Nariadenie vlády č. 48/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce

Čiastka 28/1951
Platnosť od 28.06.1951
Účinnosť od 28.06.1951

OBSAH

48.

Vládne nariadenie

zo dňa 29. mája 1951,

ktorým sa zrušuje Československý ústav práce.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

(1) Československý ústav práce a jeho Oblastný ústav pre Slovensko v Bratislave, ktoré boly zriadené zákonom č. 129/1947 Sb., sa zrušujú.

(2) Minister práce a sociálnej starostlivosti určí po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho, poprípade s ďalšími zúčastnenými ministrami a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie, ako sa budú obstarávať úlohy zrušených ústavov.

§ 2.

Práva a záväzky ústavov uvedených v § 1 prechádzajú na štát. Ich usporiadanie vykoná Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií a Najvyšším účtovným kontrolným úradom.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.