Zákon č. 61/1951 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory

Čiastka 33/1951
Platnosť od 28.07.1951 do31.05.1992
Účinnosť od 28.07.1951 do31.05.1992
Zrušený 138/1992 Zb.

61.

Zákon

zo dňa 11. júla 1951,

ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Oprávnenia civilných inžinierov, civilných geometrov a úradne autorizovaných banských inžinierov (ďalej len „civilní technici") sa zrušujú dňom 31. decembra 1951. Po 31. októbri 1951 nesmú civilní technici prijímať nové práce.

§ 2.

Akým spôsobom a za akých podmienok budú dokončené práce, ktoré prevzali civilní technici na splnenie jednotného hospodárskeho plánu, a za akých podmienok môžu prijímať také práce po 31. októbri 1951, určí vyhláškou v úradnom liste Ministerstvo stavebného priemyslu po dohode so Štátnym úradom plánovacím a ústredným úradom, do pôsobnosti ktorého náležia úlohy, na plnenie ktorých tieto práce slúžia.

§ 3.

Ministerstvo, do odboru pôsobnosti ktorého spadajú podľa svojej vecnej povahy úkony, ktoré dosiaľ civilní technici vykonávali s účinkom úkonov vykonaných orgánmi verejnej správy, môže po dohode s Ministerstvom stavebného priemyslu, a pokiaľ ide o výskum a technický rozvoj, aj po dohode s Ústredím výskumu a technického rozvoja poveriť týmito úkonmi orgány verejnej správy, národné alebo komunálne podniky alebo ľudové družstvá (ďalej len „orgány, podniky alebo družstvá"); pritom určí, za akých podmienok a v akom rozsahu ich budú tieto orgány, podniky alebo družstvá vykonávať. Príslušné opatrenia vyhlási v úradnom liste.

§ 4.

(1) Civilní technici sú povinní do 31. januára 1952 odovzdať svoju úradnú pečiatku a svoje archívy vecne roztriedené na svoje trovy okresnému národnému výboru svojho bydliska.

(2) Civilní technici sú povinní stroje, prístroje a pomôcky, ktoré slúžily výkonu ich povolania, odovzdať orgánom, podnikom alebo družstvám, ak vyzve ich na to do 29. februára 1952 ústredný úrad nadriadený týmto orgánom, podnikom alebo družstvám. Tejto povinnosti niet, ak boly tieto stroje, prístroje a pomôcky už prevzaté orgánmi, podnikmi alebo družstvami.

(3) Okresné národné výbory spíšu v lehote určenej Ministerstvom stavebného priemyslu a podľa jeho pokynov archívy, stroje, prístroje a pomôcky, ktoré slúžily výkonu povolania
civilných technikov sídliacich v ich obvodoch. Civilní technici sú povinní spolupôsobiť pri tomto súpise.

(4) Za stroje, prístroje a pomôcky, ktoré budú civilní technici povinní odovzdať podľa odseku 2, sa poskytne náhrada určená ku dňu odovzdania podľa cenových predpisov, a ak ich niet, náhrada zistená na základe úradného odhadu. O náhrade a spôsobe jej poskytnutia rozhodne kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií.

(5) Právne úkony o prevodoch archívov, ktoré sú povinní civilní technici odovzdať podľa odseku 1, a strojov, prístrojov a pomôcok, ktoré budú povinní odovzdať na vyzvanie podľa odseku 2, pokiaľ boly urobené v rozpore s týmito ustanoveniami v čase po 1. januári 1951, sú neplatné.

(6) O veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho povolania alebo v súvislosti s ním a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby boly zachované v tajnosti, sú civilní technici povinní zachovávať mlčanlivosť i po zrušení svojho oprávnenia.

§ 5.

Inžinierska komora v Prahe a Inžinierska komora v Bratislave sa zrušujú dňom 31. decembra 1951; ich práva a záväzky prechádzajú na štát. Zápisy v pozemkových knihách sa vykonajú na návrh Ministerstva stavebného priemyslu.

§ 6.

Pôsobnosť ministra (Ministerstva) spravodlivosti vo veciach oprávnenia úradov (podnikov) vyhotovovať geometrické (polohopisné) plány, prislúchajúca mu podľa katastrálneho zákona a predpisov na jeho základe vydaných, sa prenáša na Ministerstvo stavebného priemyslu.


§ 7.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykoná ho minister stavebného priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v.r.

Dr. John v.r.

Zápotocký v.r.

Dr. Ing. Šlechta v.r.