Nariadenie vlády č. 47/1951 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

Čiastka 28/1951
Platnosť od 28.06.1951 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1951 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

47.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júna 1951

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Sadzobné číslo 59 zneje: za 100 kg

59. Chmeľ 600.- z hrubej váhy“.

2. Za sadz. čís. 285 sa vkladá táto poznámka 3:

3. Dosky z drevoviny sadz. pol. 285a) až c) od 1. júla 1951 do 31. decembra 1951 100.- z hrubej váhy“.

3. Poznámka k sadz. pol. 599a) sa zrušuje.

4. Sadzobná položka 600f) znie:

f) sírnik a sulfhydrát vápenatý; sírna pečeň vápenná 60.-“.

5. Sadzobná položka 633a) znie:

a) bez alkoholu:

1. smesi vonných látok (kompozície, koncentráty) pre priemysel mydlársky, voňavkársky, potravinársky a pod. 6000.-

2. ostatné 9 000.-“.

6. V poznámke k sadz. pol. 44b) 2 a v poznámke 2 k sadz. čís. 616 sa slová „Ministerstva výživy“ nahradzujú slovami "Ministerstva vnútorného obchodu".

§ 2.

Na čas od 1. júla do 31. decembra 1951 sa zrušujú clá na dovoz tovaru v rovnakom rozsahu ako v § 2 vládneho nariadenia č. 160/1950 Sb., o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru, až na kakaový prášok sadz. čís. 126, pre ktorý sa clo obnovuje; sú teda v uvedenom čase zrušené clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek):

1. Kakaové boby a šupky.

Poznámka 1 k sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradiek, na povoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, naložené v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, aj mletá alebo naložená v slanej vode.

21. Melasa.

22a). Tabak surový.

Poznámka k sadz. čís. 22. Tabakový výťažok pre potrebu poľnohospodársku.

23 až 29. Obilie.

31 až 34. Strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35 až 39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semená.

63 až 70. Dobytok jatočný a ťažný.

73, 74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny, aj žĺtok a bielok, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125, 127, 128, 130 až 132. Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145b). Sadra pálená.

146b). Biela krieda, baryt, mleté, plavené.

147b). Šmirgel zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; výťažky trieslové výslovne nevymenované.

163. Výťažky farbiarske výslovne nevymenované.

183 až 187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žíhľavy).

Poznámka k sadz. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242 až 244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, aj spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, aj leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328 až 337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Kože.

351a) 1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, do šošoviek nevybrúsené, v kusoch, v tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, aj pribrúsené, biele alebo farebné.

423. Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami.

428a), 429 až 435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, kalená) aj leštená.

488: a) olovo, aj sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom

c) zinok, aj sliatiny zinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním.

546. Elektrické uhlíky.

597. Poznámka 2 k e). Kysličník hlinitý dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením

g) zinková bieloba (kysličník žinočnatý biely); zinková šeď (nečistý kysličník zinočnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

q) peroxyd vodíka.

598c) 1. Kyselina sírová nedymivá.

599: a) 1. liadok sodný (prírodný [čílsky] i umelý), nečistený

b) síran sodný

ex e) vodné sklo, pevné

f) 1. sóda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amónny

m) 1. chroman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: d) spódium (kostené uhlie)

g) i poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t. j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), aj na prach utlčená a želatinový tovar.

611. Glej každého druhu, aj vyzina (vyzí glej).

612 i poznámka 2. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazeín.

613. Škrob (aj škrobová múčka).

614a). Lepok.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámka 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý; (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pripálenina; acetón; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: étery (okrem éteru etylnatého), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625a) sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) i 626b) 2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630 II. prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

652a). múčka kostná.

653a). tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1951; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.