Nariadenie vlády č. 99/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany

Čiastka 49/1951
Platnosť od 26.12.1951 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.

OBSAH

99.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. decembra 1951,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových:


§ 1.

Platnosť ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. sa rozširuje na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.