Nariadenie vlády č. 119/1951 Zb.Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov

Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.

119.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o tajomníkoch miestnych národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

(1) Miestne národné výbory sú vo svojom obvode zodpovedné za plnenie celoštátnych i miestnych úloh a získavajú široké masy pracujúcich pre aktívnu účasť na ich uskutočňovaní.

(2) Aby miestne národné výbory mohli ešte lepšie plniť tieto úlohy, najmä v odbore poľnohospodárskej výroby, a aby tak mohli ešte účinnejšie prispievať k stálemu zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva, ustanoví si každý miestny národný výbor svojho tajomníka.

§ 2.

(1) Tajomník je výkonným orgánom miestneho národného výboru. Zodpovedá za výkon svojej funkcie rade a predsedovi miestneho národného výboru a spravuje sa ich smernicami a pokynmi. Je zodpovedný aj rade a predsedovi okresného národného výboru a okresnému tajomníkovi, ktorí usmerňujú jeho činnosť.

(2) Miestny národný výbor ustanovuje a odvoláva svojho tajomníka na návrh okresného národného výboru na svojom plenárnom zasadaní. So súhlasom krajského národného výboru môže mať výnimočne i niekoľko miestnych národných výborov toho istého tajomníka.

§ 3.

(1) Tajomník pomáha členom miestneho národného výboru a členom jeho rady a zabezpečuje predpoklady pre ich plánovitú činnosť, aby miestny národný výbor mohol riadne, včas a v súhlase so štátnymi záujmami plniť svoje úlohy a pokyny, smernice a usnesenia vyšších orgánov, najmä vlády. Najmä je jeho úlohou

a) pomáhať pri plnení úloh miestneho národného výboru v odbore poľnohospodárskej výroby a výkupu a pri rozvíjaní a upevňovaní jednotných roľníckych družstiev;

b) starať sa o to, aby bolo utužované a prehlbované spojenie miestneho národného výboru s ľudom, a to ako v každodennom styku členov miestneho národného výboru s obyvateľstvom, tak i organizovaním hovorov s ľudom, organizovaním siete dôverníkov ľudovej správy a rozvíjaním činnosti komisií miestneho národného výboru;

c) starať sa o presnú a živú evidenciu skutočností, ktorých znalosti sú potrebné pri plnení celoštátnych i miestnych úloh;

d) pripravovať rozpočet a záverečný účet a dbať o dobré hospodárenie miestneho národného výboru;

e) pripravovať plán činnosti miestneho národného výboru a jeho výkonných zložiek a pomáhať pri kontrole jeho plnenia;

f) obstarávať priamo alebo pomocou zamestnancov miestneho národného výboru všetky práce spojené s činnosťou miestneho národného výboru a jeho výkonných zložiek.

(2) Úlohy tajomníkov miestnych národných výborov upraví podrobnejšie Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 4.

(1) Tajomník sa zúčastňuje na všetkých plenárnych zasadaniach miestneho národného výboru a na schôdzkach jeho rady.

(2) Tajomník pomáha predsedovi miestneho národného výboru pri výkone jeho pôsobnosti a spolu s ním podpisuje opatrenia miestneho národného výboru. Zastupuje ho aj v jeho funkcii služobného predstaveného zamestnancov; všetci zamestnanci miestneho národného výboru sú tajomníkovi podriadení.


§ 5.

(1) Vládne nariadenie č. 72/1949 Sb., o obvodných tajomníkoch, sa zrušuje.

(2) Zrušuje sa aj ustanovenie § 26 vládneho nariadenia č. 14/1950 Sb., o organizácii miestnych národných výborov.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.