Nariadenie č. 126/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku

Čiastka 55/1951
Platnosť od 29.12.1951 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1952 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

126

Nariadenie ministra financií

zo dňa 21. decembra 1951,

ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku.

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku:


§ 1

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, v znení nariadenia ministra financií č. 205/1950 Sb. sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe tohto nariadenia a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.*)


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 291.