Vyhláška č. 71/1951 Zb.Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948

Čiastka 36/1951
Platnosť od 18.08.1951 do19.12.1968
Účinnosť od 02.09.1951 do19.12.1968
Zrušený 90/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Vzhľadom na ustanovenie svojho článku IV dodatková dohoda vstúpila do účinnosti dňa 28. februára 1951.

71.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. júla 1951

o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948.


Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou č. 227/1948 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona č. 158/1923 Sb. a podľa čl. VII zákona č. 109/1926 Sb. bola dňa 2. decembra 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 24. júna 1949 ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 14. februára 1951.

Vzhľadom na ustanovenie svojho článku IV dodatková dohoda vstúpila do účinnosti dňa 28. februára 1951.


Široký v. r.