Vyhláška č. 51/1951 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951

Čiastka 30/1951
Platnosť od 09.07.1951
Účinnosť od 09.07.1951
Redakčná poznámka

Platnosť uvedeného protokolu sa podľa ustanovenia jeho odseku 11 písm. (b) rozširuje dňom 19. októbra 1951 na Rakúsko a dňom 7. októbra 1951 na Republiku Peru, ktoré sa od spomenutých dát staly smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška č. 87/1951 ...

51.

Vládna vyhláška

zo dňa 5. júla 1951

o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951.

Podľa § 1 zákona č. 66/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy, vyhlasujem:


Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 3. júla 1951 a so súhlasom prezidenta republiky vykonáva sa protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednaný v Torquay dňa 21. apríla 1951 predtým, než s ním vysloví súhlas Národné shromaždenie, voči všetkým doterajším smluvným stranám Všeobecnej dohody a všetkým štátom, ktoré podľa platných smlúv majú nárok na najvyššie výhody v odbore cla v Československej republike, a to odo dňa 8. júla 1951. Toto ustanovenie sa týka aj prílohy A (listina X - Československo) protokolu, ktorá obsahuje smluvné colné sadzby, dojednané pre dovoz do Československa.

Minister zahraničných vecí oznámi vyhláškou v Sbierke zákonov rozšírenie platnosti protokolu na iné štáty.

Keby niektoré pristupujúce štáty v protokole uvedené sa nestaly v určenej lehote smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže minister financií po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu vyhlásiť podľa článku 4 protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednaného v Torquay vyhláškou v Sbierke zákonov odvolanie colných sliav s nimi dojednaných.

Protokol bol dojednaný v jazyku anglickom a francúzskom. Pôvodný text v oboch jazykoch bol vydaný Organizáciou Spojených národov a vyšiel v New Yorku.

V prílohe tejto vládnej vyhlášky sa protokol uverejňuje v pôvodnom znení anglickom a francúzskom a v českom preklade.*) Listina X - Československo, tvoriaca jeho prílohy, sa vyhlasuje v pôvodnom znení anglickom a v českom preklade.*)

Podpis Československa bol urobený s výhradou, že neznamená ani priame ani nepriame uznanie západného Nemecka a južnej Kórey a ich právnej schopnosti k protokolu pristúpiť.

Tento protokol sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov na str. 1.


Zápotocký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu, v slovenskom.