Nariadenie č. 6/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do30.09.1961
Účinnosť od 15.02.1951 do30.09.1961
Zrušený 66/1961 Zb.

OBSAH

6.

Nariadenie

ministra pôdohospodárstva

zo dňa 12. februára 1951,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby.

Minister pôdohospodárstva nariaďuje podľa § 26 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočíšnej výroby:


§ 1.

Zákon č. 187/1950 Sb. nadobúda účinnosť dňom 15. februára 1951.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.