie funkcionári z radov osôb samostatne zárobkovo činných.

(3) Návrh prejedná rada národného výboru a predloží ho s odôvodnením nadriadenému národnému výboru na schválenie. Návrh na odmeny funkcionárov krajských národných výborov a Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy schvaľuje Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií.

(4) Pri schvaľovaní návrhov skúmajú nadriadené národné výbory (úrady) najmä:

a) či boly správne zhodnotené úlohy jednotlivých referátov pre budúce obdobie a podľa toho správne plánovaná zamestnanosť referentov,

b) či úhrn navrhovaných odmien nie je vyšší, než je plánované pre veľkostnú skupinu, do ktorej národné výbory patria,

c) či nie sú neodôvodnené rozdiely medzi odmenami národných výborov tej istej veľkostnej skupiny.

(5) Pri schvaľovaní odmien funkcionárov miestnych národných výborov dbajú okresné národné výbory na to, aby odmeny pre jednotlivých funkcionárov neboly určené paušálne bez ohľadu na to, aké práce funkcionár pre miestny národný výbor skutočne vykonáva.

(6) Ak sa ukáže, že návrh bol správne sostavený, že však vzhľadom na osobitné okolnosti nie je možno dodržať úhrn odmien určený pre veľkostnú skupinu, môže Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií povoliť prekročenie tohto úhrnu.

§ 5.

Mimoriadna náhrada za ujmu na zárobku.

Funkcionárom miestnych národných výborov môže sa v jednotlivých prípadoch priznať náhrada za ujmu na zárobku ako náhrada za stratu času, ak táto ujma značne prevyšuje odmenu za výkon funkcie a ak nejde o stratu času spojenú s účasťou na schôdzkach miestneho národného výboru a jeho složiek.


Záverečné ustanovenia.

§ 6.

Vládne nariadenie č. 304/1948 Sb., o odmenách členov národných výborov sa zrušuje.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.