25.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. februára 1951

o dentistoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotníckych povolaniach:


§ 1.

Úlohou dentistu je prispievať účelným a hodnotným ošetrením chrupu v rozsahu určenom v § 4 na rozšírenie a prehĺbenie zubnej starostlivosti a tým na zvýšenie zdravotnej úrovne ľudu; túto úlohu plní odbornou prácou predovšetkým vo výkonných zariadeniach verejnej zdravotnej starostlivosti.

§ 2.

Povolanie dentistu môže vykonávať a toto označenie užívať československý občan, ktorý je bezúhonný, telesne a duševne spôsobilý na výkon tohto povolania a dňa 31. decembra 1950

a) mal oprávnenie vykonávať zubnú techniku ako dentista alebo ako skúšaný zubný technik alebo

b) mal oprávnenie vykonávať zubnú techniku v obmedzenom rozsahu ako zubný technik a do 31. decembra 1952 úspešne vykoná praktickú skúšku alebo

c) mal podanú prihlášku na skúšku podľa vtedajších predpisov o vykonávaní zubnej techniky a do 31. decembra 1952 úspešne vykoná písomnú, ústnu a praktickú skúšku.

§ 3.

Ministerstvo zdravotníctva môže povoliť výkon povolania dentistu cudzincovi alebo tomu, kto získal vzdelanie alebo výcvik v zubnej technike v cudzine, ak sú podľa svojho vzdelania a výcviku a poprípade praktickej činnosti spôsobilí na výkon tohto povolania. Ministerstvo zdravotníctva môže toto povolenie viazať na úspešný výkon skúšky.

§ 4.

(1) Pri plnení úloh podľa § 1 je dentista oprávnený

a) odstraňovať zubný kameň a povlak,

b) pribrusovať zuby,

c) zhotovovať pevné a snímacie upevňovacie dlahy,

d) odstraňovať citlivosť zubov impregnáciou,

e) otvárať a plniť (plombovať) zuby a korene, počítajúc do toho ošetrenie koreňov,

f) vyťahovať zuby a korene, s výnimkou prípadov vyžadujúcich lekárske ošetrenie,

g) zhotovovať a zasadzovať, prispôsobovať a opravovať pevné a snímacie umelé náhrady chrupu, zubov a ich častí.

(2) Na vykonávanie výkonov uvedených v odseku 1 je dentista oprávnený

a) brať otlačky zubov a čeľuste,

b) používať miestne znecitlivenie,

c) odoberať liečivá a používať ich,

d) zhotovovať a hodnotiť röntgenové snímky zubov (skiagrafia), pokiaľ je na to spôsobilý.

(3) Na iné výkony nie je dentista oprávnený, najmä nesmie

a) používať krajové znecitlivenie a narkózu,

b) otvárať hľuzy,

c) liečiť chorobné zmeny na ďasne, na ústnej sliznici a na čeľusti,

d) vykonávať resekciu koreňového hrotu,

e) liečiť čeľustné anomálie (ortodoncia),

f) prezerať pod účinkom röntgenového žiarenia (skiaskópia),

g) predpisovať liečivá,

h) vykonávať diatermiu a jontoforézu.

(4) Ak dentista zistí pri vykonávaní výkonov, že je potrebné lekárske ošetrenie, nesmie, pokiaľ nejde o poskytnutie prvej pomoci, vo výkonoch pokračovať a je povinný odovzdať ošetrovaného na ďalšie odborné ošetrenie, poprípade mu toto ošetrenie zabezpečiť.

§ 5.

Aby dentisti mohli dobre plniť svoje úlohy, najmä aby sa zabezpečilo stále zvyšovanie úrovne ich odbornej práce, zúčastnia sa na školení. Na úspešný výsledok tohto školenia možno viazať ďalší výkon povolania dentistu. Školenie vedie Ministerstvo zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ministerstvami.

§ 6.

(1) Pôsobisko dentistu určuje a mení krajský národný výbor podľa smerníc Ministerstva zdravotníctva tak, aby bolo v súlade s jednotným hospodárskym plánom. Ak ide o premiestenie dentistu na pôsobisko v inom kraji alebo ak to vyžaduje iný dôležitý všeobecný zdravotný záujem, určuje pôsobisko Ministerstvo zdravotníctva po vypočutí krajského národného výboru.

[Red. poznámka:
Podľa prílohy A bodu 9 predpisu č. 122/1951 Zb. sa prenáša pôsobnosť v § 6 ods. 1 tohto zákona z ústredného úradu na okresné národné výbory v predmete pôsobnosti „Premiestňovanie lekárov a dentistov na pôsobište v inom kraji, ak sa zúčastnené krajské národné výbory na premiestnení dohodnú."]

(2) Pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 dbá krajský národný výbor, poprípade Ministerstvo zdravotníctva najmä na to, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť v rámci národného poistenia, zvlášť však zdravotná starostlivosť o pracujúcich na závodoch.

§ 7.

Krajský národný výbor, poprípade Ministerstvo zdravotníctva uloží dentistovi pri určení pôsobiska alebo kedykoľvek neskoršie určitý pracovný záväzok v odbore verejnej zdravotnej starostlivosti, a ak to vyžaduje dôležitý všeobecný zdravotný záujem, aj osobitné úlohy na čas mimoriadnej potreby.

§ 8.

Krajský národný výbor zakáže dentistovi výkon povolania, ak nesplňuje podmienky určené v § 2. Rovnaké opatrenie môže krajský národný výbor urobiť aj u dentistu, ktorý neplní povinnosti uložené mu zákonom o zdravotníckych povolaniach alebo predpismi vydanými podľa neho.

§ 9.

O náhradách za výdavky, ktoré vzniknú dentistovi prevzatím povinností uložených podľa zákona o zdravotníckych povolaniach a predpisov vydaných podľa neho, platia predpisy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, poprípade predpisy o náhradách výdavkov účastníkom školenia.

§ 10.

Ustanovenia §§ 6 až 9 sa nevzťahujú na dentistov brannej moci. Pre dentistov Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže platia tieto ustanovenia, len pokiaľ ide o výkon ich povolania mimo tohto ich služobného (pracovného) pomeru; pri určovaní pôsobiska a pri ukladaní pracovných záväzkov a mimoriadnych úloh sa týmto dentistom umožní nerušené plnenie povinností plynúcich z ich služobného (pracovného) pomeru.

§ 11.

(1) Bližšiu úpravu výkonu povolania dentistu, s výnimkou dentistov brannej moci, Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže, vykoná Ministerstvo zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po súčinnosti s jednotnou odborovou organizáciou vyhláškami v úradnom liste. Týmto spôsobom vydá najmä podrobnejšie predpisy

a) o úlohách dentistov,

b) o skúškach dentistov,

c) o podmienkach pre povolenie výkonu povolania dentistu cudzincovi alebo osobe, ktorá získala vzdelanie alebo výcvik v zubnej technike v cudzine,

d) o preukaze spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. d),

e) o náhrade za výdavky podľa § 9.

(2) Bližšiu úpravu výkonu povolania dentistov Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže vykonajú všeobecnými právnymi predpismi ministerstvá národnej bezpečnosti a spravodlivosti po dohode s Ministerstvom zdravotníctva.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho ministri zdravotníctva, národnej obrany, národnej bezpečnosti a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Rais v. r.

Plojhar v. r.