Nariadenie vlády č. 43/1951 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951 do13.05.1954
Účinnosť od 11.06.1951 do13.05.1954
Zrušený 19/1954 Zb.

43.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. mája 1951

o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Úlohou tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť mládeži podmienky ďalšieho rozvoja jej tvorivých síl a plného uplatnenia v budovateľskej práci v súlade s potrebami jednotného hospodárskeho plánu.

§ 2.

(1) Mládež, ktorá splnila povinnosť chodiť do školy prvého a druhého stupňa a nedosiahla dosiaľ 18 rokov, vstúpi do učebného pomeru, aby tak získala odbornú výchovu a prehĺbila svoje všeobecné vzdelanie a svoju výchovu politickú, kultúrnu a telesnú. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na mládež, ktorá v súlade s potrebami jednotného hospodárskeho plánu vstúpi v čase určenom v odsekoch 2 a 3 na výberovú školu, alebo do pracovného pomeru, poprípade, ktorá pokračuje vo svojom vzdelaní na výberovej škole alebo je zamestnaná v pracovnom pomere. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje ani na mládež, ktorá v súlade s potrebami jednotného hospodárskeho plánu pracuje v poľnohospodárstve mimo učebného alebo pracovného pomeru, alebo, ktorá v čase určenom v odsekoch 2 a 3 začne takto v poľnohospodárstve pracovať.

(2) Mládež podľa odseku 1, ktorá splnila povinnosť chodiť do škôl prvého a druhého stupňa v bežnom kalendárnom roku, vstúpi do učebného pomeru najneskoršie do začatia najbližšieho učebného roku. Učebný rok určí Ústredie pracujúceho dorastu (ďalej len „Ústredie“) tak, aby začínal najneskoršie 1. septembra.

(3) Ostatná mládež podľa odseku 1 vstúpi do učebného pomeru do 4 týždňov odo dňa začiatku účinnosti tohto nariadenia, poprípade od prvého dňa, keď ani nepokračuje vo svojom vzdelaní na výberových školách, ani nie je v pracovnom pomere, ani nepracuje v poľnohospodárstve mimo učebného alebo pracovného pomeru.

§ 3.

Učebné odbory a dĺžku učebnej doby pre jednotlivé učebné odbory určí a v úradnom liste vyhlási Ústredie po dohode s ministerstvom, do pôsobnosti ktorého náleží výrobné alebo iné odvetvie, v ktorom sa bude výchova učňov prevažne konať.

§ 4.

V učebnom pomere sa nepripúšťa doba na skúšku. Dohovory, ktoré tomu odporujú, sú neplatné.

§ 5.

Vedenie podniku je povinné sa postarať o to, aby nástup do učebných pomerov bol so stránky výchovnej i hmotnej dobre pripravený a čo najviac uľahčený a aby sa mohol uskutočniť včas, ako i o to, aby výchova pracujúceho dorastu sa konala riadne a v súlade s potrebami jednotného hospodárskeho plánu.

§ 6.

Ústredie po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po vypočutí Československého sväzu mládeže a jednotnej odborovej organizácie vydá podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia a určí výnimky z jeho ustanovení pre prípady odôvodnené zreteľmi hospodárskymi alebo dôležitými záujmami osobnými.

§ 7.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, najmä § 1 ods. 2 a 3 vládneho nariadenia č. 186/1949 Sb., o dočasnej úprave výcviku učňov, § 99a živnostenského poriadku, § 138 živnostenského zákona a § 5 ods. 2 vyhlášky č. 201/1943 Sb., o výcviku baníkov na povolanie.

(2) Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia predo dňom začiatku jeho účinnosti sa pokladajú za urobené podľa tohto nariadenia.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.